W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszkowa
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków

tel. (+48) 22 735 88 88
fax (+48) 22 758 66 50
e-mail: um@miasto.pruszkow.pl

NIP Gminy Miasta Pruszków: 534-24-06-015
Regon Gminy: 015834660

NIP Urzędu: 534-10-02-770
REGON Urzędu: 000592874

Kod gminy: 1421021

/umpruszkow/SkrytkaESP

 

Konsultacje społeczne Budżetu Obywatelskiego 2018

Logo Budżetu Obywatelskiego 2018Budżet obywatelski – to proces konsultacji społecznych mających na celu włączenie mieszkańców w decydowanie o wydatkowaniu określonej części budżetu Miasta Pruszkowa.

Środki przeznaczone do zagospodarowania w ramach Pruszkowskiego Budżetu Obywatelskiego zabezpieczone zostaną w budżecie gminy na 2018 rok. Planowana kwota środków ustalona została do wysokości 1 100 000,00 zł., co stanowi 0,58% kwoty wykonanych wydatków budżetowych za rok budżetowy 2015.

Zgodnie z Regulaminem Budżetu mieszkańcy mogą zadecydować o realizacji zadań publicznych na około 0,58 % planowanych wydatków z budżetu w 2018 roku.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 01 lutego 2017 r. do 04 lipca 2017 r. Celem konsultacji jest:
a) zebranie od mieszkańców gminy Pruszków projektów, czyli propozycji zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2018;
b) wybór przez mieszkańców gminy, w drodze głosowania projektów, które zostały pozytywnie zweryfikowane zgodnie z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego Miasta Pruszkowa na rok 2018 , który stanowi załącznik Uchwały Rady Miejskiej w Pruszkowie( załączonej poniżej).

Harmonogram konsultacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Pruszkowa na rok 2018

HARMONOGRAM WDRAŻANIA I REALIZACJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA PRUSZKÓW

II EDYCJI - 2017/2018

Termin

Zadanie

Do 1 lutego 2017 r.

Ogłoszenie wysokości budżetu obywatelskiego miasta Pruszkowa na rok 2018

Do 3 lutego 2017r.

Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego ogłasza wysokość budżetu obywatelskiego łącznie z podziałem tej kwoty na obszary

4 luty - 17 marca 2017r.

Zgłaszanie propozycji projektów do budżetu obywatelskiego przez Projektodawców

27 marca 2017r.

Zespół ds. budżetu obywatelskiego informuje Projektodawców o wynikach postępowań wstępnej weryfikacji formalnej.

14 kwietnia 2017r.

Ostateczny termin składania ew. połączonych wniosków przez Projektodawców

28 marca - 10 maja 2017r.

Weryfikacja szczegółowa złożonych wniosków przez Zespół ds. budżetu obywatelskiego

12 maja 2017r.

Zespół ds. budżetu obywatelskiego podaje do publicznej wiadomości listy projektów zweryfikowanych pozytywnie i listy projektów zweryfikowanych negatywnie wraz z uzasadnieniem

17 maja 2017r.

Ostateczny termin wycofania przez Projektodawców zgłoszonych projektów

17 maja 2017r.

Ostateczny termin dla Projektodawców składania odwołań od wyników weryfikacji

18 - 19 maja 2017r.

Spotkania Rady Programowej ds. budżetu obywatelskiego – rozpatrzenie odwołań, ustalenie kolejności na listach do głosowania

22 maja 2017r.

Podanie do publicznej wiadomości listy projektów poddanych pod głosowanie

od 22 maja 2017r.

Kampania promocyjna projektów poddanych pod głosowanie

27 maja - 25 czerwca 2017r.

Głosowanie

30 czerwca 2017r.

Podanie do publicznej wiadomości przez Zespół ds. budżetu obywatelskiego wyników głosowania oraz listy rankingowej projektów

30 czerwca 2017r.

Spotkanie Rady Programowej ds. budżetu obywatelskiego. Ustalenie listy projektów rekomendowanych do realizacji w 2018r.

4 lipca 2017r.

Podanie do publicznej wiadomości listy projektów rekomendowanych do realizacji

Zgłaszanie pomysłów – od 4 lutego do 17 marca 2017

Propozycje projektów do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego może zgłaszać Projektodawca, który skonsultuje swój pomysł z mieszkańcami danego obszaru i uzyska poparcie projektu – zbierze podpisy od co najmniej 30 osób – Mieszkańców obszaru, na którym realizowane będzie zadanie i którzy w momencie składania projektu ukończyli 14 lat.

Do grupy osób popierających zgłoszony projekt, nie wlicza się Projektodawcy.

W przypadku gdy Projektodawcą jest osoba niepełnoletnia do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć zgodę opiekuna prawnego.

Projektodawca może zgłosić dowolną liczbę projektów. Mieszkaniec danego obszaru może poprzeć zgłoszenie dowolnej liczby projektów dotyczących tego obszaru.

Projekt można zgłaszać za pomocą:

a) elektronicznej aplikacji : https://pruszkow.citizenpro.pl, albo

b) formularza papierowego, dostępny na stronie internetowej miasta lub otrzymać w punkcie informacyjnym Urzędu Miejskiego. Tam też należy złożyć wypełniony formularz w kopercie z napisem ”Budżet Obywatelski” w godzinach pracy urzędu lub w punktach wyznaczonych przez Prezydenta Miasta lub przesłać drogą mailową na adres; budzetobywatelski@miasto.pruszkow.pl W przypadku składania formularza drogą mailową należy dołączyć skany wymaganych załączników.

Podczas etapu zgłaszania pomysłów działać będzie Punkt konsultacyjny –sala 21 Urząd Miejski w Pruszkowie, ul. Kraszewskiego 14/16, w którym organizowane są dyżury konsultacyjne Członków Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego oraz Punkt Konsultacyjny w Centrum Dialogu Społecznego w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30, w którym organizowane są dyżury konsultacyjne Członków Rady Programowej ds. Budżetu Obywatelskiego.

Terminy i miejsca dyżurów konsultacyjnych znajdziesz na stronie internetowej miasta- Zakładka Budżet Obywatelski 2018

Weryfikacja zgłoszonych projektów

W ramach drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego zgłoszono łącznie 49 projektów. Propozycje zadań do realizacji pokazują, że mieszkańcy naszego miasta chcą aktywnie zmieniać rzeczywistość wokół siebie. Wszystkie zgłoszone projekty zostały poddane weryfikacji formalnej oraz merytorycznej. Znakomita większość ze zgłoszonych projektów okazała się możliwa do realizacji i zostanie poddana pod głosowanie - 33 projekty. Wszystkie zgłoszone propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego, zarówno te pozytywnie zweryfikowane i zakwalifikowane do kolejnego etapu konsultacji, jak i te niezakwalifikowane, wraz z krótkim opisem, podaje się do publicznej wiadomości poprzez:
1. udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej w zakładce Budżet Obywatelski oraz na Facebooku,

Zachęcamy do zapoznania się z opisem proponowanych do realizacji zadań. Przypominamy, iż Autorom Projektów przysługuje prawo prowadzenia akcji promocyjnej zgłoszonych projektów zakwalifikowanych do głosowania.

Głosowanie na projekty – od 27 maja do 25 czerwca 2017

Budżet partycypacyjny to nie tylko zgłaszanie zadań do realizacji, ale przede wszystkim to powszechne głosowanie, w którym zostaną wyłonione te zadania, które zostaną zrealizowane przez Miasto Pruszków w 2018 roku.

Konsultacje zadań do budżetu obywatelskiego zostaną przeprowadzone w trybie głosowania jawnego, w terminie od dnia 27 maja do 25 czerwca 2017r. Na karcie do głosowania, uczestnik konsultacji zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko, adres zameldowania i Nr PESEL. Każdy głosujący może głosować na projekty zgłoszone na terenie całego miasta. Głosujący może oddać głos tylko jeden raz i dysponuje łącznie 10 punktami, którymi w dowolnym podziale może obdzielić dowolną liczbę wybranych projektów. Wybór następuje poprzez wpisanie przyznanej liczby punktów przy tytułach wybranych projektów.

Głos konsultacyjny oddać można jednokrotnie w wybranej przez głosującego formie - bezpośrednio lub drogą elektroniczną. Głosowanie przeprowadza się poprzez:
a) złożenie w formie papierowej karty do głosowania do przeznaczonej do tego urny wg zasad określonych przez Prezydenta Miasta Pruszkowa, albo
b) wypełnienie i przesłanie interaktywnej karty do głosowania dostępnej na stronie internetowej Miasta Pruszkowa.

Karty do głosowania będą ogólnie dostępne w:
a) punkcie informacyjnym Urzędu Miejskiego;
b) wyznaczonych punktach do głosowania przez Prezydenta Miasta Pruszkowa;
c) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, w zakładce „Budżet obywatelski”.

Głosujący może oddać głos tylko jeden raz i dysponuje łącznie 10 punktami, którymi w dowolnym podziale może obdzielić dowolną liczbę wybranych projektów. Wybór następuje poprzez wpisanie przyznanej liczby punktów przy tytułach wybranych projektów.

Każdy głosujący mógł głosować na projekty zgłoszone na terenie całego miasta Pruszkowa.

Głos jest traktowany jako nieważny gdy został oddany ponownie, lub głosujący nie przydzielił na karcie do głosowania żadnych punktów, lub głosujący przydzielił łącznie więcej niż 10 punktów.

Ustalenie wyników konsultacji

Ustalenie wyników polega na zsumowaniu punktów oddanych ważnymi głosami na poszczególne projekty zadań zgłoszonych do konsultacji w ramach budżetu obywatelskiego na danym obszarze.

W terminie określonym w Harmonogramie Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego podaje do publicznej wiadomości:

a) wyniki głosowania,

b) listę rankingową projektów w poszczególnych obszarach.

Na podstawie końcowych wyników do głosowania stworzony zostanie ranking projektów. Na podstawie listy rankingowej zostaje utworzona przez Radę Programowa ds. Budżetu Obywatelskiego lista rekomendowanych projektów dla każdego z obszarów. Za rekomendowane do realizacji mogą zostać uznane te projekty, które uzyskały największą liczbę punktów z ważnych głosów, aż do wyczerpania ogólnej kwoty przeznaczonej na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego w danym obszarze.

Projekty, które w wyniku głosowania uzyskają największe poparcie mieszkańców będą realizowane w 2018 roku.

Mieszkańcy Pruszkowa w drodze głosowania, które odbyło się w terminie od 27 maja do 25 czerwca 2017r. dokonali wyboru projektów zgłoszonych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2018.

Ogólna liczba osób głosujących w całym mieście w II Edycji Budżetu Obywatelskiego wynosi - 3 523 osób co odpowiada 7,34 % uprawnionych do głosowania ( 47 935 mieszkańców). Wynik jest o 50% wyższy w stosunku do I Edycji – gdzie w całym mieście głosowało 5, 1% uprawnionych.

Łączna liczba punktów przydzielonych przez mieszkańców naszego miasta wynosiła 35 703 ( razem punktów ważnych i nieważnych)

Największą liczbę punktów ważnych otrzymał projekt z OBSZARU VI – pod nazwą „WYMARZONY PLAC ZABAW” - 7 370.

Na miejscu drugim uplasował się projekt z OBSZARU V- o nazwie SENIORADA II , który otrzymał ważnych punktów -4 636.

Natomiast miejsce trzecie zajął projekt z OBSZARU III pt. ŚWIETLICA OSIEDLOWA DLA MIESZKAŃCÓW - otrzymując 2 091 ważnych punktów.

Wyniki głosowania i lista rankingowa została opublikowana przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego w dniu 30 czerwca 2017.

Na podstawie wyników głosowania i listy rankingowej Rada Programowa ds. Budżetu Obywatelskiego na posiedzeniu w dniu 3 lipca 2017 utworzyła Listę projektów rekomendowanych.

Formularze do pobrania


Plakat z dyżurami konsultacyjnymi-Zespołu ds Bo.jpg

Uchwała w sprawie budżetu obywatelskiego 2018 z załącznikami.pdf

REGULAMIN-BUDŻETU-OBYWATELSKIEGO EDYCJA II 2017-2018.pdf

HARMONOGRAM II EDYCJA BO 2017-2018.pdf

Zarządzenie Nr 23-2017 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 1 lutego 2017r w sprawie ogłoszenia kwoty środków finansowych BO .jpg

OGŁOSZENIE o podziale budzetu obywatelskiego-2018-Kwoty w obszarach.pdf

2018-BUDŻET-OBYWATELSKI-PODZIAŁ-W-OBSZARACH - UJĘCIE GRAFICZNE.pdf

Zarządzenie Nr 22-2016 Prezydenta Miasta Pruszkowa w sprawie powołania Rady programowej ds. BO (cz.1).jpg

Zarządzenie Nr 22-2016 Prezydenta Miasta Pruszkowa w sprawie powołania Rady programowej ds. BO (cz.2).jpg

Zarzadzenie Nr 19-2017 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 27 stycznia 2017 w sprawie powołania Zespołu ds.BO .jpg

LISTA PROJEKTÓW ZGŁOSZONYCH DO BO 2018 WERYFIKACJA-FORMALNA-ZESTAWIENIE-W-OBSZARACH.pdf

Plakat z dyżurami konsultacyjnymi -Zespołu ds BO.jpg

Dyżury konsultacyjne-Rada ds. Budżetu Obywatelskiego-Plakat.jpg

Lista projektów zweryfikowanych pozytywnie do BO 2018 .pdf

Lista projektów zweryfikowanych negatywnie- BO 2018 .pdf

Lista projektów poddanych pod głosowanie do BO 2018 .pdf

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 12 maja 2017 w sprawie podania do publicznej wiadomości listy punktów do głosowania na projekty zgłoszone do BO 2018.jpg

Lista projektow zgłoszonych do realizacji w ramach BO 2018-PODDANYCH POD GŁOSOWANIE ( PUNKTY DO GŁOSOWANIA).pdf

wzór KARTY DO GŁOSOWANIA NA PROJEKTY ZGŁOSZONE DO REALIZACJI W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W PRUSZKOWIE NA ROK 2018.doc

Zgoda opiekuna prawnego na uczestnictwo przez osobę małoletnią w procesie Budżetu Obywatelskiego Miasta Pruszkowa -Edycja 20172018.pdf

wzór KARTY DO GŁOSOWANIA NA PROJEKTY ZGŁOSZONE DO REALIZACJI W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W PRUSZKOWIE NA ROK 2018.pdf

Plakat zagŁosuj na projekt - dla Autorów Projektów do uzupełnienia.pdf

Plakat - wybieraj projekty - Głosowanie na projekty -BO 2018.pdf

Poznaj Projekty- Wszystkie Projekty.pdf

WYNIKI GŁOSOWANIA W BUDŻECIE OBYWATELSKIM II EDYCJA 2017-2018 .pdf

AKTUALIZACJA DANYCH STATYSTYCZNYCH (FREKWENCJI)- BUDŻET OBYWATELSKI II Edycja 2017-2018 .pdf

1-PROJEKTY REKOMENDOWANE -BO 2017-2018.pdf

LICZBA PROJEKTÓW REKOMENDOWANYCH W OBSZARACH -UJĘCIE GRAFICZNE.jpeg

Sprawozdanie z Konsultacji Społecznych- II Edycja BO 2018.pdf

Informacja o stanie realizacji projektów Budżetu Obywatelskiego 2018 -I KWARTAŁ 2018.pdf

Informacja o stanie realizacji projektów II KWARTAŁ.pdf

Informacja o stanie realizacji projektów III KWARTAŁ 2018r..pdf

Informacja o stanie realizacji projektów I-IV kwartał 2018.pdf

Opublikowane przez: Lidia Micberger | Data wprowadzenia: 2017-05-04 12:27:40 | Data modyfikacji: 2019-01-31 16:00:46.


Załączniki

Powiadom znajomego