W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszkowa
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków

tel. (+48) 22 735 88 88
fax (+48) 22 758 66 50
e-mail: um@miasto.pruszkow.pl

NIP Gminy Miasta Pruszków: 534-24-06-015
Regon Gminy: 015834660

NIP Urzędu: 534-10-02-770
REGON Urzędu: 000592874

Kod gminy: 1421021

Wydział Organizacyjny

Wydział Organizacyjny

P.o. Naczelnik Wydziału Organizacyjnego – Małgorzata Kikta

Tel.:  (22) 735 88 87
adres e-mail: malgorzata.kikta@miasto.pruszkow.pl

pokój: 52

Centrala -  tel. 22 735 88 88

referat ds. organizacji Urzędu Miasta tel. 22 735 87 87; 22 735 87 85

ds. administracyjno- gospodarczych Urzędu Miasta tel. 22 735 87 15 ;

22 735 739; 22 735 87 84,

referat ds. kadr i szkoleń tel. 22 735 87 82; 22 735 88 90

referat ds. systemów teleinformatycznych   22 735 88 00, 22 735 88 01

archiwum Urzędu Miasta  tel. 22 735 87 83

W skład Wydziału Organizacyjnego wchodzą:
1. Referat ds. organizacji Urzędu Miasta;

2. Referat ds. administracyjno- gospodarczych Urzędu Miasta;

3. Referat ds. kadr i szkoleń;

4. Referat ds. systemów teleinformatycznych;

5. Archiwum Urzędu Miasta 

Do zadań Wydziału Organizacyjnego należy w szczególności:
1) wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem obsługi narad  organizowanych przez Prezydenta Miasta w tym:
a) opracowywanie projektów porządku posiedzeń;
b) współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami     organizacyjnymi w zakresie przygotowania materiałów do tematów zgłoszonych na narady organizowane przez Prezydenta Miasta;
c) sporządzanie protokołów;
d) sporządzanie sprawozdań;
e) przekazywanie podjętych na posiedzeniach ustaleń komórkom  organizacyjnym Urzędu i jednostkom organizacyjnym do wiadomości i realizacji;
2) prowadzenie rejestru skarg i wniosków – kierowanie skarg i wniosków do załatwienia przez merytoryczne komórki organizacyjne Urzędu i nadzór nad terminowością ich załatwienia;
3) koordynacja rozpatrywania wniosków i interpelacji radnych oraz wniosków
i interwencji posłów i senatorów;
4) organizacja obsługi wyborów i referendów;
5) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem należytego stanu
technicznego budynku Urzędu Miasta i Urzędu Stanu Cywilnego;
6) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i BHP oraz ochrona mienia Urzędu;
7) ewidencja środków trwałych i wyposażenia w Urzędzie;
8) prowadzenia archiwum zakładowego i archiwizowanie akt urzędu;
9) prowadzenie spraw pieczęci i tablic urzędowych oraz gospodarka drukami i formularzami;
10) prowadzenie spraw gospodarczych Urzędu;
11) zaopatrzenie materiałowo – techniczne Urzędu, gospodarka środkami rzeczowymi;
12) utrzymywanie porządku i czystości w pomieszczeniach Urzędu Miasta;
13) planowanie polityki kadrowej i płacowej we współpracy z kierownictwem Urzędu;
14) prowadzenie spraw dotyczących składanych oświadczeń majątkowych;
15) prowadzenie spraw związanych z naborem na wolne stanowiska pracy w Urzędzie;
16) prowadzenie spraw związanych ze służbą przygotowawczą pracowników
po raz pierwszy podejmujących pracę na stanowisku urzędniczym w administracji samorządowej;
17) wspieranie rozwoju pracowników podnoszenia kwalifikacji w celu zapewnienia Urzędowi wysoko wykwalifikowanej kadry;
18) kontrola przestrzegania dyscypliny pracy;
19) prowadzenie spraw związanych z okresową oceną pracowników;
20) prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych z wyłączeniem placówek oświatowych;
21) ocena przydatności stanowisk i optymalna etatyzacja;
22) współudział w planowaniu funduszu płac i nagród oraz racjonalne gospodarowanie tymi funduszami;
23) prowadzenie spraw zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w tym optymalne planowanie funduszu z uwzględnieniem interesu pracowników;
24) prowadzenie spraw związanych z odbywaniem praktyk zawodowych i studenckich;
25) współpraca ze stanowiskiem ds. BHP oraz IOD;
26) prowadzenie obsługi komisji dyscyplinarnych;
27) opracowywanie projektu regulaminu pracy Urzędu i jego zmian;
28) opracowywanie i wdrażanie kompleksowego programu informatyzacji
Urzędu;
29) dbanie o nowoczesność rozwiązań planowanych do zastosowania w Urzędzie i spójności z modelem przyjętym w administracji publicznej;
30) określenie i nadzór nad przestrzeganiem w Urzędzie standardów oraz parametrów sprzętu i oprogramowania, opiniowanie zakupów i inwestycji w tym zakresie;
31) zarządzanie systemami informatycznymi;
32) instalowanie, konfiguracja i konserwacja urządzeń komputerowych oraz wszelkiego oprogramowania w Urzędzie;
33) załatwianie spraw serwisowych i gwarancyjnych;
34) instalacja telefonów w pomieszczeniach Urzędu Miasta oraz administrowanie centralą telefoniczną;
35) koordynacja i nadzór nad przygotowaniem założeń do programów, projektowanie, produkcja, zakup i wdrażanie systemów aplikacyjnych;
36) nadzór nad legalnością stosowanego oprogramowania i właściwego zabezpieczenia danych (archiwizacja danych, kontrola antywirusowa itp.);
37) współdziałanie w organizacji szkoleń informatycznych;
38) udzielanie pracownikom wszelkiej pomocy związanej z pracą ze sprzętem i oprogramowaniem komputerowym;
39) zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego;
40) pełnienie funkcji „administratora systemu” w myśl przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych;
41) obsługa i realizacja wniosków o nadanie uprawnień do systemów informatycznych oraz prowadzenie ewidencji osób uprawnionych
42) wykonywanie zadań przypisanych podmiotowi publicznemu na mocy przepisów o cyberbezpieczeństwie;
43) prowadzenie rejestru umów realizowanych przez Wydział;
44) sporządzanie sprawozdań statystycznych w zakresie działania Wydziału;
45) współpraca w wykonywaniu zadań z innymi Wydziałami i Biurami Urzędu.

 


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane