W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszkowa
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków

tel. (+48) 22 735 88 88
fax (+48) 22 758 66 50
e-mail: um@miasto.pruszkow.pl

NIP Gminy Miasta Pruszków: 534-24-06-015
Regon Gminy: 015834660

NIP Urzędu: 534-10-02-770
REGON Urzędu: 000592874

Kod gminy: 1421021

/umpruszkow/SkrytkaESP

 

Wydział Organizacyjny

Wydział Organizacyjny


p.o. Naczelnika Wydziału Organizacyjnego – Małgorzata Kikta

Tel.:  (22) 735 88 87

adres e-mail: malgorzata.kikta@miasto.pruszkow.pl

pokój: 52


Z-ca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego - Sebastian Dziełak

Tel.:  (22) 735 87 87

adres e-mail: sebastian.dzielak@miasto.pruszkow.pl 


Centrala 22 735 88 88
Referat ds. organizacji i kadr 22 735 87 87, 22 735 87 85, 22 735 87 82, 22 735 88 90
Referat ds. administracji i obsługi informatycznej 22 735 87 15, 22 735 739, 22 735 87 84, 22 735 88 00, 22 735 88 01
Archiwum Urzędu Miasta 22 735 87 83

 

W skład Wydziału Organizacyjnego wchodzą:


1. Referat ds. organizacji i kadr.

2. Referat ds. administracji i obsługi informatycznej.


Do zadań Wydziału Organizacyjnego należy w szczególności:

1.Wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem obsługi narad  organizowanych przez Prezydenta Miasta w tym:

  • opracowywanie projektów porządku posiedzeń;
  • współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami     organizacyjnymi w zakresie przygotowania materiałów do tematów zgłoszonych na narady organizowane przez Prezydenta Miasta;
  • sporządzanie protokołów;
  • sporządzanie sprawozdań;
  • przekazywanie podjętych na posiedzeniach ustaleń komórkom  organizacyjnym Urzędu i jednostkom organizacyjnym do wiadomości i realizacji.

2. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków - kierowanie skarg i wniosków do załatwienia przez merytoryczne komórki organizacyjne Urzędu i nadzór nad terminowością ich załatwienia.

3. Koordynacja rozpatrywania wniosków i interpelacji radnych oraz wniosków i interwencji posłów i senatorów.

4. Organizacja obsługi wyborów i referendów.

5. Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem należytego stanu technicznego budynku Urzędu Miasta i Urzędu Stanu Cywilnego.

6. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i BHP oraz ochrona mienia Urzędu.

7. Ewidencja środków trwałych i wyposażenia w Urzędzie.

8. Prowadzenia archiwum zakładowego i archiwizowanie akt urzędu.

9. Prowadzenie spraw pieczęci i tablic urzędowych oraz gospodarka drukami i formularzami.

10. Prowadzenie spraw gospodarczych Urzędu.

11. Zaopatrzenie materiałowo – techniczne Urzędu, gospodarka środkami rzeczowymi.

12. Utrzymywanie porządku i czystości w pomieszczeniach Urzędu Miasta.

13. Planowanie polityki kadrowej i płacowej we współpracy z kierownictwem Urzędu.

14. Prowadzenie spraw dotyczących składanych oświadczeń majątkowych.

15. Prowadzenie spraw związanych z naborem na wolne stanowiska pracy w Urzędzie.

16. Prowadzenie spraw związanych ze służbą przygotowawczą pracowników po raz pierwszy podejmujących pracę na stanowisku urzędniczym w administracji samorządowej.

17. Wspieranie rozwoju pracowników podnoszenia kwalifikacji w celu zapewnienia Urzędowi wysoko wykwalifikowanej kadry.

18. Kontrola przestrzegania dyscypliny pracy.

19. Prowadzenie spraw związanych z okresową oceną pracowników.

20. Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych z wyłączeniem placówek oświatowych.

21. Ocena przydatności stanowisk i optymalna etatyzacja.

22. Współudział w planowaniu funduszu płac i nagród oraz racjonalne gospodarowanie tymi funduszami.

23. Prowadzenie spraw zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w tym optymalne planowanie funduszu z uwzględnieniem interesu pracowników.

24. Prowadzenie spraw związanych z odbywaniem praktyk zawodowych i studenckich.

25. Współpraca ze stanowiskiem ds. BHP oraz IOD.

26. Prowadzenie obsługi komisji dyscyplinarnych.

27. Opracowywanie projektu regulaminu pracy Urzędu i jego zmian.

28. Opracowywanie i wdrażanie kompleksowego programu informatyzacji Urzędu.

29. Dbanie o nowoczesność rozwiązań planowanych do zastosowania w Urzędzie i spójności z modelem przyjętym w administracji publicznej.

30. Określenie i nadzór nad przestrzeganiem w Urzędzie standardów oraz parametrów sprzętu i oprogramowania, opiniowanie zakupów i inwestycji w tym zakresie.

31. Zarządzanie systemami informatycznymi.

32. Instalowanie, konfiguracja i konserwacja urządzeń komputerowych oraz wszelkiego oprogramowania w Urzędzie.

33. Załatwianie spraw serwisowych i gwarancyjnych.

34. Instalacja telefonów w pomieszczeniach Urzędu Miasta oraz administrowanie centralą telefoniczną.

35. Koordynacja i nadzór nad przygotowaniem założeń do programów, projektowanie, produkcja, zakup i wdrażanie systemów aplikacyjnych.

36. Nadzór nad legalnością stosowanego oprogramowania i właściwego zabezpieczenia danych (archiwizacja danych, kontrola antywirusowa itp.).

37. Współdziałanie w organizacji szkoleń informatycznych.

38. Udzielanie pracownikom wszelkiej pomocy związanej z pracą ze sprzętem i oprogramowaniem komputerowym.

39. Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego.

40. Pełnienie funkcji „administratora systemu” w myśl przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych.

41. Obsługa i realizacja wniosków o nadanie uprawnień do systemów informatycznych oraz prowadzenie ewidencji osób uprawnionych.

42. Wykonywanie zadań przypisanych podmiotowi publicznemu na mocy przepisów o cyberbezpieczeństwie.

43. Prowadzenie rejestru umów realizowanych przez Wydział.

44. Sporządzanie sprawozdań statystycznych w zakresie działania Wydziału.

45. Współpraca w wykonywaniu zadań z innymi Wydziałami i Biurami Urzędu.

 


Powiadom znajomego