W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszkowa
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków

tel. (+48) 22 735 88 88
fax (+48) 22 758 66 50
e-mail: um@miasto.pruszkow.pl

NIP Gminy Miasta Pruszków: 534-24-06-015
Regon Gminy: 015834660

NIP Urzędu: 534-10-02-770
REGON Urzędu: 000592874

Kod gminy: 1421021

/umpruszkow/SkrytkaESP

 

Zaświadczenia

Karta informacyjna WPP-6

URZĄD MIASTA PRUSZKOWA
05-800 Pruszków,
ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 14/16
centrala (22) 73-58-888, fax: (22) 75-86-650

Sprawa

 1. Zaświadczenie o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (w przypadku planu)
  (wniosek 1 poniżej)
 2. Zaświadczenie o zgodności zamierzonej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  (wniosek 2 poniżej)

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142).

Wymagane dokumenty

 • Wniosek z precyzyjnym określeniem lokalizacji nieruchomości
 • Dowód wpłaty opłaty skarbowej
 • Ew. dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, upoważnienia lub prokury
 • Ew. dowód wpłaty opłaty za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, upoważnienia lub prokury

WNIOSEK 1

WNIOSEK 2

Miejsce złożenia
wniosku

 • w Kancelarii Urzędu Miasta Pruszkowa - pokój nr 1
 • pocztą: Urząd Miasta Pruszkowa, ul.Józefa Ignacego Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków
 • przez platformę ePUAP poprzez pismo ogólne
  • ww. dokumenty należy dołączyć jako załączniki do pisma ogólnego
  • pismo musi być podpisane elektronicznie
  • Gmina Miasto Pruszków widnieje w systemie ePUAP pod nazwą "Miasto Pruszków"
  • zaświadczenie zostanie wystawione w formie dokumentu elektronicznego - wydruk takiego dokumentu nie stanowi dokumentu urzędowego
  • możliwy jest odbiór/wysyłka dokumentu w formie tradycyjnej - należy zaznaczyć opcję "Rezygnuję z doręczenia pism na skrzynkę ePUAP"

Opłaty

 • 17 zł - za zaświadczenie
 • 17 zł - za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, upoważnienia lub prokury

Czas realizacji
usługi

7 dni od daty złożenia wniosku

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Pruszkowa
ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 14/16, pokój 68. tel. (22) 73-58-748

Tryb odwoławczy

Nie ma trybu odwoławczego

Uwagi

W przypadku braku planu zagospodarowania dla terenu, na którym znajduje się działka, dokument pkt. 2 wymagany jest przy zakupie lub sprzedaży nieruchomości.

Informacja
dotycząca przetwarzania
danych
osobowych – klauzula informacyjna

Realizując obowiązek informacyjny, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych jest Prezydent Miasta Pruszkowa. Kontakt: 05-800 Pruszków, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 14/16 tel. (22) 735-88-88 fax (22) 758-66-50 e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ochroną danych osobowych możecie Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych e-mail: iod@miasto.pruszkow.pl, telefonicznie 22 735 88 87 lub pisemnie pod adresem Urząd Miasta Pruszków, 05-800 Pruszków, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 14/16
 3. Dane osobowe będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa krajowego w celu wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w związku z art. 217 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) w celu wydania zaświadczenia.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 3, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane:
  • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  • osobom wnioskującym o dostęp do informacji publicznej w trybie ustawy o dostępnie do informacji publicznej, w przypadku w którym nie zachodzi podstawa do ograniczenia dostępu zgodnie z art. 5 Ustawy o dostępnie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 902), z zachowaniem zasad wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych (anonimizacja danych osobowych).
  • stronom postępowania administracyjnego.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, chyba że wynika to z odrębnych przepisów prawa, nie będą profilowane i nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymogami przepisów archiwalnych, przez okres wskazany w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt (Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dn 14 lipca 1983r. ze zm.), tj. 10 lat od daty zakończenia postępowania administracyjnego, licząc od stycznia roku następnego.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:
  • Dostępu do swoich danych osobowych - art.15 Rozporządzenia.
  • Sprostowania danych osobowych – art. 16 Rozporządzenia.
  • Żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia.
  • Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), gdy uzna Pan/ Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 8. Ze względu na fakt, że przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, nie przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych osobowych- art. 17 ust.3 lit. b, d lub e; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Załączniki

Powiadom znajomego