W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszkowa
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków

tel. (+48) 22 735 88 88
fax (+48) 22 758 66 50
e-mail: um@miasto.pruszkow.pl

NIP Gminy Miasta Pruszków: 534-24-06-015
Regon Gminy: 015834660

NIP Urzędu: 534-10-02-770
REGON Urzędu: 000592874

Kod gminy: 1421021

/umpruszkow/SkrytkaESP

 

Konsultacje społeczne Budżetu Obywatelskiego 2024

 logo budżetu obywatelskiego na rok 2024


Budżet Obywatelski – to proces konsultacji społecznych mających na celu włączenie mieszkańców w decydowanie o wydatkowaniu określonej części budżetu Miasta Pruszkowa.

Wysokość Budżetu Obywatelskiego na rok 2024, opublikowana Zarządzeniem nr 74/2023 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 8 marca 2023 roku wynosi 2.157.400,37 zł (słownie: dwa miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta złotych trzydzieści siedem groszy), co stanowi 0,5% wydatków Miasta Pruszkowa zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu.
Kwota ta stanowi niepodzielną pulę budżetu obywatelskiego Miasta Pruszkowa.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 8 marca do 21 lipca 2023 roku.

Celem konsultacji jest:
a) zebranie od mieszkańców gminy Pruszków projektów, czyli propozycji zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2024;
b) wybór przez mieszkańców gminy, w drodze głosowania projektów, które zostały pozytywnie zweryfikowane zgodnie z § 9 i § 10 Uchwały nr VI.71.2019 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Pruszkowa w zakresie budżetu obywatelskiego.

 
TERMINARZ WDRAŻANIA I REALIZACJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA PRUSZKOWA NA ROK 2024


Akcja informacyjna 
Prowadzona jest przez cały okres realizacji Budżetu Obywatelskiego.


8 marca 2023 r. 
Podanie do publicznej wiadomości terminarza Budżetu Obywatelskiego na rok 2024.


8 marca 2023 r.  
Ogłoszenie wysokości Budżetu Obywatelskiego miasta Pruszkowa na rok 2024.


od 22 marca do 7 kwietnia 2023 r. (do godz. 14:00) 
Zgłaszanie propozycji projektów do Budżetu Obywatelskiego przez Projektodawców.


19 kwietnia 2023 r.
Podanie do publicznej wiadomości wyników weryfikacji formalnej: listy projektów zweryfikowanych pozytywnie i listy projektów zweryfikowanych negatywnie wraz z uzasadnieniem.


od 20 do 24 kwietnia 2023 r.
Składanie odwołań od wyników weryfikacji formalnej przez Projektodawców.


od 21 do 28 kwietnia 2023 r.
Rozpatrywanie odwołań od wyników weryfikacji formalnej złożonych przez Projektodawców, w tym wyznaczenie terminu spotkania z Projektodawcą.


28 kwietnia 2023 r.
Podanie do publicznej wiadomości ostatecznej listy projektów zweryfikowanych pozytywnie.


19 maja 2023 r.
Podanie do publicznej wiadomości wyników weryfikacji szczegółowej: listy projektów zweryfikowanych pozytywnie i listy projektów zweryfikowanych negatywnie wraz z uzasadnieniem.

10 
od 22 do 24 maja 2023 r.
Składanie odwołań od wyników weryfikacji szczegółowej przez Projektodawców.

11 
24 maja 2023 r.
Ostateczny termin wycofania przez Projektodawców zgłoszonych projektów.

12 
od 23 do 30 maja 2023 r.
Rozpatrywanie odwołań od wyników weryfikacji szczegółowej złożonych przez Projektodawców, w tym wyznaczenie terminu spotkania z Projektodawcą.

13 
30 maja 2023 r.
Ustalenie w drodze losowania kolejności projektów na listach do głosowania.

14 
31 maja 2023 r.
Podanie do publicznej wiadomości listy projektów poddanych pod głosowanie.

15 
31 maja 2023 r.
Podanie do publicznej wiadomości punktów do głosowania.

16 
od 1 czerwca do 26 czerwca 2023 r. (do godz. 18:00)
Głosowanie nad projektami.

17 
10 lipca 2023 r.
Ustalenie wyników głosowania i podanie ich do publicznej wiadomości oraz utworzenie listy rankingowej dla każdego obszaru.

18 
14 lipca 2023 r.
Podanie do publicznej wiadomości listy projektów do realizacji.

19 
21 lipca 2023 r.
Przekazanie projektów do realizacji tj. uwzględnienia w projekcie uchwały budżetowej.

 
Zasady zgłaszania projektów:
1) projektodawca może zgłosić dowolną liczbę projektów;
2) w sytuacji, gdy projekt został zgłoszony przez więcej niż jedną osobę, projektodawcą właściwym do kontaktu w sprawach dotyczących projektu jest osoba wymieniona na pierwszym miejscu formularza zgłoszeniowego;
3) projekt musi zostać zgłoszony na formularzu zgłoszeniowym, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do uchwały i zawierać wszystkie wymagane załączniki do formularza zgłoszeniowego;
4) projekt może zostać zgłoszony w formie:
a) papierowej w kopercie z napisem ”Budżet Obywatelski Pruszkowa” w kancelarii Urzędu Miasta Pruszkowa w godzinach pracy urzędu lub
b) elektronicznej za pomocą udostępnionej aplikacji elektronicznej na stronie internetowej; 
5) do formularza zgłoszeniowego, należy dołączyć listę poparcia co najmniej 30 mieszkańców Pruszkowa, której wzór stanowi załącznik nr 4 do uchwały, przy czym:
a) do liczby mieszkańców popierających projekt, nie wlicza się projektodawców danego projektu,
b) do każdego formularza zgłoszeniowego należy dołączyć odrębną listę poparcia;
6) w przypadku lokalizacji projektu na terenie jednostek organizacyjnych Miasta Pruszkowa do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć zgodę zarządcy nieruchomości na udostępnienie nieruchomości w celu realizacji projektu, której wzór stanowi załącznik nr 5 do uchwały;
7) w przypadku lokalizacji projektu nieinwestycyjnego na terenie nie stanowiącym własności Miasta Pruszkowa do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć ofertę osoby uprawnionej do rozporządzania nieruchomością, że - w przypadku wyboru projektu do realizacji - zobowiązuje się zawrzeć z Gminą Miasto Pruszków umowę o udostępnienie nieruchomości w celu realizacji projektu. Wzór oferty stanowi załącznik nr 6 do uchwały;
8) w przypadku projektów zgłaszanych przy użyciu elektronicznej aplikacji, należy dołączyć skany wymaganych załączników.

Terminy i miejsca dyżurów konsultacyjnych:
Dyżury konsultacyjne odbywają się codziennie w dniach 8 marca - 7 kwietnia 2023 r.:
a) w Urzędzie Miasta Pruszkowa (pok. 51, II piętro) w godzinach pracy Urzędu, tj.:
     - poniedziałek - 08:00-18:00,
     - wtorek-czwartek - 08:00-16:00,
     - piątek - 08:00-14:00,
b) telefonicznie pod numerem telefonu (22) 735-88-07 w godzinach pracy Urzędu (jw.),
c) mailowo pod adresem:  budzetobywatelski@miasto.pruszkow.pl


Weryfikacja projektów:
Weryfikacja wniosków do Budżetu Obywatelskiego Pruszkowa 2024 przebiega w następujący sposób:

Weryfikacja formalna obejmuje sprawdzenie, czy:
1) projekt został zgłoszony na właściwym wzorze formularza zgłoszeniowego;
2) formularz zawiera wszystkie wymagane załączniki według właściwego wzoru, w tym, czy załączona została odrębna lista poparcia zawierająca podpisy mieszkańców popierających projekt;
3) formularz zgłoszeniowy został wypełniony prawidłowo, w szczególności, czy zostały wypełnione wszystkie pola, czy został wskazany właściwy obszar realizacji projektu, czy zawiera wszystkie wymagane podpisy  w przypadku projektów złożonych w formie papierowej;
4) projekt został złożony w wyznaczonym terminie określonym w Terminarzu Budżetu Obywatelskiego;
5) szacowany koszt realizacji projektu nie przekracza wysokości limitu kwotowego jednego projektu.
2. W przypadku, gdy formularz zgłoszeniowy zawiera braki w zakresie elementów, o których mowa w ust. 1 wzywa się projektodawcę e-mailowo lub telefonicznie do ich usunięcia w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania wezwania.
3. Jeżeli pomimo wezwania, projektodawca nie usunie w terminie stwierdzonych braków projekt uznaje się  za zweryfikowany negatywnie.
4. Informację o negatywnym wyniku weryfikacji formalnej projektu przekazuje się projektodawcy e-mailowo  lub telefonicznie.
5. Projekty zweryfikowane pozytywnie pod względem formalnym przekazuje się do dalszej weryfikacji szczegółowej.
6. Informację o wyniku weryfikacji formalnej podaje się do publicznej wiadomości w terminie wskazanym w Terminarzu Budżetu Obywatelskiego.
7. Po rozpatrzeniu odwołań podaje się do publicznej wiadomości w terminie wskazanym w Terminarzu Budżetu Obywatelskiego informację o ostatecznym wyniku weryfikacji formalnej.

Weryfikacja szczegółowa obejmuje:
a) sprawdzenie, czy projekt wchodzi w zakres zadań własnych gminy Miasto Pruszków;
b) ocenę, czy projekt jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności czy nie narusza praw innych osób, w tym prawa własności;
c) sprawdzenie, czy projekt jest możliwy do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego;
d) sprawdzenie, czy projekt jest zlokalizowany na nieruchomości, do której gmina Miasto Pruszków posiada albo może uzyskać tytuł prawny do dysponowania;
e) analizę technicznych lub technologicznych możliwości realizacji projektu;
f) ocenę szacowanych kosztów realizacji wskazanych w formularzu zgłoszeniowym projektu;
g) analizę, czy nazwa projektu, a także skrócony opis projektu oddają istotę projektu i są zgodne z pełnym opisem i kosztem realizacji;
h) sprawdzenie, czy urealniony szacowany koszt realizacji projektu nie przekracza wysokości limitu kwotowego jednego projektu;
i) analizę ponoszenia kosztów eksploatacji powstałych efektów projektu.

Zasady odwołania od wyników weryfikacji są następujące:
1) projektodawca jest uprawniony do złożenia odwołania od wyniku weryfikacji formalnej projektu w terminie 3 dni roboczych od dnia podania informacji o wyniku weryfikacji formalnej zgodnie z § 9 ust. 6;
2) projektodawca jest uprawniony do złożenia odwołania od wyniku weryfikacji szczegółowej projektu w terminie 3 dni roboczych od dnia podania informacji o wyniku weryfikacji szczegółowej zgodnie z § 10 ust. 9;
3) odwołanie może zostać złożone w formie papierowej w Kancelarii Urzędu Miasta Pruszkowa lub elektronicznej na adres: budzetobywatelski@miasto.pruszkow.pl
4) odwołanie musi zawierać uzasadnienie;
5) odwołanie rozpatrywane jest przez Prezydenta Miasta Pruszkowa, który wyznacza termin spotkania z projektodawcą nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od wniesienia odwołania, w celu wyjaśnienia sprawy. Nieobecność projektodawcy nie wstrzymuje rozpatrzenia odwołania.
2. W wyniku odwołania projekt może zostać zweryfikowany pozytywnie lub negatywnie.
3. Prezydent Miasta Pruszkowa informuje projektodawcę o wyniku postępowania odwoławczego w terminie 6 dni roboczych od daty wniesienia odwołania.
4. Ustalenia postępowania odwoławczego są ostateczne.
Projektodawcy przysługuje prawo wycofania projektu najpóźniej w terminie trzech dni roboczych od daty podania do publicznej wiadomości wyników weryfikacji szczegółowej.
Projektodawca pisemnie informuje o wycofaniu projektu, przy czym o zachowaniu terminu decyduje data wpływu informacji do Urzędu Miasta Pruszkowa.

Zasady głosowania mieszkańców Pruszkowa na projekty są następujące:
1) głosować można w terminie określonym w Terminarzu Budżetu Obywatelskiego;
2) każdy mieszkaniec może głosować tylko raz;
3) mieszkaniec oddaje głos w ten sposób, że dysponując łącznie 10 punktami, w dowolnym podziale obdziela dowolną liczbę wybranych projektów. Wybór następuje poprzez wpisanie przyznanej liczby punktów przy tytułach wybranych projektów na karcie do głosowania;
4) w celu realizacji zasady równości i bezpośredniości głosowania mieszkaniec głosuje za pomocą karty do głosowania zawierającej imię i nazwisko, adres zamieszkania, a w przypadku głosowania na papierowej karcie do głosowania również podpis;
5) wzór karty do głosowania, o której mowa w pkt 4, stanowi załącznik nr 7 do uchwały;
6) głos można oddać w formie:
a) papierowej umieszczając kartę do głosowania w urnie, w punktach do głosowania wyznaczonych przez Prezydenta Miasta Pruszkowa i podanych do publicznej wiadomości w terminie określonym w Terminarzu Budżetu Obywatelskiego,
b) elektronicznej przy użyciu aplikacji elektronicznej do głosowania na stronie internetowej.

Dokumenty do pobrania:

1. Uchwała nr VI.71.2019 z 28.03.2019 (wer.edyt.)

2. Uchwała nr XXXVII.395.2021 z 22.04.2021 (wer.edyt.)

3. Uchwała nr XXXVII.395.2021 z 22.04.2021 (skan)

4. Zarządzenie nr 74.2023 (skan)

5. Zarządzenie nr 74.2023 (docx)

6. Terminarz BO2024 (skan)

7. Terminarz BO2024 (docx)

8. Logo BO2024 (png)

9. Logo BO2024 poziom (png)

10. Podział na obszary (jpg)

11. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PROJEKTU (pdf)

12. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PROJEKTU (docx)

13. LISTA MIESZKAŃCÓW POPIERAJĄCYCH PROJEKT (pdf)

14. LISTA MIESZKAŃCÓW POPIERAJĄCYCH PROJEKT (docx)

15. ZGODA NA UDOSTĘPNIENIE TERENU (pdf)

16. ZGODA NA UDOSTĘPNIENIE TERENU (docx)

17. OFERTA NA UDOSTĘPNIENIE TERENU (pdf)

18. OFERTA NA UDOSTĘPNIENIE TERENU (docx)

19. Wyniki weryfikacji formalnej projektów (skan)

20. Wyniki weryfikacji formalnej projektów (docx)

21. Ostateczny wynik weryfikacji formalnej (skan)

22. Ostateczny wynik weryfikacji formalnej (doc)

23. Wynik weryfikacji szczegółowej (skan)

24. Wynik weryfikacji szczegółowej (docx)

25. Obwieszczenie - punkty do głosowania (pdf)

26. Obwieszczenie - punkty do głosowania (docx)

27. Lista projektów poddanych pod głosowanie (pdf)

28. Lista projektów poddanych pod głosowanie (docx)

29. Karta do głosowania (pdf)

30. Karta do głosowania (docx)

31. Wyniki głosowania (pdf)

32. Wyniki głosowania (docx)

33. BO2024 Lista rankingowa (pdf)

34. BO2024 Lista rankingowa (docx)

35. BO2024 Lista projektów do realizacji (pdf)

36. BO2024 Lista projektów do realizacji (docx)

 

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego