W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszkowa
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków

tel. (+48) 22 735 88 88
fax (+48) 22 758 66 50
e-mail: um@miasto.pruszkow.pl

NIP Gminy Miasta Pruszków: 534-24-06-015
Regon Gminy: 015834660

NIP Urzędu: 534-10-02-770
REGON Urzędu: 000592874

Kod gminy: 1421021

/umpruszkow/SkrytkaESP

 

Wydział Edukacji

Wydział Edukacji - WED

al. Armii Krajowej 46, Pruszków


Naczelnik Wydziału Edukacji: Marzanna Geisler

pokój 14 B, tel. 530 625 515

adres e-mail: marzanna.geisler@miasto.pruszkow.pl


Zastępca Naczelnika: Paulina Chacińska

Pokój 16 B, tel. 534 239 610


Pokój 16 B, tel. 533 086 079

Kinga Kajstura 

Marta Zaręba

Pokój 20 B, tel. 530 480 771

Małgorzata Dwórska

Marzena Marusiak

Monika Sawko

Beata Szkodzińska


 

Do zadań Wydziału Edukacji należy w szczególności:

1. Monitorowanie jakości pracy szkół, przedszkoli i żłobków.

2. Nadzór nad działalnością szkół, przedszkoli i żłobków prowadzonych przez Miasto Pruszków w zakresie spraw:

a) opracowywanie wytycznych oraz opiniowanie arkuszy organizacyjnych szkół, przedszkoli i żłobków oraz aneksów do organizacji,

b) nadzorowanie działalności podległych szkół, przedszkoli w zakresie zgodności organizacji ich pracy z zatwierdzonymi arkuszami organizacji roku szkolnego,

c) nadzór nad zapewnieniem kształcenia, wychowania i opieki w szkołach, przedszkolach oraz jako zadania własnego gminy.

 

3. Prowadzenie spraw związanych z siecią szkół prowadzonych przez Miasto Pruszków:

a) ustalanie sieci i obwodów szkół, prowadzenie ewidencji publicznych szkół i placówek,
b) zakładanie, przekształcanie, likwidacja szkół, przedszkoli, żłobków i placówek edukacyjnych oraz łączenie ich w zespół,
c) przygotowywanie projektów aktów założycielskich i pierwszych statutów placówek publicznych,
d) planowanie i koordynowanie prac związanych z naborem do szkół, przedszkoli, żłobków;

4. Prowadzenie spraw związanych ze szkołami i placówkami niepublicznymi i publicznymi prowadzonymi przez osoby prawne lub fizyczne:

a) prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz wydawanie zaświadczeń,
b) nadawanie i pozbawianie szkół niepublicznych uprawnień szkoły publicznej,
c) wydawanie zezwoleń lub odmowy na założenie szkoły lub placówki publicznej prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną oraz wyrażanie zgody na ich likwidację, prowadzenie ewidencji tych szkół i placówek,
d) wydawanie decyzji o odmowie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Miasto Pruszków, wykreślanie szkół i placówek niepublicznych z ww. ewidencji;

5. Sprawowanie nadzoru nad dyrektorami szkół, przedszkoli, żłobków i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Pruszków:

a) powierzanie i odwoływanie ze stanowisk kierowniczych,
b) dokonywanie oceny pracy dyrektorów,
c) wnioskowanie i prowadzenie spraw dotyczących nagród i odznaczeń,
d) prowadzenie spraw osobowych dyrektorów, w tym ustalanie wysokości dodatku motywacyjnego i funkcyjnego;

6. Prowadzenie spraw dotyczących nauczycieli:

a) opiniowanie przeniesienia nauczyciela mianowanego do innej szkoły lub placówki prowadzonej przez Miasto Pruszków,
b) wydawanie decyzji o uzupełnianiu etatu przez nauczyciela,
c) organizacja egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego,
d) prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń o zdaniu egzaminu na stopień awansu nauczyciela mianowanego,
e) prowadzenie spraw dotyczących regulaminu wynagradzania nauczycieli,
f) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nauczycielom nagród Prezydenta Miasta Pruszkowa;

7. Prowadzenie spraw dotyczących uczniów:

a) koordynowanie organizacji kształcenia specjalnego,
b) organizowanie dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Pruszków,
c) kontrola spełniania obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie Miasta Pruszkowa i prowadzenie ewidencji spełniania obowiązku nauki,
d) prowadzenie spraw związanych z przydzielaniem uczniom stypendiów i zasiłków szkolnych,
e) koordynowanie organizacji wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży;

8. Wydawanie decyzji dotyczących dofinansowania kształcenia zawodowego młodocianych pracowników;

9. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe;

10. Przy realizacji zadań własnych i zleconych, Wydział Edukacji współpracuje z:

a) Mazowieckim Kuratorium Oświaty i innymi instytucjami oświatowymi,
b) Centrum Usług Wspólnych w zakresie sprawowania nadzoru nad działalnością szkół i placówek prowadzonych przez Miasto w zakresie planowania i realizacji wydatków budżetowych
c) innymi gminami, prowadząc sprawy dotyczące porozumień w zakresie zadań oświatowych,
d) dyrektorami placówek i Wydziałem Realizacji Inwestycji w zakresie remontów, unowocześniania i modernizacji bazy edukacyjnej Miasta w celu pełnej realizacji programów nauczania i zadań statutowych przez placówki,
e) Referatem ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych przy realizacji projektów edukacyjnych w szkołach, przedszkolach, żłobkach i placówkach edukacyjnych,
f) miejskimi jednostkami oraz ze związkami twórczymi, stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi w zakresie rozwoju edukacji;

11. Ponadto Wydział Edukacji:

a) kształtuje politykę edukacyjną oraz inspiruje inicjatywy edukacyjne,
b) działa na rzecz tworzenia pozytywnego wizerunku pruszkowskich jednostek oświatowych,
c) współuczestniczy przy tworzeniu miejskiego kalendarza imprez i współpracuje przy ich realizacji,
d) opracowuje analizy i plany strategiczne dotyczące lokalnego systemu oświaty i opieki żłobkowej,
e) przygotowuje informacje o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Pruszków,
f) przyjmuje interesantów i rozpatruje skargi dotyczące funkcjonowania jednostek oświatowych,
g) sporządzanie sprawozdań statystycznych w zakresie działania Wydziału,
h) prowadzi rejestr umów realizowanych przez Wydział,

i) zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej, wymaganych przepisami informacji z zakresu merytorycznego Wydziału,

j) realizuje zadania dotyczące Budżetu Obywatelskiego w ramach kompetencji Wdziału,

k) przygotowuje i przekazuje do Wydziału Organizacyjnego, projekty odpowiedzi na wnioski w trybie informacji publicznej.

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2015-06-23 11:39:49 | Data modyfikacji: 2019-11-27 15:06:07.


Powiadom znajomego