W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszkowa
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków

tel. (+48) 22 735 88 88
fax (+48) 22 758 66 50
e-mail: um@miasto.pruszkow.pl

NIP Gminy Miasta Pruszków: 534-24-06-015
Regon Gminy: 015834660

NIP Urzędu: 534-10-02-770
REGON Urzędu: 000592874

Kod gminy: 1421021

/umpruszkow/SkrytkaESP

 

Kauzula-Zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych 
w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA
Administratorami są:

1.     Prezydent miasta Pruszkowa ul. J.I. Kraszewskiego 14/16 05-800 Pruszków – w zakresie rejestracji wniosków składanych w organie dowolnej gminy w ramach zastrzeżenia numeru PESEL, cofania zastrzeżenia, wydawania zaświadczenia zawierającego odpis danych dotyczących tej osoby przetwarzanych w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL oraz przechowywania przez Prezydenta miasta dokumentacji pisemnej; 

 2.     Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru zastrzeżeń numerów PESEL.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
Z administratorem –Prezydentem Miasta Pruszkowa Panem Pawłem Makuchem można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email: kancelaria@cyfra.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Administrator – Prezydent miasta wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez wiadomość e-mail : iod@miasto.pruszkow.pl oraz telefonicznie pod numerem telefonu: 22 735 88 87 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pan/Pani kontaktować, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, poprzez email: iod@mc.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z każdym z wymienionych inspektorów ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, które pozostają w jego zakresie działania.
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA 
Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO[1] w związku z przepisem szczególnym ustawy przez;
Prezydenta miasta  - w celu wprowadzenia Pani/Pana danych do rejestru zastrzeżeń numerów PESEL, cofnięcia zastrzeżenia, i wydania zaświadczenia zawierającego odpis danych przetwarzanych w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL – na podstawie art. 23e ust. 2 pkt. 2 oraz art. 23k ust. 2 ustawy z dnia 24 września 2010 r. – o ewidencji ludności;

Ministra Cyfryzacji - w celu zastrzeżenia numeru PESEL, cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL, wydania zaświadczenia zawierającego historię zastrzeżeń numeru PESEL w rejestrze zastrzeżeń- na podstawie art. 23a  i 23k ust. 5 ustawy o ewidencji ludności.

Minister właściwy do spraw informatyzacji prowadzi rejestr zastrzeżeń numerów PESEL w celu zapobiegania negatywnym konsekwencjom nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych osób, które dokonają zastrzeżenia numeru PESEL.
ODBIORCY DANYCH
•              Podmiotami przetwarzającymi są:
-Centralny Ośrodek Informatyki z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, 02-305 Warszawa, świadczący usługę utrzymania systemu.
•              Dane udostępniane są do:
- organów gminy, wojewodów, ministra właściwego do spraw wewnętrznych na podstawie art.  23b ust. 4 ustawy o ewidencji ludności;
-oraz na podstawie art. 23 m ust. 1 ustawy o ewidencji ludności do:                1) podmiotów, o których mowa w art. 46 ust. 1, w zakresie niezbędnym do realizacji ustawowych zadań;
2) podmiotów, o których mowa w art. 46 ust. 2 pkt 1, po wykazaniu interesu faktycznego;
3) podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1, 17, 18 i 20 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, oraz instytucji utworzonej na podstawie 
art. 105 ust. 4 tej ustawy;
4) notariuszy;
5) dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych;
6) spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
7) kredytodawców w rozumieniu art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim;
8) dostawców, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 4, 6, 9 i 11 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2360 i 2640);
9) biur informacji gospodarczej, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. z 2023 r. poz. 528 i 1394)
KATEGORIE DANYCH
Imię, nazwisko, numer PESEL, uzasadnienie złożenia wniosku
przez pełnomocnika.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Danych zgromadzonych w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL nie usuwa się.

Zapisy w dziennikach systemów (logach) przechowywane są przez 6 lat od ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym powstał zapis.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH
Przysługuje Pani/Panu prawo:
- dostępu do danych osobowych, także za pomocą usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, o której mowa w art. 23k ustawy o ewidencji ludności;
- żądania ich sprostowania;
- ograniczenia przetwarzania.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH
- Rejestr PESEL
- Pani/Pana wniosek
- pełnomocnik, kurator albo opiekun prawny, który w Pani/Pana imieniu składa wniosek. 
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zastrzeżenia numeru PESEL lub cofnięcia zastrzeżenia.
INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI I PROFILOWANIU 
 Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

[1]  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Powiadom znajomego