W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszkowa
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków

tel. (+48) 22 735 88 88
fax (+48) 22 758 66 50
e-mail: um@miasto.pruszkow.pl

NIP Gminy Miasta Pruszków: 534-24-06-015
Regon Gminy: 015834660

NIP Urzędu: 534-10-02-770
REGON Urzędu: 000592874

Kod gminy: 1421021

/umpruszkow/SkrytkaESP

 

Konsultacje społeczne Budżetu Obywatelskiego 2022

Logo Budżetu Obywatelskiego 2022
Budżet Obywatelski – to proces konsultacji społecznych mających na celu włączenie mieszkańców w decydowanie o wydatkowaniu określonej części budżetu Miasta Pruszkowa.

Wysokość Budżetu Obywatelskiego na rok 2022, opublikowana Zarządzeniem nr 112/2021 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 17 maja 2021 roku wynosi 1.992.961,37 zł (słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt jeden złotych i trzydzieści siedem groszy), co stanowi 0,5% wydatków Miasta Pruszkowa zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu.
Kwota ta stanowi niepodzielną pulę budżetu obywatelskiego Miasta Pruszkowa.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 28 maja do 17 września 2021 roku.

Celem konsultacji jest:
a) zebranie od mieszkańców gminy Pruszków projektów, czyli propozycji zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2022;
b) wybór przez mieszkańców gminy, w drodze głosowania projektów, które zostały pozytywnie zweryfikowane zgodnie z § 9 i § 10 Uchwały NR VI.71.2019 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Pruszkowa w zakresie budżetu obywatelskiego.

 
TERMINARZ WDRAŻANIA I REALIZACJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA PRUSZKOWA NA ROK 2022 


Akcja informacyjna 
Prowadzona jest przez cały okres realizacji Budżetu Obywatelskiego.


13 maja 2021 r. 
Podanie do publicznej wiadomości terminarza Budżetu Obywatelskiego na rok 2022.


17 maja 2021 r. 
Ogłoszenie wysokości Budżetu Obywatelskiego miasta Pruszkowa na rok 2022.


od 28 maja do 14 czerwca 2021 r. (do godz. 18:00)
Zgłaszanie propozycji projektów do Budżetu Obywatelskiego przez Projektodawców.


22 czerwca 2021 r. 
Podanie do publicznej wiadomości wyników weryfikacji formalnej: listy projektów zweryfikowanych pozytywnie i listy projektów zweryfikowanych negatywnie wraz z uzasadnieniem.


od 23 czerwca do 25 czerwca 2021 r. 
Składanie odwołań od wyników weryfikacji formalnej przez Projektodawców.


od 24 czerwca do 5 lipca 2021 r. 
Rozpatrywanie odwołań od wyników weryfikacji formalnej złożonych przez Projektodawców, w tym wyznaczenie terminu spotkania z Projektodawcą.


6 lipca 2021 r. 
Podanie do publicznej wiadomości ostatecznej listy projektów zweryfikowanych pozytywnie.


29 lipca 2021 r. 
Podanie do publicznej wiadomości wyników weryfikacji szczegółowej: listy projektów zweryfikowanych pozytywnie i listy projektów zweryfikowanych negatywnie wraz z uzasadnieniem.

10 
od 30 lipca do 3 sierpnia 2021 r. 
Składanie odwołań od wyników weryfikacji szczegółowej przez Projektodawców.

11 
3 sierpnia 2021 r. 
Ostateczny termin wycofania przez Projektodawców zgłoszonych projektów.

12 
od 2 sierpnia do 9 sierpnia 2021 r. 
Rozpatrywanie odwołań od wyników weryfikacji szczegółowej złożonych przez Projektodawców, w tym wyznaczenie terminu spotkania z Projektodawcą.

13 
9 sierpnia 2021 r. 
Ustalenie w drodze losowania kolejności projektów na listach do głosowania.

14 
10 sierpnia 2021 r. 
Podanie do publicznej wiadomości listy projektów poddanych pod głosowanie.

15 
10 sierpnia 2021 r.
Podanie do publicznej wiadomości punktów do głosowania.

16 
od 11 sierpnia do 6 września 2021 r. (do godz. 18:00)
Głosowanie nad projektami.

17 
13 września 2021 r. 
Ustalenie wyników głosowania i podanie ich do publicznej wiadomości oraz utworzenie listy rankingowej dla każdego obszaru.

18 
do 15 września 2021 r. 
Podanie do publicznej wiadomości listy projektów do realizacji.

19 
do 17 września 2021 r. 
Przekazanie projektów do realizacji tj. uwzględnienia w projekcie uchwały budżetowej.

 
Zasady zgłaszania projektów:

1) projektodawca może zgłosić dowolną liczbę projektów;
2) w sytuacji, gdy projekt został zgłoszony przez więcej niż jedną osobę, projektodawcą właściwym do kontaktu w sprawach dotyczących projektu jest osoba wymieniona na pierwszym miejscu formularza zgłoszeniowego;
3) projekt musi zostać zgłoszony na formularzu zgłoszeniowym, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do uchwały i zawierać wszystkie wymagane załączniki do formularza zgłoszeniowego;
4) projekt może zostać zgłoszony w formie:
a) papierowej w kopercie z napisem ”Budżet Obywatelski Pruszkowa” w kancelarii Urzędu Miasta Pruszkowa w godzinach pracy urzędu lub
b) elektronicznej za pomocą udostępnionej aplikacji elektronicznej na stronie internetowej; 
5) do formularza zgłoszeniowego, należy dołączyć listę poparcia co najmniej 30 mieszkańców Pruszkowa, której wzór stanowi załącznik nr 4 do uchwały, przy czym:
a) do liczby mieszkańców popierających projekt, nie wlicza się projektodawców danego projektu,
b) do każdego formularza zgłoszeniowego należy dołączyć odrębną listę poparcia;
6) w przypadku lokalizacji projektu na terenie jednostek organizacyjnych Miasta Pruszkowa do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć zgodę zarządcy nieruchomości na udostępnienie nieruchomości w celu realizacji projektu, której wzór stanowi załącznik nr 5 do uchwały;
7) w przypadku lokalizacji projektu nieinwestycyjnego na terenie nie stanowiącym własności Miasta Pruszkowa do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć ofertę osoby uprawnionej do rozporządzania nieruchomością, że - w przypadku wyboru projektu do realizacji - zobowiązuje się zawrzeć z Gminą Miasto Pruszków umowę o udostępnienie nieruchomości w celu realizacji projektu. Wzór oferty stanowi załącznik nr 6 do uchwały;
8) w przypadku projektów zgłaszanych przy użyciu elektronicznej aplikacji, należy dołączyć skany wymaganych załączników.

Terminy i miejsca dyżurów konsultacyjnych:
Dyżury konsultacyjne odbywają się codziennie w dniach 17 maja - 14 czerwca 2021 r. w godzinach pracy Urzędu:
a) telefonicznie pod numerem telefonu (22) 735-88-07 lub 
b) mailowo pod adresem:  budzetobywatelski@miasto.pruszkow.pl


Weryfikacja projektów
Weryfikacja wniosków do Budżetu Obywatelskiego Pruszkowa 2022 przebiega w następujący sposób:

Weryfikacja formalna obejmuje sprawdzenie, czy:
1) projekt został zgłoszony na właściwym wzorze formularza zgłoszeniowego;
2) formularz zawiera wszystkie wymagane załączniki według właściwego wzoru, w tym, czy załączona została odrębna lista poparcia zawierająca podpisy mieszkańców popierających projekt;
3) formularz zgłoszeniowy został wypełniony prawidłowo, w szczególności, czy zostały wypełnione wszystkie pola, czy został wskazany właściwy obszar realizacji projektu, czy zawiera wszystkie wymagane podpisy  w przypadku projektów złożonych w formie papierowej;
4) projekt został złożony w wyznaczonym terminie określonym w Terminarzu Budżetu Obywatelskiego;
5) szacowany koszt realizacji projektu nie przekracza wysokości limitu kwotowego jednego projektu.
2. W przypadku, gdy formularz zgłoszeniowy zawiera braki w zakresie elementów, o których mowa w ust. 1 wzywa się projektodawcę e-mailowo lub telefonicznie do ich usunięcia w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania wezwania.
3. Jeżeli pomimo wezwania, projektodawca nie usunie w terminie stwierdzonych braków projekt uznaje się  za zweryfikowany negatywnie.
4. Informację o negatywnym wyniku weryfikacji formalnej projektu przekazuje się projektodawcy e-mailowo  lub telefonicznie.
5. Projekty zweryfikowane pozytywnie pod względem formalnym przekazuje się do dalszej weryfikacji szczegółowej.
6. Informację o wyniku weryfikacji formalnej podaje się do publicznej wiadomości w terminie wskazanym w Terminarzu Budżetu Obywatelskiego.
7. Po rozpatrzeniu odwołań podaje się do publicznej wiadomości w terminie wskazanym w Terminarzu Budżetu Obywatelskiego informację o ostatecznym wyniku weryfikacji formalnej.

Weryfikacja szczegółowa obejmuje:
a) sprawdzenie, czy projekt wchodzi w zakres zadań własnych gminy Miasto Pruszków;
b) ocenę, czy projekt jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności czy nie narusza praw innych osób, w tym prawa własności;
c) sprawdzenie, czy projekt jest możliwy do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego;
d) sprawdzenie, czy projekt jest zlokalizowany na nieruchomości, do której gmina Miasto Pruszków posiada albo może uzyskać tytuł prawny do dysponowania;
e) analizę technicznych lub technologicznych możliwości realizacji projektu;
f) ocenę szacowanych kosztów realizacji wskazanych w formularzu zgłoszeniowym projektu;
g) analizę, czy nazwa projektu, a także skrócony opis projektu oddają istotę projektu i są zgodne z pełnym opisem i kosztem realizacji;
h) sprawdzenie, czy urealniony szacowany koszt realizacji projektu nie przekracza wysokości limitu kwotowego jednego projektu;
i) analizę ponoszenia kosztów eksploatacji powstałych efektów projektu.

Zasady odwołania od wyników weryfikacji są następujące:
1) projektodawca jest uprawniony do złożenia odwołania od wyniku weryfikacji formalnej projektu w terminie 3 dni roboczych od dnia podania informacji o wyniku weryfikacji formalnej zgodnie z § 9 ust. 6;
2) projektodawca jest uprawniony do złożenia odwołania od wyniku weryfikacji szczegółowej projektu w terminie 3 dni roboczych od dnia podania informacji o wyniku weryfikacji szczegółowej zgodnie z § 10 ust. 9;
3) odwołanie może zostać złożone w formie papierowej w Kancelarii Urzędu Miasta Pruszkowa lub elektronicznej na adres: budzetobywatelski@miasto.pruszkow.pl
4) odwołanie musi zawierać uzasadnienie;
5) odwołanie rozpatrywane jest przez Prezydenta Miasta Pruszkowa, który wyznacza termin spotkania z projektodawcą nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od wniesienia odwołania, w celu wyjaśnienia sprawy. Nieobecność projektodawcy nie wstrzymuje rozpatrzenia odwołania.
2. W wyniku odwołania projekt może zostać zweryfikowany pozytywnie lub negatywnie.
3. Prezydent Miasta Pruszkowa informuje projektodawcę o wyniku postępowania odwoławczego w terminie 6 dni roboczych od daty wniesienia odwołania.
4. Ustalenia postępowania odwoławczego są ostateczne.
Projektodawcy przysługuje prawo wycofania projektu najpóźniej w terminie trzech dni roboczych od daty podania do publicznej wiadomości wyników weryfikacji szczegółowej.
Projektodawca pisemnie informuje o wycofaniu projektu, przy czym o zachowaniu terminu decyduje data wpływu informacji do Urzędu Miasta Pruszkowa.

Zasady głosowania mieszkańców Pruszkowa na projekty są następujące:
1) głosować można w terminie określonym w Terminarzu Budżetu Obywatelskiego;
2) każdy mieszkaniec może głosować tylko raz;
3) mieszkaniec oddaje głos w ten sposób, że dysponując łącznie 10 punktami, w dowolnym podziale obdziela dowolną liczbę wybranych projektów. Wybór następuje poprzez wpisanie przyznanej liczby punktów przy tytułach wybranych projektów na karcie do głosowania;
4) w celu realizacji zasady równości i bezpośredniości głosowania mieszkaniec głosuje za pomocą karty do głosowania zawierającej imię i nazwisko, adres zamieszkania, a w przypadku głosowania na papierowej karcie do głosowania również podpis;
5) wzór karty do głosowania, o której mowa w pkt 4, stanowi załącznik nr 7 do uchwały;
6) głos można oddać w formie:
a) papierowej umieszczając kartę do głosowania w urnie, w punktach do głosowania wyznaczonych przez Prezydenta Miasta Pruszkowa i podanych do publicznej wiadomości w terminie określonym w Terminarzu Budżetu Obywatelskiego,
b) elektronicznej przy użyciu aplikacji elektronicznej do głosowania na stronie internetowej.

Dokumenty do pobrania:

1. Uchwała nr VI.71.2019 (wer.pdf)

2. Zarządzenie nr 73.2021 (skan)

3. Zarządzenie nr 73/2021(wer.pdf)

4. Terminarz realizacji BO2022 (nieaktualny) (wer.pdf)

5. Zarządzenie nr 88/2021 (skan)

6. Zarządzenie nr 88/2021(wer.docx)

7. Terminarz realizacji BO2022 (aktualny) (wer.skan)

8. Terminarz realizacji BO2022 (aktualny) (wer.docx)

9. Zarządzenie nr 112/2021 (skan)

10. Zarządzenie nr 112/2021 (wer.docx)

11. Uchwała nr XXXVII.395.2021

12. Wyniki weryfikacji formalnej (skan)

13. Wyniki weryfikacji formalnej

14. Ostateczne wyniki weryfikacji formalnej (skan)

15. Ostateczne wyniki weryfikacji formalnej

16. Wyniki weryfikacji szczegółowej (skan)

17. Wyniki weryfikacji szczegółowej

18. Obwieszczenie - punkty do głosowania (skan)

19. Obwieszczenie - punkty do głosowania

20. Lista projektów poddanych pod głosowanie (skan)

21. Lista projektów poddanych pod głosowanie

22. Karta do głosowania

23. Plakat głosowanie

24. Wyniki głosowania (skan)

25. Wyniki głosowania

26. Lista rankingowa (skan)

27. Lista rankingowa

28. Lista projektów do realizacji (skan)

29. Lista projektów do realizacji

Załączniki

Powiadom znajomego