W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszkowa
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków

tel. (+48) 22 735 88 88
fax (+48) 22 758 66 50
e-mail: um@miasto.pruszkow.pl

NIP Gminy Miasta Pruszków: 534-24-06-015
Regon Gminy: 015834660

NIP Urzędu: 534-10-02-770
REGON Urzędu: 000592874

Kod gminy: 1421021

/umpruszkow/SkrytkaESP

 

Konsultacje społeczne Budżetu Obywatelskiego 2019

Logo Budżetu Obywatelskiego 2019Budżet obywatelski – to proces konsultacji społecznych mających na celu włączenie mieszkańców w decydowanie
o wydatkowaniu określonej części budżetu Miasta Pruszkowa.

Środki przeznaczone do zagospodarowania w ramach Pruszkowskiego Budżetu Obywatelskiego 1.250.000 zł., co stanowi 0,50 % kwoty wykonanych wydatków budżetowych za rok budżetowy 2016.

Zgodnie z Regulaminem Budżetu mieszkańcy mogą zadecydować o realizacji zadań publicznych na około 0,50 % planowanych wydatków z budżetu w 2019 roku.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 01 lutego 2018 r. do 15 lipca 2018 r.

Celem konsultacji jest:
a) zebranie od mieszkańców gminy Pruszków projektów, czyli propozycji zadań do realizacji w ramach Budżetu
Obywatelskiego na rok 2019;
b) wybór przez mieszkańców gminy, w drodze głosowania projektów, które zostały pozytywnie zweryfikowane
zgodnie z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego Miasta Pruszkowa na rok 2019, który stanowi załącznik
Uchwały Rady Miasta Pruszkowa.

Harmonogram konsultacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Pruszkowa na rok 2019

 

Termin

Zadanie

Do 1 lutego 2018r.

Ogłoszenie wysokości budżetu obywatelskiego miasta Pruszkowa na rok 2019

Do 3 lutego 2018r.

Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego ogłasza wysokość budżetu obywatelskiego
łącznie z podziałem tej kwoty na obszary

5 luty - 9 marca 2018r.

Zgłaszanie propozycji projektów do budżetu obywatelskiego przez Projektodawców

26 marca 2018r.

Zespół ds. budżetu obywatelskiego podaje do publicznej wiadomości listę
projektów zweryfikowanych pozytywnie i listę projektów zweryfikowanych
negatywnie na etapie formalnym wraz z uzasadnieniem oraz informuje o
wynikach weryfikacji formalnej Projektodawców i przekazuje projekty
zweryfikowane pozytywnie do weryfikacji szczegółowej

13 kwietnia 2018r.

Ostateczny termin składania ew. połączonych wniosków przez Projektodawców

27 marca – 9 maja 2018r.

Weryfikacja szczegółowa złożonych wniosków przez merytoryczne komórki
organizacyjne Urzędu

11 maja 2018r.

Zespół ds. budżetu obywatelskiego podaje do publicznej wiadomości listy
projektów zweryfikowanych pozytywnie i listy projektów zweryfikowanych
negatywnie wraz z uzasadnieniem

16 maja 2018r.

Ostateczny termin wycofania przez Projektodawców zgłoszonych projektów

16 maja 2018r.

Ostateczny termin dla Projektodawców składania odwołań od wyników weryfikacji

17-18 maja 2018r.

Spotkania Rady Programowej ds. budżetu obywatelskiego – rozpatrzenie
odwołań, ustalenie kolejności na listach do głosowania

21 maja 2018r.

Podanie do publicznej wiadomości listy projektów poddanych pod głosowanie

od 21 maja 2018r.

Kampania promocyjna projektów poddanych pod głosowanie przez Projektodawców

26 maja- 24 czerwca 2018r.

Głosowanie

9 lipca 2018r.

Podanie do publicznej wiadomości przez Zespół ds. budżetu obywatelskiego
wyników głosowania oraz listy rankingowej projektów

9-10 lipca 2018r.

Spotkanie Rady Programowej ds. budżetu obywatelskiego. Ustalenie listy
projektów rekomendowanych do realizacji w 2019 roku

11 lipca 2018r.

Podanie do publicznej wiadomości listy projektów rekomendowanych
do realizacji

wrzesień 2018 -

- grudzień 2019

Spotkania Zespołu ds. budżetu obywatelskiego i Rady Programowej ds. budżetu
obywatelskiego - Ewaluacja procesu

styczeń – grudzień 2019r.

Realizacja i wdrażanie projektów

kwiecień, lipiec,
październik 2019r.

Podanie do publicznej wiadomości informacji o realizacji zadań i wynikach
postępowań o udzielenie zamówień publicznych

styczeń 2020r.

Podanie do publicznej wiadomości sprawozdania z realizacji budżetu
obywatelskiego w 2019 roku

 

Zgłaszanie pomysłów – od 5 lutego do 9 marca 2018.

Propozycje projektów do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego może zgłaszać Projektodawca, który
skonsultuje swój pomysł z mieszkańcami danego obszaru i uzyska poparcie projektu– zbierze podpisy od conajmniej
30 osób – Mieszkańców obszaru, na którym realizowane będzie zadanie i którzy w momencie składania projektu
ukończyli 14 lat.

Do grupy osób popierających zgłoszony projekt, nie wlicza się Projektodawcy.

W przypadku gdy Projektodawcą jest osoba niepełnoletnia do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć
Projektodawca może zgłosić dowolną liczbę projektów. Mieszkaniec danego obszaru może poprzeć zgłoszenie
zgodę opiekuna prawnego.dowolnej liczby projektów dotyczących tego obszaru.

Projekt można zgłaszać za pomocą:
a) elektronicznej aplikacji : https://pruszkow.citizenpro.pl, albo
b) formularza papierowego, dostępny na stronie internetowej miasta lub otrzymać w punkcie informacyjnym
Urzędu Miasta.

Tam też należy złożyć wypełniony formularz w kopercie z napisem ”Budżet Obywatelski” w godzinach
pracy urzędu lub w punktach wyznaczonych przez Prezydenta Miasta lub przesłać
drogą mailową na adres; budzetobywatelski@miasto.pruszkow.pl

W przypadku składania formularza drogą mailową należy dołączyć skany wymaganych załączników.

Podczas etapu zgłaszania pomysłów działać będzie Punkt konsultacyjny –sala 21 Urząd Miasta Pruszkowa,
ul. Kraszewskiego 14/16, w którym organizowane są dyżury konsultacyjne Członków Zespołu ds. Budżetu
Obywatelskiego.

Terminy i miejsca dyżurów konsultacyjnych:

Dyżury konsultacyjne odbywają się w każdy poniedziałek w godzinach 16:00 – 18:00,
sala 21 Urzędu Miasta Pruszkowa przy ul. J.I. Kraszewskiego 14/16 tj.

5, 12, 19, 26 lutego i 5 marca 2018

Weryfikacja projektów

Weryfikacja wniosków do Budżetu Obywatelskiego Pruszkowa 2019 przebiega w następujący sposób:

1.Zgłoszone projekty podlegają weryfikacji formalnej i szczegółowej.

2.Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego dokonuje weryfikacji formalnej, która polega na sprawdzeniu czy projekt:

a.został zgłoszony na właściwym formularzu,
b.zawiera wszystkie wymagane załączniki,
c.został złożony w wyznaczonym terminie,
d.czy do formularza dołączona została czytelna lista co najmniej 30 uprawnionych osób popierających projekt,
e.czy dane osób zgłaszających projekt oraz popierających ten projekt świadczą o ich uprawnieniu do tych

czynności.

3.Merytoryczne komórki organizacyjne Urzędu dokonują weryfikacji szczegółowej, która obejmuje:

a. ocenę projektu pod względem spełnienia obowiązkowych wymogów wynikających z zapisów Regulaminu
Budżetu Obywatelskiego w Pruszkowie – III Edycja – Lata 2018/2019,
b. analizę praktycznych możliwości realizacji projektów,
c. urealnienie wyceny wskazanego przez projektodawcę w formularzu zgłoszeniowym projektu;
d. w przypadku rażąco zaniżonej wyceny projektu przez projektodawcę komórka merytoryczna może wnioskować
do Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego o odrzucenie projektu,
e. sprawdzenie czy urealniona wycena nie przekracza dopuszczalnej kwoty dla danego obszaru,
d. analizę ponoszenia kosztów eksploatacji powstałych efektów projektu.

W terminie do 21 maja 2018 roku Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego podaje do publicznej wiadomości listę
projektów poddanych pod głosowanie.

Jak weryfikowane będą projekty?

Głosowanie na projekty – od 26 maja do 24 czerwca 2018r.

Budżet partycypacyjny to nie tylko zgłaszanie zadań do realizacji, ale przede wszystkim to
powszechne głosowanie,
w którym zostaną wyłonione te zadania, które zostaną zrealizowane
przez Miasto Pruszków w 2019 roku.

Konsultacje zadań do budżetu obywatelskiego zostaną przeprowadzone w trybie głosowania jawnego, w terminie
od dnia 26 maja do 24 czerwca 2018r. Na karcie do głosowania, uczestnik konsultacji zobowiązany jest podać
swoje imię i nazwisko, adres zameldowania. Każdy głosujący może głosować na projekty zgłoszone
na terenie całego miasta. Głosujący może oddać głos tylko jeden raz i dysponuje łącznie 10 punktami, którymi
w dowolnym podziale może obdzielić dowolną liczbę wybranych projektów. Wybór następuje poprzez wpisanie
przyznanej liczby punktów przy tytułach wybranych projektów.

Głos konsultacyjny oddać można jednokrotnie w wybranej przez głosującego formie - bezpośrednio lub
drogą elektroniczną. Głosowanie przeprowadza się poprzez:
a) złożenie w formie papierowej karty do głosowania do przeznaczonej do tego urny wg zasad określonych
przez Prezydenta Miasta Pruszkowa, albo
b) wypełnienie i przesłanie interaktywnej karty do głosowania dostępnej na stronie internetowej Miasta Pruszkowa.

Karty do głosowania będą ogólnie dostępne w:
a) punkcie informacyjnym Urzędu Miasta Pruszkowa;
b) wyznaczonych punktach do głosowania przez Prezydenta Miasta Pruszkowa;
c) na stronie internetowej Urzędu Miasta Pruszkowa, w zakładce „Budżet obywatelski”.

Głosujący może oddać głos tylko jeden raz i dysponuje łącznie 10 punktami, którymi w dowolnym podziale
może obdzielić dowolną liczbę wybranych projektów. Wybór następuje poprzez wpisanie przyznanej liczby
punktów przy tytułach wybranych projektów.

LOGO-BUDŻET OBYWATELSKI 2019- PION.jpg

LOGO-BUDŻET OBYWATELSKI 2019- POZIOM.jpg

Uchwała nr XLI.424.2017 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 2017-12-14.pdf

DziennikUrzędowy Województwa Mazowieckiego z 2018r.,poz.247.pdf

Zarządzenie Nr 22-2018 Prezydenta Miasta Pruszkowa w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego.pdf

BO plakat -ZGŁASZANIE PROJEKTÓW -III EDYCJA-2019.pdf

BO plakat Czekamy na Ciebie- termin dyżurów konsultacyjnych-2019.jpg

Zarządzenie nr 28-2018 Prezydenta Miasta Pruszkowa w sprawie przeznaczenia środków finansowych na realizację budzetu obywatelskiego na rok 2019.jpg

2019 PODZIAŁ NA OBSZARY CALOSC PRZEZROCZYSTOŚĆ.pdf

PODZIAŁ - KWOTY W OBSZARACH.pdf

2019 PODZIAŁ KWOTY NA 7. OBSZARÓW.pdf

Banner WISZĄCY-BO 2019-ZGŁSZAJ PROJEKTY.jpg

Pruszków - Ulotka o BO -A4- 2019.pdf

Ulotka o BO - A5 - 2019.pdf

Zegar o III EDYCJI BO 2019.jpg

Zarządzenie Nr 42-2018 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 20 lutego 2018r.w sprawie powołania Rady Programowej do spraw Budżetu Obywatelskiego.pdf

AKTUALIZACJA -LISTY PROJEKTÓW ZŁOŻONYCH DO BO 2019 - WERYFIKACJA FORMALNA POZYTYWNA I NEGATYWNA.pdf

LISTA PROJEKTÓW ZWERYFIKOWANYCH POZYTYWNIE DO BO 2019.pdf

1LISTA PROJEKTÓW ZWERYFIKOWANYCH NEGATYWNIE DO BO 2019.pdf

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA PRUSZKOWA Z DNIA 11 MAJA 2018 O PUNKATCH DO GŁOSOWANIA - BO 2019.pdf

ZARZĄDZENIE NR 87-2018 PREZYDENTA MIASTA PRUSZKOWA Z DNIA 16 MAJA 2018- W SPRAWIE USTALENIA WZORU KARTY DO GŁOSOWANIA I WZORU OPIEKUNA PRAWNEGO- BO 2019.pdf

ZARZADZENIE NR 88-2018 PREZYDENTA MIASTA PRUSZKOWA Z DNIA 18 MAJA 2018 - W SPRAWIE ZMIANY ZARZADZENIA NR 87-2018.pdf

LISTA PROJEKTÓW PODDANYCH POD GŁOSOWANIE - BO 2019.pdf

KARTA DO GŁOSOWANIA - Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 88-2018 PREZYDENTA MIASTA PRUSZKOWA ( ZMIANA).doc

ZGODA OPIEKUNA PRAWNEGO-Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 87-2018- Prezydenta Miasta Pruszkowa.docx

Wyniki głosowania III EDYCJA BO.pdf

PROJEKTY REKOMENDOWANE DO REALIZACJI W 2019.pdf

Opublikowane przez: Lidia Micberger | Data wprowadzenia: 2018-01-27 17:28:00 | Data modyfikacji: 2018-07-11 14:38:23.


Załączniki

Powiadom znajomego