W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszkowa
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków

tel. (+48) 22 735 88 88
fax (+48) 22 758 66 50
e-mail: um@miasto.pruszkow.pl

NIP Gminy Miasta Pruszków: 534-24-06-015
Regon Gminy: 015834660

NIP Urzędu: 534-10-02-770
REGON Urzędu: 000592874

Kod gminy: 1421021

Wydział Ochrony Środowiska

Naczelnik Wydziału - Elżbieta Jakubczak-Garczyńska

tel.: 22 735-87-19
pokój 16

Zastępca Naczelnika - Danuta Przybysz

tel.: 22 735-87-31
pokój 15

Telefony do Wydziału Ochrony Środowiska:

* utrzymanie czystości i porządku, konserwacja terenów zieleni, opieka nad bezdomnymi zwierzętami oraz dofinansowanie do sterylizacji i kastracji zwierząt, dofinansowanie do usunięcia azbestu - tel. 22 735 87 88, tel. 22 735 88 16, tel. 22 735 88 10, tel. 22 735 88 19, pokój 17

* wnioski i zgłoszenia na usunięcie drzew, pielęgnacja drzew - tel. 22 735 87 90, pokój 17; tel. 22 735 88 10, pokój 17

* odbiór odpadów komunalnych - tel. 22 735 87 99, tel. 22 735 88 17, tel. 22 735 87 86, tel. 22 735 87 40, pokój 18

* budowa i modernizacja terenów zieleni, placów zabaw i siłowni - tel. 22 735 88 18, pokój 18

* decyzje środowiskowe, dofinansowanie do wymiany pieców, wnioski i uwagi dotyczące stanu środowiska - tel. 22 735 87 89, pokój 20 A

* decyzje środowiskowe, edukacja ekologiczna, dofinansowanie do gromadzenia wód opadowych i roztopowych wnioski i uwagi dotyczące stanu środowiska - tel. 22 735 88 20, pokój 20 A

Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska należy w szczególności:
1) wydawanie decyzji w zakresie ochrony środowiska w ramach zwykłego korzystania
ze środowiska przez osoby fizyczne;
2) wydawanie decyzji nakazujących właścicielom odpadów usuwanie ich z miejsc do tego nieprzeznaczonych;
3) wydawanie decyzji posiadaczom odpadów usunięcie ich z miejsc nieprzeznaczonych
do składania lub magazynowania odpadów;
4) wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na prowadzenie działalności
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
5) działanie w zakresie zapobiegania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska;
6) nadzór nad eksploatacją i konserwacją studni oligoceńskich wraz ze sporządzaniem informacji o poborze wody i wnoszeniem należnych opłat;
7) prowadzenie spraw związanych z ochroną zasobów przyrodniczych na terenie Miasta;
8) prowadzenie rejestru pomników przyrody, użytków ekologicznych oraz zespołów przyrodniczo-krajobrazowych;
9) koordynowanie procesu inwestycyjnego dot. urządzania parków, placów zieleni i zabaw oraz przy modernizacji i konserwacji istniejących;
10) wykaszanie chwastów z terenów stanowiących własność Miasta;
11) nadzór nad eksploatacją fontann;
12) zakup i konserwacja elementów małej architektury na terenach miejskich ze szczególnym uwzględnieniem zieleni miejskiej, terenów rekreacyjnych i parków;
13) nadzór nad konserwacją i remontem rowów odwadniających na terenie Miasta;
14) koordynacja procesu inwestycyjnego polegającego na budowie i przebudowie rowów odwadniających na terenie Miasta, połączona ze współpracą z innymi podmiotami i gminami, opiniowanie projektów w zakresie odprowadzanie wód deszczowych do rowów;
15) prowadzenie bazy danych dotyczących umów zawartych przez właścicieli poszczególnych nieruchomości na odbiór odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz ewidencji ilości odpadów komunalnych
i nieczystości płynnych usuwanych przez podmioty prowadzące działalność w w/w zakresie;
16) sprawdzanie uciążliwości powodowanej przez kanalizację lokalną oraz wydawanie decyzji nakazujących podłączenie posesji do kanalizacji sanitarnej;
17) nakazywanie właścicielowi gruntu przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonywanie urządzeń zapobiegających szkodom w przypadku spowodowania zmiany stanu wody na gruntach sąsiednich;
18) zatwierdzanie w drodze decyzji ugód dotyczących zmian stanu wody na gruntach sąsiednich;
19) opiniowanie dokumentacji projektowej wykonania prac geologicznych na terenie Miasta;
20) prowadzenie postępowania w sprawach związanych z wydawaniem zezwoleń
na usuwanie drzew i krzewów wraz z naliczaniem opłat i kar, prowadzenie postępowania w przypadku zniszczenia zieleni oraz wycinki bez wymaganego zezwolenia;
21) prowadzenie spraw związanych ze zgłoszeniem usunięcia drzew
22) prowadzenie spraw związanych z edukacją ekologiczną i współpraca w tym zakresie z placówkami oświatowymi;
23) prowadzenie spraw związanych z segregacją odpadów komunalnych w Mieście;
24) koordynacja prac i realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz uchwał lokalnych;
25) likwidacja dzikich wysypisk śmieci;
26) letnie oczyszczanie ulic miejskich, chodników i ciągów pieszych należących do Miasta;
27) nadzór nad realizacją zadań związanych z zimowym utrzymaniem ulic miejskich;
28) nadzór nad realizacją umowy dotyczącej usytuowania kabin sanitarnych na terenie Miasta;
29) prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi:
a) zapewnianie objęcia wszystkich mieszkańców Miasta zorganizowanym systemem odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych,
b) zapewnianie warunków funkcjonowania systemu selektywnego odbierania odpadów komunalnych,
c) przygotowywanie i aktualizacja uchwał związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami na terenie miasta,
d) przyjmowanie i weryfikacja deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
e) wydawanie decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku niezłożenia lub złożenia nieprawidłowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
f) przyjmowanie sprawozdań od przedsiębiorców w zakresie odbioru odpadów z nieruchomości oraz odbioru nieczystości ciekłych,
g) prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
h) wydawanie zaświadczeń w zakresie wpisywania/ wykreślania przedsiębiorców
do rejestru działalności regulowanej;
30) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz nadzór nad ich wyłapywaniem poprzez współpracę ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt, służbami weterynaryjnymi, Eko-patrolem Straży Miejskiej;
31) przygotowywanie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt;
32) przygotowywanie zezwoleń na utrzymywanie psów ras uznawanych za agresywne;
33) prowadzenie spraw związanych z rolnictwem;
34) sporządzanie planów Ochrony Środowiska, aktualizacja i sprawozdawczość;
35) prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o środowisku;
36) udostępnienie danych o środowisku w związku z wpływającymi wnioskami;
37) udostępnienie informacji w związku z zapytaniami w trybie dostępu do informacji publicznej;
38) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
39) prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie;
40) prowadzenie spraw związanych z naliczaniem opłat za zmniejszoną retencję;
41) przygotowywanie danych do budżetu, sporządzanie umów, sprawozdań, dokumentów finansowych;
42) podejmowanie działań w zakresie poprawy jakości powietrza;
43) podejmowanie działań w zakresie wdrażania gospodarki niskoemisyjnej;
44) opiniowanie projektów uchwał województwa mazowieckiego w zakresie ochrony powietrza jak również przygotowywanie wymaganych sprawozdań;
45) obsługa mieszkańców w zakresie dofinansowania przedsięwzięć związanych
z wymianą źródeł ciepła;
46) przedkładanie marszałkowi województwa informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska;
47) obsługa mieszkańców w zakresie dofinansowania przedsięwzięć związanych
z wymianą pokryć dachowych z płyt azbestowych;
48) prowadzenie rejestru umów realizowanych przez Wydział;
49) sporządzanie sprawozdań statystycznych w zakresie działania Wydziału;
50) przekazywanie niezbędnych informacji dotyczących Biuletynu Informacji Publicznej
do Biura Promocji i Marketingu;
51) współpraca w wykonywaniu zadań z innymi Wydziałami i Biurami Urzędu.


Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2015-06-25 12:03:20 | Data modyfikacji: 2019-12-16 13:40:03.


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane