W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszkowa
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków

tel. (+48) 22 735 88 88
fax (+48) 22 758 66 50
e-mail: um@miasto.pruszkow.pl

NIP Gminy Miasta Pruszków: 534-24-06-015
Regon Gminy: 015834660

NIP Urzędu: 534-10-02-770
REGON Urzędu: 000592874

Kod gminy: 1421021

/umpruszkow/SkrytkaESP

 

wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Karta informacyjna WPP-3

URZĄD MIASTA PRUSZKOWA
05-800 Pruszków,
ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 14/16
centrala (22) 735-88-88, fax: (22) 758-66-50

Sprawa

Decyzja o warunkach zabudowy

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000),

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
(Dz.U. 2003 nr 164 poz. 1588),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy
(Dz.U. 2003 nr 164 poz. 1589),

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142)

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy wraz z załącznikami określonymi we wniosku (Wzór wniosku zamieszczony poniżej).
2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
3. Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru (dot. osób prawnych), wydanego nie później niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem).
4. Pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej, jeżeli strona działa przez pełnomocnika.
5. Dowód dokonania opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia
wniosku

W Kancelarii Urzędu Miasta Pruszkowa- pokój nr 1
lub pocztą: Urząd Miasta Pruszkowa, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków.

Opłaty

598,00 zł – za wydanie decyzji o warunkach zabudowy z wyłączeniem właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy

17 zł – od dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika.

Czas realizacji
usługi

Nie później niż w ciągu 90 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku a w przypadku decyzji o warunkach zabudowy dotyczącej obiektu budowlanego, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, termin ten wynosi 21 dni;
Do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Pruszkowa
ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 14/16, pokój 69, tel. (22) 735-87-49.

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Pruszkowa w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do usunięcia braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż siedem dni (zgodnie z art. 64 §2 kpa). Nieuzupełnienie w podanym terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania. Uzupełnienie wniosku należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta Pruszkowa- pokój nr 1 lub pocztą: Urząd Miasta Pruszkowa, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków.

Wzór wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.doc

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Pruszkowa

Załączniki

Powiadom znajomego