W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

Urząd Miasta Pruszkowa zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Urząd Miasta Pruszkowa.

Data publikacji strony internetowej: 2021-03-19.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-23.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-28.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne cyfrowo:

System e-mapa - Plany Zagospodarowania Przestrzennego;
Multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r;
Multimedia nadawane na żywo;
Treści niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualniane lub niepoddawane po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji;
Nie wszystkie pliki do pobrania (w formacie .pdf, .doc i inne) są przygotowane jako dostępne, tzn. nie mają struktury pozwalającej osobom niewidomym na ich przeglądanie lub też są skanami dokumentów. Tym samym nie ma możliwości ich odczytania za pomocą wspomagających programów komputerowych. Alternatywą dla części niedostępnych plików w formacie .pdf są pliki w formacie .doc;
Niektóre treści są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt;
Część z opublikowanych tekstów nie ma odpowiedniej struktury nagłówkowej;
Niektóre opisy odnośników w niewystarczający sposób informują o treściach do których kierują;
Pliki wytworzone przez inne podmioty niż Urząd Miasta i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych.
Treści niedostępne cyfrowo ze względu na wyłączenia:
Filmy opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności. Pliki wideo z nagranych już transmisji nie posiadają napisów dla osób niesłyszących ani audiodeskrypcji.
Dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, chyba, że ich zawartość jest niezbędna do realizacji zadań podmiotu.
Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
Treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
Transmisje nadawane na żywo nie mają dodanych napisów dla osób niesłyszących ani audiodeskrypcji. 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-04-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Urząd Miasta Pruszkowa.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Dorota Makowska. Kontakt: dostepnosc@miasto.pruszkow.pl, tel. 22 735 88 04. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Urząd Miasta Pruszkowa odpowiada Dorota Makowska, dostepnosc@miasto.pruszkow.pl, tel.22 735 88 04.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Więcej informacji znajduje się w zakładce URZĄD MIASTA - Koordynator ds. dostępności
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

Siedziby Urzędu Miasta Pruszkowa:


Budynek Urzędu Miasta Pruszkowa ul. J.I. Kraszewskiego 14/16

Budynek Urzędu Miasta Pruszkowa jest częściowo przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się.
Budynek usytuowany jest w centrum miasta, w otoczeniu innych instytucji takich jak: Sąd Rejonowy, Komenda Powiatowa Policji, Książnica Pruszkowska.
Do budynku Urzędu Miasta można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej. Budynek urzędu posiada dwa wejścia: jedno od strony ul. Kraszewskiego nie posiadające udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami. Drugie wejście usytuowane za budynkiem posiada podjazd przystosowany dla osób poruszających się na wózkach. Najłatwiej dotrzeć do wejścia do budynku Urzędu Miasta poprzez parking, który usytuowany jest za budynkiem. Parking nie jest wyposażony w ścieżki naprowadzające dla niewidomych/słabowidzących.
Na parkingu znajdują się 2 miejsca parkingowe, wydzielone i oznaczone jako miejsca postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych (wjazd na parking i skorzystanie z możliwości parkowania na tych miejscach nie wymaga uprzedniego uzgodnienia). Usytuowanie miejsc: 2 miejsca bezpośrednio przed budynkiem w bliskiej odległości od wejścia.
Obok miejsc parkingowych znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową, wyposażony w poręcz. Drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. W przedsionku znajduje się dzwonek umożliwiający przywołanie pracownika do udzielania asysty osobom z niepełnosprawnościami.
Po wejściu do budynku znajduje się sala obsługi interesanta w zakresie obsługi ewidencji ludności, dowodów osobistych. Na sali znajduje się również oznakowane miejsce z pierwszeństwem obsługi osób z niepełnosprawnościami.
Po lewej stronie znajduje się korytarz poprzez który można przemieścić się do sali  w której znajduje się kancelaria urzędu oraz winda, którą można przemieścić się na wyższe kondygnacje. Po wyjściu z windy osoby korzystające z wózków mają możliwość przemieszczania się tylko wzdłuż jednego skrzydła budynku. Pozostałe skrzydło posiada różnicę poziomów, które tworzą schody uniemożliwiające poruszanie się osób na wózkach.
W budynku na parterze znajduje się jedna toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób słabowidzących.
W budynku Urzędu Miasta w punkcie kancelaryjnym znajduje pętla indukcyjna.
W związku z ustawą o języku migowym i innych środkach wspierających komunikowanie się (Dz.U. z 2022 r. nr 209 poz.1243) Gmina Miasto Pruszków rozszerzyła w tym zakresie katalog usług, które umożliwiają osobom niesłyszącym lub słabosłyszącym możliwość skontaktowania się z Urzędem Miasta.
Do budynku i wszystkich pomieszczeń udostępnionych dla interesantów można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Urząd Miasta Pruszkowa zapewnia załatwianie spraw z osobami niepełnosprawnymi w miejscu ich zamieszkania.
Zgłoszenia potrzeby skorzystania z usług dla osób z niepełnosprawnościami oraz języka migowego należy dokonać na adres: dostepnosc@miasto.pruszkow.pl lub tel: 22 735 88 88.


Budynek Urzędu Stanu Cywilnego Plac Jana Pawła II nr 1.

Zabytkowy budynek Urzędu Stanu Cywilnego usytuowany jest w centrum miasta. Obiekt posiada jedno wejście od strony placu Jana Pawła II. Wejście do budynku nie posiada udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami ze względu na usytuowanie zewnętrznych schodów przed obiektem.
Do budynku Urzędu Stanu Cywilnego można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej. W pobliżu Urzędu Stanu Cywilnego znajduje się przystanek autobusowy.
W pobliżu Urzędu, wzdłuż ulicy B.Prusa i ul. Kościuszki znajdują się bezpłatne miejsca parkingowe. Przed budynkiem USC znajduje się plac umożliwiający zaparkowanie (dostępny tylko dla interesantów).
W związku z ustawą o języku migowym i innych środkach wspierających komunikowanie się (Dz.U. z 2022 r. nr 209 poz.1243) Gmina Miasto Pruszków rozszerzyła w tym zakresie katalog usług, które umożliwiają osobom niesłyszącym lub słabosłyszącym możliwość skontaktowania się z Urzędem Stanu Cywilnego.
Urząd Stanu Cywilnego zapewnia komunikację z interesantem na wniosek osoby z niepełnosprawnością i ustala termin i sposób obsługi. 
Na poziomie parteru utworzono stanowiska do obsługi osób z niepełnosprawnościami.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób słabowidzących.
W budynku Urzędu Stanu Cywilnego w punkcie obsługi mieszkańców znajduje się pętla indukcyjna.
W budynku brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami.
Do budynku i wszystkich pomieszczeń udostępnionych dla interesantów można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Zgłoszenia potrzeby skorzystania z usług dla osób z niepełnosprawnościami oraz języka migowego należy dokonać na adres: usc@miasto.pruszkow.pl, lub nr tel. 22 738 45 61

Budynek PKP – Punkt Obsługi Mieszkańców ul. Sienkiewicza 2 (piętro 1)
Budynek usytuowany jest przy dworcu PKP. Do budynku w którym znajduje się Punkt Obsługi Mieszkańców można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej. Przystanek autobusowy znajduje się obok wejścia. Budynek posiada jedno wejście od strony zachodniej, posiadające udogodnienie w formie podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami.
W okolicy budynku dworca znajdują się miejsca parkingowe wydzielone i oznaczone jako miejsca postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. W odległości 50 m znajduje się ogólnodostępny parking poziomowy z wydzielonymi miejscami dla osób z niepełnosprawnościami (wjazd na parking i skorzystanie z możliwości parkowania na tych miejscach nie wymaga uprzedniego uzgodnienia). Parking posiada windę przystosowaną dla osób z niepełnosprawnościami.
Wejście do budynku wymaga otwarcia biernego skrzydła drzwi wejściowych.
Po wejściu do budynku znajduje się korytarz prowadzący do windy. Punkt Obsługi Mieszkańców usytuowany jest na 1 piętrze budynku. W pomieszczeniu obsługi interesantów znajduje się informacja i oznakowane miejsce o pierwszeństwie obsługi osób z niepełnosprawnościami.
W budynku  znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami, do której można się dostać po pochylni, która znajduje się pomieszczeniu obsługi interesantów.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób słabowidzących.


Do budynku i wszystkich pomieszczeń udostępnionych dla interesantów można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Zgłoszenia potrzeby skorzystania z usług dla osób z niepełnosprawnościami oraz języka migowego należy dokonać pod nr tel. 22 735 88 88.
Wydział Edukacji zajmuje pomieszczenia biurowe mieszczące się na trzecim piętrze w odrębnym budynku zlokalizowanym przy ul. Armii Krajowej 46.
Dojście do głównego wejścia budynku prowadzi bezpośrednio z chodnika ul. Armii Krajowej i na całej długości jest na tym samym poziomie. Wejście do holu głównego budynku jest możliwe po wybraniu odpowiedniego numeru lokalu na domofonie ulokowanym w podcieniu pod wejściem. Pulpit domofonu usytuowany jest na poziomie możliwym do obsługi w pozycji siedzącej na wózku. Obok pulpitu umieszczona jest informacja z numerami.
W budynku z holu głównego podstawowym środkiem komunikacji  między piętrami jest winda. Obok windy znajduje się wejście do wydzielonej klatki schodowej.
Kabina windy spełnia wymagania do wjazdu wózkiem inwalidzkim wraz z osobą towarzyszącą a manipulator wyboru poziomu posiada oznaczenie piętrem znakami systemu brailla.
Na poszczególnych kondygnacjach nie występują bariery architektoniczne uniemożliwiające lub utrudniające poruszania się osób z ograniczoną sprawnością ruchową.
Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
Zgłoszenie potrzeby osób z niepełnosprawnościami oraz potrzeby języka migowego należy dokonać pod numerem tel. 22 735 88 88.

Aplikacje mobilne

Wykaz posiadanych stron internetowych i aplikacji mobilnych umieszczonych na głównej stronie Miasta Pruszkowa  znajduje się w zakładce URZĄD MIASTA - Koordynator ds. dostępności

Powiadom znajomego