W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszkowa
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków

tel. (+48) 22 735 88 88
fax (+48) 22 758 66 50
e-mail: um@miasto.pruszkow.pl

NIP Gminy Miasta Pruszków: 534-24-06-015
Regon Gminy: 015834660

NIP Urzędu: 534-10-02-770
REGON Urzędu: 000592874

Kod gminy: 1421021

/umpruszkow/SkrytkaESP

 

Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Miasto Pruszków

Procedury związane z rejestracją szkół i placówek niepublicznych na terenie Miasta Pruszkowa


Miejsce złożenia dokumentów o wpis do rejestru
Kancelaria Urzędu Miasta Pruszkowa ul. Kraszewskiego14/16

Opłaty
Postępowanie to jest wolne od opłat administracyjnych i skarbowych.

Termin i sposób załatwienia
Zaświadczenie o wpisie do ewidencji zostaje wydane w terminie 30 dni od daty złożenia kompletnego zgłoszenia.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.1082 ze zm.),
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.),
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia 
i organizowania tych form oraz sposobu ich działania. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1520),
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowejz dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1591).

Ewidencja szkół i placówek niepublicznych prowadzona przez Gminę Miasto Pruszków obejmuje niepubliczne:

- przedszkola,
- punkty przedszkolne,
- szkoły podstawowe,

Zgodnie z art. 168 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2017 r. Prawo Oświatowe osoby prawne 
i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych dokonuje się na wniosek osoby fizycznej lub prawnej innej niż jednostka samorządu terytorialnego, zamierzającej założyć ww. placówkę – art. 168 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe.

Niepubliczne szkoły i placówki mogą zakładać i prowadzić:

- osoby prawne tj.: stowarzyszenie, fundacja, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna
- osoby fizyczne (każda osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych).


Prowadzenie niepublicznej szkoły/przedszkola nie jest działalnością gospodarczą. Nie wymaga zatem rejestracji w CEIDG. Niemniej w przypadku osób prawnych (spółka z o.o., spółka akcyjna) konieczne jest zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Wymagane dokumenty

1.      Formularz zgłoszenia do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Miasto Pruszków.

2.      Statut szkoły lub placówki podpisany przez osobę uprawnioną, opracowany zgodnie 
z art. 172 ustawy Prawo Oświatowe.

3.      Wykaz pracowników pedagogicznych z danymi dotyczącymi ich kwalifikacji, w tym dyrektora placówki. Wykaz pracowników pedagogicznych zawiera dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w placówce (nazwa uczelni, kierunek studiów). Wykaz powinien być podpisany przez osobę zamierzającą prowadzić placówkę – podstawa prawna – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017  w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1289).

4.      Odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego – w przypadku osoby prawnej.

5.      Dokument potwierdzający tożsamość – w przypadku osoby fizycznej.

6.      Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym będzie prowadzona szkoła/placówka. Dokumentami potwierdzającymi tytuł prawny do lokalu są np. akt własności lokalu, umowa najmu, dzierżawy, użyczenia itp.

7.      Informacja o warunkach lokalowych – zgodnie z art. 168 ust. 4 pkt 3 ustawy Prawo Oświatowe.

8.      Opinia właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

9.      Opinia Komendanta Powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej.

Tryb odwoławczy
Prezydent Miasta Pruszkowa wydaje decyzję o odmowie wpisu do ewidencji, jeżeli:

1) zgłoszenie nie zawiera danych wymienionych w art. 168 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe albo podane w nim dane są błędne i mimo wezwania nie zostało uzupełnione albo poprawione w wyznaczonym terminie;

2) statut szkoły lub placówki jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony. W przypadku wydania decyzji o odmowie wpisu do ewidencji Zgłaszającemu służy prawo wniesienia odwołania do Mazowieckiego Kuratora Oświaty, za pośrednictwem  Urzędu Miasta Pruszkowa w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Uzyskanie przez szkołę niepubliczną uprawnień szkoły publicznej zgodnie z art. 176 ustawy Prawo oświatowe następuje po spełnieniu warunków określonych w art. 14 ust. 3 wymienionej ustawy. Szkoła uzyskuje uprawnienia szkoły publicznej na mocy decyzji administracyjnej wydanej przez Prezydenta Miasta Pruszkowa na podstawie pozytywnej opinii Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Dokonanie zmiany we wpisie do ewidencji

Zgodnie z art. 168 ust.13 ustawy Prawo oświatowe zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po dokonaniu wpisu do ewidencji osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest obowiązana zgłosić Prezydentowi Miasta Pruszkowa w ciągu 14 od ich powstania. Informację pisemną w tej sprawie składa w kancelarii Urzędu Miasta Pruszkowa.

Wykreślenie z ewidencji 

Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadkach:

1) niepodjęcia działalności przez szkołę lub placówkę w terminie wskazanym w zgłoszeniu do ewidencji,

2) prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej, prowadzącej szkołę lub placówkę, prowadzenia działalności oświatowej,

3) stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność szkoły lub placówki lub organu prowadzącego tę szkołę lub placówkę jest niezgodna z przepisami ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty, wydanych na ich podstawie rozporządzeń lub statutem, a w szkole podstawowej oraz szkole artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej - również w przypadku, gdy nie jest wypełnione zobowiązanie, o którym mowa w art. 168 ust. 4 pkt 6 ustawy Prawo oświatowe, jeżeli szkoła lub placówka lub osoba prowadząca szkołę lub placówkę w wyznaczonym terminie nie zastosowała się do polecenia organu sprawującego nadzór pedagogiczny i nie usunęła w terminie uchybień, o których mowa w art. 180 ust. 2 wymienionej ustawy,

4) dokonania wpisu z naruszeniem prawa,

5) zaprzestania działalności przez szkołę lub placówkę przez okres dłuższy niż 3 miesiące,  Wykreślenie z ewidencji następuje w drodze decyzji, w terminie określonym w decyzji i jest równoznaczne z likwidacją szkoły lub placówki.

Likwidacja szkoły/placówki

1) Szkołę lub placówkę może zlikwidować osoba prowadząca z końcem roku szkolnego.

2) Osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest zobowiązana co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji: rodziców uczniów oraz Prezydenta Miasta Pruszkowa (pisemna informacja złożona w kancelarii Urzędu Miasta Pruszkowa)

3) Dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanej szkoły przekazuje się organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny, w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia likwidacji.

4) Po zakończeniu likwidacji wpis do ewidencji ulega wykreśleniu.

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego