W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszkowa
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków

tel. (+48) 22 735 88 88
fax (+48) 22 758 66 50
e-mail: um@miasto.pruszkow.pl

NIP Gminy Miasta Pruszków: 534-24-06-015
Regon Gminy: 015834660

NIP Urzędu: 534-10-02-770
REGON Urzędu: 000592874

Kod gminy: 1421021

/umpruszkow/SkrytkaESP

 

Wydział Planowania Przestrzennego

Wydział Planowania Przestrzennego - WPP

 

Naczelnik Wydziału

mgr inż. arch. Piotr Lewandowski
pokój nr 66
tel. (22) 73-58-736

 

Zastępca Naczelnika Wydziału:

mgr Lidia Micberger
pokój nr 67
tel. (22) 73-58-805

pokoje: nr 66, 67, 68, 69, 70
piętro 2 1/2

 

pokój 67
tel.: (22) 73-58-866

 • wydawanie zaświadczenia o ujęciu nieruchomości w gminnej ewidencji zabytków,

tel.: (22) 73-58-748

 • opinie o podziale nieruchomości,
 • wydawanie zaświadczeń o zgodności zmiany przeznaczenia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
 • decyzje o wysokości opłat z art. 36 upzp,

pokój 68
tel.: (22) 73-58-726
tel.: (22) 73-58-841
tel.: (22) 73-58-843

 • miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa,
 • nazewnictwo ulic i placów,
 • decyzje o wysokości opłat z art. 36 upzp,

pokój 69
tel.: (22) 73-58-842

 • wydawanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa,
 • wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu lub braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • wydawanie zaświadczeń o położeniu nieruchomości w obszarze rewitalizacji i w specjalnej strefie rewitalizacji,

tel.: (22) 73-58-749

 • decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

tel.: (22) 73-58-847

 • decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,


pokój 70
tel.: (22) 73-58-840

 • decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

USŁUGI

Pokój
Nr tel.
Usługa
Karta usługi
69

(22) 73-58-842

wypisy ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

WPP-1
wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
WPP-2

zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

WPP-6
zaświadczenie o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
67

(22) 73-58-748

zaświadczenie o zgodności zmiany przeznaczenia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
69

(22) 73-58-842

zaświadczenie o położeniu nieruchomości w obszarze rewitalizacji i w specjalnej strefie rewitalizacji
WPP-9
67

(22) 73-58-866

zaświadczenie o ujęciu nieruchomości w gminnej ewidencji zabytków

WPP-10

69

70

 

(22) 73-58-749

(22) 73-58-847

(22) 73-58-840

decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
WPP-3
przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innego podmiotu
WPP-4

69

(22) 73-58-847 decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
WPP-5
68

(22) 73-58-726

(22) 73-58-841

(22) 73-58-843

wniosek:

 • o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • uwaga do konsultowanego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
WPP-7
WPP-8

 

Do zadań Wydziału Planowania Przestrzennego należy w szczególności:

 1. przyjmowanie i rejestrowanie wniosków o sporządzenie planów lub sporządzenie zmian w planach zagospodarowania przestrzennego;
 2. przygotowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego a także sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
 3. przygotowanie niezbędnych materiałów do sporządzenia opracowań planistycznych: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 4. podawanie do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do sporządzenia i o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów dokumentów planistycznych (SUiKZP oraz MPZP);
 5. koordynacja i obsługa działań związanych z uzgadnianiem projektu MPZP i SUiKZP i z ich wyłożeniem do publicznego wglądu;
 6. podawanie do publicznej wiadomości informacji o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
 7. prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 8. przechowywanie - archiwizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jako aktów prawa miejscowego;
 9. przygotowanie okresowej oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta oraz analiza wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany MPZP;
 10. prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem projektów planów zagospodarowania przestrzennego województwa i gmin sąsiednich;
 11. przygotowanie decyzji o wysokości opłat z tytułu roszczeń z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 12. wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 13. przygotowanie decyzji o sposobie tymczasowego zagospodarowania terenu, dla którego miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ustala inne przeznaczenie;
 14. wydawanie zaświadczeń o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 15. opinie o podziale nieruchomości pod kątem zgodności z ustaleniami MPZP;
 16. koordynacja i obsługa działań związanych z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu;
 17. przyjmowanie i rejestrowanie wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu;
 18. przygotowanie analiz urbanistycznych;
 19. przygotowanie projektów decyzji;
 20. prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego;
 21. przygotowanie decyzji stwierdzających wygaśnięcie wydanej wcześniej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu,
 22. rejestrowanie decyzji dotyczących zagospodarowania terenu wydanych przez inne ograny administracji publicznej oraz analizowanie ich zgodności z zagospodarowaniem przestrzennym miasta;
 23. nazewnictwo ulic i placów;
  a) zbieranie wniosków w sprawach nadania nazw ulicom,
  b) przygotowanie projektu uchwały;
 24. wydawanie informacji na temat istniejącego i potencjalnego zagospodarowania terenów położonych w promieniu 1,0 km od realizowanej inwestycji mieszkaniowej na potrzeby inwestorów realizujących tę inwestycję;
 25. prowadzenie Ewidencji Zabytków:
  a) opracowywanie Gminnej Ewidencji Zabytków (GEZ),
  b) opracowywanie programu Ochrony Zabytków,
  c) wydawanie zaświadczeń dotyczących wpisu obiektu do GEZ,
  d) przechowywanie decyzji o wpisie do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków,
  e) prowadzenie i przechowywanie korespondencji z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków dot. obiektów będących pod ochroną (dot. też stanowisk archeologicznych);
 26. wydawanie zaświadczeń o położeniu nieruchomości bądź nie, w obszarze zdegradowanym, obszarze rewitalizacji, i specjalnej strefie rewitalizacji;
 27. prowadzenie rejestru umów realizowanych przez Wydział;
 28. sporządzanie sprawozdań statystycznych w zakresie działania Wydziału;
 29. zamieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej, wymaganych przepisami informacji z zakresu merytorycznego Wydziału;
 30. współpraca w wykonywaniu zadań z innymi Wydziałami i Biurami Urzędu;
 31. realizacja zadań dotyczących Budżetu Obywatelskiego w ramach kompetencji wydziału;
 32. przygotowywanie i przekazywanie do Wydziału Organizacyjnego, projektów odpowiedzi na wnioski w trybie informacji publicznej.

Termin załatwienia sprawy:

 • informacja - 2 tygodnie
 • opinia - 2 tygodnie
 • wypis/wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - 2 tygodnie
 • zaświadczenie – 7 dni
 • decyzja o warunkach zabudowy - nie później niż w ciągu 90 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku a w przypadku decyzji o warunkach zabudowy dotyczącej obiektu budowlanego, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, termin ten wynosi 21 dni; Do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Powiadom znajomego