W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszkowa
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków

tel. (+48) 22 735 88 88
fax (+48) 22 758 66 50
e-mail: um@miasto.pruszkow.pl

NIP Gminy Miasta Pruszków: 534-24-06-015
Regon Gminy: 015834660

NIP Urzędu: 534-10-02-770
REGON Urzędu: 000592874

Kod gminy: 1421021

/umpruszkow/SkrytkaESP

 

ROK 2015

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznegowglądu projektu zmiany „Miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego miasta Pruszków -obszar Żbików IV.

PREZYDENT

MIASTA PRUSZKOWA
AB.6721.38.26.2015 Pruszków, 2 grudnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszków - obszar Żbików IV.” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzanego na podstawie uchwały nr IX.74.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa – obszar Żbików IV.

Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficzny - rysunek obszaru planu.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie do wglądu od 14 grudnia 2015 r. do 15 stycznia 2016 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie w pokoju nr 70 w godzinach: poniedziałki: 11:00 - 18:00, wtorki, środy, czwartki, piątki: 10:00 – 15:00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przeprowadzona w dniu 11 stycznia 2016 r. Zebranie odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie, w pokoju nr 21. Początek zebrania o godz.1630.

Zgodnie z art.18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Pruszkowa, z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 29 stycznia 2016 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu jest Prezydent Miasta Pruszkowa. Uwagi można składać w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Miejskiego, pocztą na adres: 05-800 Pruszków, ul. Kraszewskiego 14/16, ustnie do protokołu w Wydziale Architektury, Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres prezydent@miasto.pruszkow.pl.

Uwagi za pomocą środków komunikacji elektronicznej: opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262) lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235) lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ww. ustawy o podpisie elektronicznym.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4, art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, wymieniony wyżej, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy-należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do 29.01.2016 r.

Prezydent Miasta Pruszkowa

Jan Starzyński

GRANICE OBSZARU PLANU - ŻBIKÓW IV.pdf

Projekt-Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany planu ŻBIKÓW IV.doc

Aneks do prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa – obszar Żbików IV.doc

Opublikowane przez: Lidia Micberger | Data wprowadzenia: 2015-12-14 14:14:38 | Data modyfikacji: 2015-12-28 09:52:30.


OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu dopublicznego wglądu projektu „Miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego kwartału„Centrum” w Pruszkowie.” wraz z prognoząoddziaływania na środowisko,

PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA

AB.6721.30.18.2013.2015 Pruszków, 21 października 2015 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwartału „Centrum” w Pruszkowie.” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzanego na podstawie uchwały nr XXXVII/335/2013 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficzny - rysunek obszaru planu.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie do wglądu od 2 listopada 2015 r. do 2 grudnia 2015 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie w pokoju nr 70 w godzinach: poniedziałki: 11:00 - 18:00, wtorki, środy, czwartki, piątki: 10:00 – 15:00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przeprowadzona w dniu 23 listopada 2015 r. Zebranie odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie, w pokoju nr 21. Początek zebrania o godz.1700.

Zgodnie z art.18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Pruszkowa, z podaniem imienii nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 17 grudnia 2015 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu jest Prezydent Miasta Pruszkowa. Uwagi można składać w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Miejskiego, pocztą na adres: 05-800 Pruszków, ul. Kraszewskiego 14/16, ustnie do protokołu w Wydziale Architektury, Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres prezydent@miasto.pruszkow.pl.

Uwagi za pomocą środków komunikacji elektronicznej: opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262) lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235) lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ww. ustawy o podpisie elektronicznym.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4, art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, wymieniony wyżej, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy-należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do 17.12.2015 r.

Prezydent Miasta

Jan Starzyński

 

 

ZAŁACZNIK NR 1-GRANICE OBSZARU-kwartał „Centrum” w Pruszkowie.jpg

PROJEKT PLANU -kwartał „Centrum” w Pruszkowie.pdf

RYSUNEK PROJEKTU PLANU-kwartał „Centrum” w Pruszkowie.pdf

TEKST-PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO- kwartał „Centrum” w Pruszkowie.pdf

Opublikowane przez: Lidia Micberger | Data wprowadzenia: 2015-12-02 15:19:42 | Data modyfikacji: 2015-12-14 14:08:39.


OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu dopublicznego wglądu projektu „Miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego części obszaruŻbików-Bąki w Pruszkowie – obszar III.”

PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA

AB.6721.23c.25.2012.2015 Pruszków, 21 października 2015 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Żbików-Bąki w Pruszkowie – obszar III.” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzanego na podstawie uchwały nr XV/135/2011 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 24 listopada 2011 r. z późn.zm. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficzny - rysunek obszaru planu.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie do wglądu od 2 listopada 2015 r. do 2 grudnia 2015 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie w pokoju nr 70 w godzinach: poniedziałki: 11:00 - 18:00, wtorki, środy, czwartki, piątki: 10:00 – 15:00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przeprowadzona w dniu 30 listopada 2015 r. Zebranie odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie, w pokoju nr 21. Początek zebrania o godz.1700.

Zgodnie z art.18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Pruszkowa, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 17 grudnia 2015 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu jest Prezydent Miasta Pruszkowa. Uwagi można składać w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Miejskiego, pocztą na adres: 05-800 Pruszków, ul. Kraszewskiego 14/16, ustnie do protokołu w Wydziale Architektury, Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres prezydent@miasto.pruszkow.pl.

Uwagi za pomocą środków komunikacji elektronicznej: opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262) lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235) lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ww. ustawy o podpisie elektronicznym.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4, art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, wymieniony wyżej, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy-należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do 17.12.2015 r.

Prezydent Miasta Pruszkowa

Jan Starzyński

 

PROJEKT PLANU OBSZAR-Żbików-Bąki w Pruszkowie – obszar III.pdf

RYSUNEK PLANU-Żbików-Bąki w Pruszkowie – obszar III.pdf

TEKST-PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO- Żbików-Bąki w Pruszkowie – obszar III.pdf

Opublikowane przez: Lidia Micberger | Data wprowadzenia: 2015-12-02 15:16:10 | Data modyfikacji: 2015-12-14 14:02:45.


OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznegowglądu projektu „Miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego części obszaruŻbików – Bąki w Pruszkowie – Obszar I.”

PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA

AB.6721.36.17.2015 Pruszków, dn. 7 października 2015 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 17 pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) zawiadamiam: o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Żbików – Bąki w Pruszkowie – Obszar I.”, sporządzanego na podstawie uchwały Nr V.34.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Do projektu planu sporządzono uzasadnienie odstąpienia od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficzny - rysunek obszaru planu.

Projekt planu udostępniony zostanie do wglądu od 19 października 2015 r. do 17 listopada 2015 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie w pokoju nr 70 w godzinach: poniedziałki: 11:00 - 18:00, wtorki, środy, czwartki, piątki: 10:00 – 15:00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przeprowadzona w dniu 9 listopada 2015 r. Zebranie odbędzie się w Urzędzie Miejskim
w Pruszkowie, w pokoju nr 21. Początek zebrania o godz.1700.

Zgodnie z art.18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Pruszkowa, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 1 grudnia 2015 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu jest Prezydent Miasta Pruszkowa. Uwagi można składać w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Miejskiego, pocztą na adres: 05-800 Pruszków, ul. Kraszewskiego 14/16, ustnie do protokołu w Wydziale Architektury, Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres prezydent@miasto.pruszkow.pl.

Uwagi za pomocą środków komunikacji elektronicznej: opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262) lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235) lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ww. ustawy o podpisie elektronicznym.

Prezydent Miasta Pruszkowa

Jan Starzyński

 

 

 

 

PROJEKT PLANU OBSZAR -Żbików – Bąki w Pruszkowie – Obszar I..pdf

UZASADNIENIE ODSTĄPIENIA OD PRZEPROWADZENIA S.O.O NA ŚRODOWISKO- PLANU ŻBIKÓW-BĄKI OB. I.pdf

ZAŁĄCZNIK NR 1- GRANICE OBSZARU PLANU-Żbików – Bąki w Pruszkowie – Obszar I..pdf

Opublikowane przez: Lidia Micberger | Data wprowadzenia: 2015-12-02 15:11:30 | Data modyfikacji: 2015-12-14 13:56:49.


OBWIESZCZENIE Na podstawie art.Obwieszczenie oponownym wyłożeniu do publicznego wgląduprojektu „Miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa -Żbików-3-go Maja.” wraz z prognoząoddziaływania na środowisko,

PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA

AB.6721.29.37.2013.2015 Pruszków, dn. 7 października 2015 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa - Żbików-3-go Maja.” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzanego na podstawie uchwały XXXIII/298/2013 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wyłożenie projektu planu w zakresie uwzględnionych uwag złożonych do projektu planu podczas II wyłożenia.

Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficzny - rysunek obszaru planu.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie do wglądu od 19 października 2015 r. do 17 listopada 2015 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie w pokoju nr 70 w godzinach: poniedziałki: 11:00 - 18:00, wtorki, środy, czwartki, piątki: 10:00 – 15:00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przeprowadzona w dniu 2 listopada 2015 r. Zebranie odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie, w pokoju nr 21. Początek zebrania o godz.1700.

Zgodnie z art.18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Pruszkowa, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 1 grudnia 2015 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu jest Prezydent Miasta Pruszkowa. Uwagi można składać w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Miejskiego, pocztą na adres: 05-800 Pruszków, ul. Kraszewskiego 14/16, ustnie do protokołu w Wydziale Architektury, Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres prezydent@miasto.pruszkow.pl.

Uwagi za pomocą środków komunikacji elektronicznej: opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262) lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235) lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ww. ustawy o podpisie elektronicznym.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4, art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, z dnia
3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, wymieniony wyżej, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy-należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do 01.12.2015 r.

Prezydent Miasta Pruszkowa

Jan Starzyński

ZAŁĄCZNIK NR 1- GRANICE OBSZARU PLANU- Żbików-3-go Maja.pdf

PROJEKT PLANU OBSZAR - Żbików-3-go Maja.pdf

RYSUNEK PLANU OBSZAR- Żbików-3-go Maja.pdf

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO- Żbików-3-go Maja.pdf

Opublikowane przez: Lidia Micberger | Data wprowadzenia: 2015-12-02 15:09:05 | Data modyfikacji: 2015-12-14 13:48:24.


OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznegowglądu projektu zmiany miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego części obszaruŻbików-Bąki w Pruszkowie - Obszar II wraz zprognozą oddziaływania na środowisko.

PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA


AB.6721.23b.13.2012.2015 Pruszków, dnia 31 sierpnia 2015r.


OBWIESZCZENIE


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Żbików-Bąki w Pruszkowie - Obszar II wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Na podstawie art. 17 pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) zawiadamiam: o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Żbików-Bąki w Pruszkowie - Obszar II.


Wyłożenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniach od dnia 14 września 2015 r. do dnia 14 października 2015 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie w pok.70 w godzinach: poniedziałki: 11 – 18o wtorki, środy, czwartki piątki: 1000 - 1500 . Informacje pod telefonem: 728-67-21, 73-58-726, 73-58-736, 73-58-748, 73-58-749, 73-58-805.


Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przeprowadzona w dniu 5 października 2015 r. Zebranie w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie, w pokoju nr 21. Początek zebrania o godz.17oo.


Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.


Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Pruszkowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 października 2015 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu jest Prezydent Miasta Pruszkowa. Uwagi można składać w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Miejskiego, pocztą na adres: 05-800 Pruszków ul. Kraszewskiego 14/16, ustnie do protokołu w Wydziale Architektury, Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego; za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres prezydent@miasto.pruszkow.plZgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4, art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. 2013 r. poz. 1235 z późn. .zm.) zwanej dalej ustawą, wymieniony wyżej, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy-należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 października 2015 r.


Prezydent Miasta Pruszkowa


mgr Jan Starzyński

ZAŁACZNIK - GRANICE OBSZARU-Żbików-Bąki w Pruszkowie - Obszar II..pdf

PROJEKT PLANU-Żbików-Bąki w Pruszkowie - Obszar II..pdf

RYSUNEK PLANU-Żbików-Bąki w Pruszkowie - Obszar II..tiff

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO- Żbików-Bąki w Pruszkowie - Obszar II..pdf

Opublikowane przez: Lidia Micberger | Data wprowadzenia: 2015-12-02 15:05:47 | Data modyfikacji: 2015-12-14 13:16:19.


OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu dopublicznego wglądu projektu „Miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego części obszarumiasta Pruszkowa – Gąsin Przemysłowy –obszar I”

PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA


AB.6721.22a.51.2011.2015 Pruszków 31.08.2015 r.


OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniui zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – Gąsin Przemysłowy – obszar I” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzanego na podstawie uchwały Nr XV/134/2011 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – Gąsin Przemysłowy oraz uchwały Nr VIII/68/2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 maja 2015 r. zmieniającej uchwałę nr XV/134/11 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – Gąsin Przemysłowy.


Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficzny – rysunek obszaru planu.


Ponowne wyłożenie projektu planu dotyczy wyłącznie zmian wprowadzonych w wyniku uwzględnienia uwagi złożonej do projektu planu wyłożonego do wglądu publicznego w dniach 8 czerwca 2015 r. 7 lipca 2015 r. oraz zmiany linii rozgraniczających fragmentu ul. Przejazdowej.


Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie do wglądu od dnia 14 września 2015 r. do dnia 14 października 2015 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie w pokoju nr 70 w godzinach: poniedziałki: 11:00 – 18:00, wtorki, środy, czwartki, piątki: 10:00 – 15:00.


Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu Gąsin Przemysłowy – obszar I zostanie przeprowadzona w dniu 28 września 2015 r. Zebranie odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie, w pokoju nr 21. Początek zebrania o godz. 17:00.


Zgodnie z art.18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi.


Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Pruszkowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 29 października 2015 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu jest Prezydent Miasta Pruszkowa. Uwagi można składać w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Miejskiego, pocztą na adres: 05-800 Pruszków ul. Kraszewskiego 14/16, ustnie do protokołu w Wydziale Architektury, Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres prezydent@miasto.pruszkow.pl.Uwagi za pomocą środków komunikacji elektronicznej: opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.) lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 235 z późn. zm.) lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ww. ustawy o podpisie elektronicznym. Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4, art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, wymieniony wyżej, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy-należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do 29 października 2015 r.


Prezydent Miasta Pruszkowa


mgr Jan Starzyński


 


 

ZAŁĄCZNIK NR 1- GRANICE OBSZARU PLANU- – Gąsin Przemysłowy – obszar I.pdf

PROJEKT PLANU OBSZAR- – Gąsin Przemysłowy – obszar I.pdf

RYSUNEK PLANU- – Gąsin Przemysłowy – obszar I.pdf

TEKST-PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO- – Gąsin Przemysłowy – obszar I.pdf

RYSUNEK PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO- – Gąsin Przemysłowy – obszar I.pdf

Opublikowane przez: Lidia Micberger | Data wprowadzenia: 2015-12-02 15:03:16 | Data modyfikacji: 2015-12-14 13:30:06.


ZAPROSZENIE w sprawie projektu miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego części miastaPruszkowa dla obszaru "Al. Wojska Polskiego -Gordziałkowskiego - Komorowska -Brzozowa”

Pruszków, dnia 31 sierpnia 2015 r.


PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA


ZAPROSZENIE


W związku ze sporządzaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Pruszkowa dla obszaru "Al. Wojska Polskiego - Gordziałkowskiego - Komorowska -Brzozowa”, który będzie sporządzany na podstawie uchwały Nr V.32.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 lutego 2015 roku, zapraszam na spotkanie, które odbędzie się dnia 7 września 2015 roku o godzinie 19,00 w budynku przedszkola przy ul. Antka 7 w Pruszkowie.


Przedmiotem dyskusji będzie omówienie rozwiązań planistycznych w wyżej wymienionym planie zagospodarowania.


Wnioski z dyskusji zostaną wykorzystane podczas kolejnych etapów pracy nad miejscowym planem.


Prezydent Miasta Pruszkowa


Jan Starzyński

Zaproszenie.doc

Opublikowane przez: Lidia Micberger | Data wprowadzenia: 2015-12-02 14:57:04 | Data modyfikacji: 2015-12-14 12:58:21.


OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzeniamiejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoczęści obszaru miasta Pruszkowa położonegopomiędzy ulicami: 3-go Maja, Ciechanowską iPoznańską.

PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA Pruszków, dnia 6 lipca 2015 r.


AB.6721.41.1.2015


OBWIESZCZENIE


o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa położonego pomiędzy ulicami: 3-go Maja, Ciechanowską i Poznańską.


Na podstawie art.17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 199) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Pruszkowie Uchwały Nr IX.77.2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa położonego pomiędzy ulicami: 3-go Maja, Ciechanowską i Poznańską.


Obszar planu obejmuje tereny wyznaczone granicami:


1) od północy: południową linią rozgraniczającą ul. 3-go Maja;


2) od wschodu: zachodnią linią rozgraniczającą ul. Ciechanowskiej na ewidencyjnych działkach nr 175/6, 175/7, 175/8 i 173/3 oraz wzdłuż linii łączącej narożnik działki ewidencyjnej nr 175/3 z punktem przecięcia na północnej linii rozgraniczającej ul. Poznańskiej, wyznaczonym w odległości 6 m od narożnika działki ewidencyjnej nr 182/4;


3) od południa: północną linią rozgraniczającą ul. Poznańskiej;


4) od zachodu: zachodnią granicą działki ew. nr 6 z obrębu 11.


Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.


Wnioski do planu należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Pruszkowa, 05-800 Pruszków ul. Kraszewskiego 14/16 w terminie do dnia 10 sierpnia 2015 r.


Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt. 1 i 2 w związku z art. 46 pkt.1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.1235 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, zawiadamiam, że Gmina Pruszków przystępuje do postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. planu, obejmującego


w szczególności sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


Dokumentacja sprawy wyłożona jest do wglądu w Wydziale Architektury, Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego w pok. nr 70 i można zapoznać się z nią w godzinach pracy Urzędu.


Uchwała Nr IX.77.2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa położonego pomiędzy ulicami: 3-go Maja, Ciechanowską i Poznańską, została opublikowana na stronie umpruszkow.bip.org.pl /Rada Miejska/ MENU PODMIOTOWE/Uchwały Rady Miejskiej/uchwały 2015r.


Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 3 i 4 i art. 40 ustawy, zainteresowani w terminie do dnia 10 sierpnia 2015 r. mogą wnosić wnioski.


Wnioski na piśmie należy składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Pruszkowie, pocztą na adres 05-800 Pruszków, ul. Kraszewskiego 14/16, ustnie do protokołu w Wydziale Architektury, Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego w pok. nr 70 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e- mail Prezydent@miasto.pruszkow.plWniosek powinien zawierać imię nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy.


Zgodnie z art. 41 ustawy wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.


Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 5 ustawy, organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Prezydent Miasta Pruszkowa.


Zastępca Prezydenta Miasta Pruszkowa


inż. Andrzej Kurzela

ZAŁĄCZNIK NR - GRANICE PLANU -3-go Maja, Ciechanowską i Poznańską.pdf

formularz WNIOSKU-3-go Maja, Ciechanowską i Poznańską.pdf

Opublikowane przez: Lidia Micberger | Data wprowadzenia: 2015-12-02 14:54:00 | Data modyfikacji: 2015-12-14 12:57:08.


OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzeniazmiany miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego miasta Pruszkowa – obszarŻbików IV.

PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA Pruszków, dnia 6 lipca 2015 r.

AB.6721.38.1.2015

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa – obszar Żbików IV.
Na podstawie art.17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 199) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Pruszkowie Uchwały Nr IX.74.2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa – obszar Żbików IV.

Obszar planu obejmuje obszar położony pomiędzy:

1) od północnego zachodu i północy – południowym brzegiem rzeki Żbikówki (poza obszarem planu);

2) od wschodu – wschodnią granicą działki ew. nr 27 obr. 8, następnie osią ulicy Ciechanowskiej oraz osią ul. Długiej do ul. 3-go Maja;

3) od południa - południową granicą ul. 3-go Maja, a następnie wschodnią i północną linią rozgraniczającą ul. Poznańskiej na działce ew. nr 174/3 obr. 11 do linii przebiegającej po wschodniej granicy działki ew. nr 27/9 obr.11 do rzeki Utraty;

4) ponownie od południa - częścią korytarza rzeki Utraty wzdłuż wspólnej granicy obrębów nr 1, 11, 13, 15 i 16,

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski do planu należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Pruszkowa, 05-800 Pruszków ul. Kraszewskiego 14/16 w terminie do dnia 10 sierpnia 2015 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt. 1 i 2 w związku z art. 46 pkt.1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.1235 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, zawiadamiam, że Gmina Pruszków przystępuje do postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. planu, obejmującego w szczególności sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dokumentacja sprawy wyłożona jest do wglądu w Wydziale Architektury, Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego w pok. nr 70 i można zapoznać się z nią w godzinach pracy Urzędu.

Uchwała Nr IX.74.2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa – obszar Żbików IV, została opublikowana na stronie umpruszkow.bip.org.pl /Rada Miejska/ MENU PODMIOTOWE/Uchwały Rady Miejskiej/uchwały 2015r.

Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 3 i 4 i art. 40 ustawy, zainteresowani w terminie do dnia 10 sierpnia 2015 r. mogą wnosić wnioski.

Wnioski na piśmie należy składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Pruszkowie, pocztą na adres 05-800 Pruszków, ul. Kraszewskiego 14/16, ustnie do protokołu w Wydziale Architektury, Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego w pok. nr 70 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e- mail Prezydent@miasto.pruszkow.pl

Wniosek powinien zawierać imię nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Zgodnie z art. 41 ustawy wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 5 ustawy, organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Prezydent Miasta Pruszkowa.

Zastępca Prezydenta Miasta Pruszkowa

inż. Andrzej Kurzela

 

ZAŁACZNIK NR 1- GRANICE OBSZARU PLANU- ŻBIKÓW IV.pdf

formularz_wniosku_zbikow_iv.pdf

Opublikowane przez: Lidia Micberger | Data wprowadzenia: 2015-12-02 14:49:28 | Data modyfikacji: 2015-12-14 12:46:48.


OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzeniamiejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoczęści obszaru miasta Pruszkowa – Żbików IIetap 2 – Baczyńskiego.

PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA Pruszków, dnia 6 lipca 2015 r.


AB.6721.39.1.2015


OBWIESZCZENIE


o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – Żbików II etap 2 – Baczyńskiego.


Na podstawie art.17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 199) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Pruszkowie Uchwały Nr IX.75.2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – Żbików II etap 2 – Baczyńskiego.


Obszar planu położony jest w Pruszkowie i obejmuje działki ewidencyjne: nr: 37/25, 37/26, 37/27, 37/28, 37/29, 37/30, 37/31, 37/32, 37/33, 37/34, 37/35 i 37/36 z obrębu 5.


Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.


Wnioski do planu należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Pruszkowa, 05-800 Pruszków ul. Kraszewskiego 14/16 w terminie do dnia 10 sierpnia 2015 r.


Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt. 1 i 2 w związku z art. 46 pkt.1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.1235 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, zawiadamiam, że Gmina Pruszków przystępuje do postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. planu, obejmującego w szczególności sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


Dokumentacja sprawy wyłożona jest do wglądu w Wydziale Architektury, Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego w pok. nr 70 i można zapoznać się z nią w godzinach pracy Urzędu.


Uchwała Nr IX.75.2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – Żbików II etap 2 – Baczyńskiego., została opublikowana na stronie umpruszkow.bip.org.pl /Rada Miejska/ MENU PODMIOTOWE/Uchwały Rady Miejskiej/uchwały 2015r.


Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 3 i 4 i art. 40 ustawy, zainteresowani w terminie do dnia 10 sierpnia 2015 r. mogą wnosić wnioski.


Wnioski na piśmie należy składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Pruszkowie, pocztą na adres 05-800 Pruszków, ul. Kraszewskiego 14/16, ustnie do protokołu w Wydziale Architektury, Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego w pok. nr 70 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e- mail Prezydent@miasto.pruszkow.plWniosek powinien zawierać imię nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy.


Zgodnie z art. 41 ustawy wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.


Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 5 ustawy, organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Prezydent Miasta Pruszkowa.


Zastępca Prezydenta Miasta Pruszkowa


inż. Andrzej Kurzela

ZAŁĄCZNIK NR 1 - GRANICE PLANU-Żbików II etap 2 – Baczyńskiego..pdf

FORMULARZ WNIOSKU.pdf

Opublikowane przez: Lidia Micberger | Data wprowadzenia: 2015-12-02 14:46:42 | Data modyfikacji: 2015-12-14 12:35:35.


OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzeniamiejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoczęści obszaru miasta Pruszkowa - Staszica II.

PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA Pruszków, dnia 6 lipca 2015 r.

AB.6721.43.1.2015

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa - Staszica II.

Na podstawie art.17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Pruszkowie Uchwały Nr IX.79.2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa - Staszica II.

Obszar planu obejmuje tereny wyznaczone granicami:

1) od południowego-wschodu i południa: wzdłuż wspólnej granicy obrębów nr 18 i 20;

2) od zachodu: wzdłuż wschodniej granicy działki ew. nr 142 i zachodniej granicy działki ew. nr 63/15 i dalej wzdłuż południowo-zachodniej granicy ul. Działkowej do punktu przecięcia z prostą stanowiącą przedłużenie południowej granicy działki ew. nr 188/63;

3) od północy: wzdłuż z przejściem przez ul. Działkową do południowej granicy działki ew. nr 188/63 (ul. Helenowska), następnie wzdłuż południowej granicy ul. Helenowskiej i dalej wzdłuż północnej granicy drogi wewnętrznej na działce ew. nr 188/18 do przecięcia z granicą działki ew. nr 188/4, dalej wzdłuż granic działki 188/4 i następnie wzdłuż prostej poprowadzonej wzdłuż północno-wschodniej granicy działki 188/4 do przecięcia z granicą obrębu 18.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski do planu należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Pruszkowa, 05-800 Pruszków ul. Kraszewskiego 14/16 w terminie do dnia 10 sierpnia 2015 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt. 1 i 2 w związku z art. 46 pkt.1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.1235 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, zawiadamiam, że Gmina Pruszków przystępuje do postępowania
w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. planu, obejmującego w szczególności sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dokumentacja sprawy wyłożona jest do wglądu w Wydziale Architektury, Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego w pok. nr 70 i można zapoznać się z nią w godzinach pracy Urzędu.

Uchwała Nr IX.79.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa - Staszica II, została opublikowana na stronie umpruszkow.bip.org.pl /Rada Miejska/ MENU PODMIOTOWE/Uchwały Rady Miejskiej/uchwały 2015r.

Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 3 i 4 i art. 40 ustawy, zainteresowani w terminie do dnia 10 sierpnia 2015 r. mogą wnosić wnioski.

Wnioski na piśmie należy składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Pruszkowie, pocztą na adres 05-800 Pruszków, ul. Kraszewskiego 14/16, ustnie do protokołu w Wydziale Architektury, Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego w pok. nr 70 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e- mail Prezydent@miasto.pruszkow.pl

Wniosek powinien zawierać imię nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Zgodnie z art. 41 ustawy wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 5 ustawy, organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Prezydent Miasta Pruszkowa.

Zastępca Prezydenta Miasta Pruszkowa

inż. Andrzej Kurzela

Formularz wniosku-Staszica II..pdf

Opublikowane przez: Lidia Micberger | Data wprowadzenia: 2015-12-02 14:44:59 | Data modyfikacji: 2015-12-14 12:25:14.


OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzeniazmiany miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego części obszaru Żbików – Bąkiw Pruszkowie – Obszar I

PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA Pruszków, dnia 6 lipca 2015 r.

AB.6721.40.1.2015

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Anielin – przy ulicy Kościuszki.

Na podstawie art.17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Pruszkowie Uchwały Nr IX.76.2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Anielin – przy ulicy Kościuszki.

Projekt planu dotyczy terenu położonego w Pruszkowie i obejmującego działki ew. nr 356, 357 i 36 z obrębu 21.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski do planu należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Pruszkowa, 05-800 Pruszków ul. Kraszewskiego 14/16 w terminie do dnia 10 sierpnia 2015 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt. 1 i 2 w związku z art. 46 pkt.1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.1235
z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, zawiadamiam, że Gmina Pruszków przystępuje do postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. planu, obejmującego w szczególności sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dokumentacja sprawy wyłożona jest do wglądu w Wydziale Architektury, Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego w pok. nr 70 i można zapoznać się z nią w godzinach pracy Urzędu.

Uchwała Nr IX.76.2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Anielin – przy ulicy Kościuszki, została opublikowana na stronie umpruszkow.bip.org.pl /Rada Miejska/ MENU PODMIOTOWE/Uchwały Rady Miejskiej/uchwały 2015r.

Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 3 i 4 i art. 40 ustawy, zainteresowani w terminie do dnia 10 sierpnia 2015 r. mogą wnosić wnioski.

Wnioski na piśmie należy składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Pruszkowie, pocztą na adres 05-800 Pruszków, ul. Kraszewskiego 14/16, ustnie do protokołu w Wydziale Architektury, Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego w pok. nr 70 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e- mail Prezydent@miasto.pruszkow.pl

Wniosek powinien zawierać imię nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Zgodnie z art. 41 ustawy wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 5 ustawy, organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Prezydent Miasta Pruszkowa.

Zastępca Prezydenta Miasta Pruszkowa

inż. Andrzej Kurzela

ZAŁACZNIK NR 1 - GRANICE OBSZARU PLANU-Anielin – przy ulicy Kościuszki.pdf

Formularz wniosku do wydrukowania i wypełnienia ręcznie.pdf

Opublikowane przez: Lidia Micberger | Data wprowadzenia: 2015-12-02 14:40:38 | Data modyfikacji: 2015-12-14 11:56:15.


OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzeniazmiany miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego części obszaru Żbików – Bąkiw Pruszkowie – Obszar I

PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA Pruszków, dnia 6 lipca 2015 r.


AB.6721.42.1.2015


OBWIESZCZENIE


o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa - Akacjowa.


Na podstawie art.17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Pruszkowie Uchwały Nr IX.78.2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa - Akacjowa.


Obszar planu położony jest w narożniku ulic Działkowej i Akacjowej i obejmuje działki ewidencyjne: nr: 60, 61, 62/1, 236/4, 236/6, 236/7, 236/8, 243/51 i 243/52.


Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.


Wnioski do planu należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Pruszkowa, 05-800 Pruszków ul. Kraszewskiego 14/16 w terminie do dnia 10 sierpnia 2015 r.


Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt. 1 i 2 w związku z art. 46 pkt.1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.1235 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, zawiadamiam, że Gmina Pruszków przystępuje do postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. planu, obejmującego w szczególności sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


Dokumentacja sprawy wyłożona jest do wglądu w Wydziale Architektury, Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego w pok. nr 70 i można zapoznać się z nią w godzinach pracy Urzędu.


Uchwała Nr IX.78.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa - Akacjowa, została opublikowana na stronie umpruszkow.bip.org.pl /Rada Miejska/ MENU PODMIOTOWE/Uchwały Rady Miejskiej/uchwały 2015r.


Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 3 i 4 i art. 40 ustawy, zainteresowani w terminie do dnia 10 sierpnia 2015 r. mogą wnosić wnioski.


Wnioski na piśmie należy składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Pruszkowie, pocztą na adres 05-800 Pruszków, ul. Kraszewskiego 14/16, ustnie do protokołu w Wydziale Architektury, Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego w pok. nr 70 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e- mail Prezydent@miasto.pruszkow.plWniosek powinien zawierać imię nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy.


Zgodnie z art. 41 ustawy wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.


Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 5 ustawy, organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Prezydent Miasta Pruszkowa.


Zastępca Prezydenta Miasta Pruszkowa


inż. Andrzej Kurzela

ZAŁĄCZNIK NR 1- GRANICE OBSZARU PLANU- Akacjowa..pdf

formularz_wniosku_do_wydrukowania_i_wyelnienia_odrecznie.pdf

Opublikowane przez: Lidia Micberger | Data wprowadzenia: 2015-12-02 14:38:16 | Data modyfikacji: 2015-12-14 11:47:48.


OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 17 pkt 11 ustawyz dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r.OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu dopublicznego wglądu projektu „Miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego części obszarumiasta Pruszkowa - Żbików-3-go Maja” wraz zprognozą oddziaływania na środowisko,

PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA

AB.6721.29.34.2013.2015 Pruszków 27.05.2015 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa - Żbików-3-go Maja.” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzanego na podstawie uchwały XXXIII/298/2013 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficzny - rysunek obszaru planu.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie do wglądu od 15 czerwca 2015 r. do 13 lipca 2015 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie w pokoju nr 70 w godzinach: poniedziałki: 11:00 - 18:00, wtorki, środy, czwartki, piątki: 10:00 – 15:00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przeprowadzona w dniu 29 czerwca 2015 r. Zebranie odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie, w pokoju nr 21. Początek zebrania o godz.1630.

Zgodnie z art.18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Pruszkowa, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 28 lipca 2015 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu jest Prezydent Miasta Pruszkowa. Uwagi można składać w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Miejskiego, pocztą na adres: 05-800 Pruszków, ul. Kraszewskiego 14/16, ustnie do protokołu w Wydziale Architektury, Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres prezydent@miasto.pruszkow.pl.

Uwagi za pomocą środków komunikacji elektronicznej: opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262) lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235) lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ww. ustawy o podpisie elektronicznym.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4, art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, z dnia
3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, wymieniony wyżej, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy-należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do 28.07.2015 r.

Prezydent Miasta Pruszkowa

mgr Jan Starzyński

 

 

 

Rysunek obszaru planu Żbików-3-go Maja.pdf

Projekt planu obszar Żbików-3-go Maja.pdf

Rysunek planu- Żbików-3-go Maja.pdf

Prognoza oddziaływania na środowisko- obszar Żbików-3-go Maja.pdf

Opublikowane przez: Lidia Micberger | Data wprowadzenia: 2015-12-02 14:34:47 | Data modyfikacji: 2015-12-14 11:40:36.


OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od przeprowadzeniastrategicznej oceny oddziaływania na środowiskoprojektu zmiany miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego części obszaru Żbików – Bąkiw Pruszkowie – Obszar I

PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA


Pruszków, dnia 27.05.2015 r.


AB.6721.36.13.2015


OBWIESZCZENIE


o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Żbików – Bąki w Pruszkowie – Obszar I


Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz U z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) w związku z podjęciem przez Radę Miejską w Pruszkowie Uchwały Nr V.34.2015 z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Żbików - Bąki w Pruszkowie - Obszar I.


Opis granic obszaru: Rzeka Żbikówka, północna i wschodnia granica administracyjna miasta Pruszkowa, północna linia rozgraniczająca Nowo- Warsztatowej, ulica Długa i Mostowa.


Zawiadamiam


o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Żbików - Bąki w Pruszkowie - Obszar I.


Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt. 2 i art. 58 ust.1 pkt 3, w związku z art. 48 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz U z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie o uzgodnienie w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. zmiany planu.


Pismem znak: WOOŚ-I.410.155.2015.JD z dnia 18 maja 2015 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. zmiany planu, w uzasadnieniu stwierdzając m.in. „Działania przewidziane w przedmiotowym dokumencie nie będą przydatne w uwzględnieniu aspektów środowiskowych, w szczególności w celu wspierania zrównoważonego rozwój, oraz we wdrażaniu prawa wspólnotowego w dziedzinie ochrony środowiska oraz działania wynikające z ustaleń dokumentu nie są powiązane z problemami dotyczącymi ochrony środowiska.”


Pismem znak: NZ.711.12.2015.JZ/111 z dnia 8 maja 2015 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszkowie uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. zmiany planu, w uzasadnieniu stwierdzając m.in. „”Przewidywane rozwiązania nie naruszają ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa, zatwierdzonego uchwałą Nr XXVIII/309/2000 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 16 listopada 2000 r.”


Pismem znak: AB.6721.36.1.2015 z dnia 30 marca 2015 r. Prezydent Miasta Pruszkowa ogłosił przystąpienie do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz poinformował o możliwości składania wniosków w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 4 maja 2015 r., w odpowiedzi na ogłoszenie nie wpłynęły żadne wnioski.


Biorąc pod uwagę ww. uzgodnienia oraz to, że zachodzi przesłanka określona w art. 48 ust.1, czyli że przedmiotowa zmiana planu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, Prezydent Miasta Pruszkowa odstąpił w dniu dzisiejszym od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Żbików - Bąki w Pruszkowie - Obszar I.


Prezydent Miasta Pruszkowa


mgr Jan Starzyński


 


 


 


 


 


 


 


 

zal._nr_1__ppis.jpg

zal._nr_2_rdos.jpg

Opublikowane przez: Lidia Micberger | Data wprowadzenia: 2015-12-02 14:28:25 | Data modyfikacji: 2015-12-14 11:23:33.


OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu dopublicznego wglądu projektu „Miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego części obszarumiasta Pruszkowa – Gąsin Przemysłowy –obszar I” wraz z prognozą oddziaływania naśrodowisko

PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA

AB.6721.22.47.2011.2015

Pruszków 27.05.2015 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 199) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – Gąsin Przemysłowy – obszar I” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzanego na podstawie uchwały Nr XV/134/2011 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – Gąsin Przemysłowy oraz uchwały nr XXXVIII/343/2013 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 24 października 2013 r. zmieniającej uchwałę Nr XV/134/2011 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – Gąsin Przemysłowy.

Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficzny – rysunek obszaru planu.

Ponowne wyłożenie projektu planu dotyczy wyłącznie zmian wprowadzonych w wyniku uwzględnienia aktualnych map zagrożenia powodziowego i ryzyka powodziowego.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie do wglądu od 8 czerwca 2015 r. do 7 lipca 2015 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel
i świąt), w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie w pokoju nr 70 w godzinach: poniedziałki: 11:00 – 18:00, wtorki, środy, czwartki, piątki: 10:00 – 15:00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przeprowadzona w dniu 6 lipca 2015 r. Zebranie odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie, w pokoju nr 21. Początek zebrania o godz. 16:30

Zgodnie z art.18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Pruszkowa z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 21 lipca 2015 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu jest Prezydent Miasta Pruszkowa. Uwagi można składać w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Miejskiego, pocztą na adres: 05-800 Pruszków ul. Kraszewskiego 14/16, ustnie do protokołu w Wydziale Architektury, Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres prezydent@miasto.pruszkow.pl.

Uwagi za pomocą środków komunikacji elektronicznej: opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.) lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 235 z późn. zm.) lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ww. ustawy o podpisie elektronicznym. Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4, art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, wymieniony wyżej, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy-należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do 21 lipca 2015 r.

Prezydent Miasta Pruszkowa

mgr Jan Starzyński

 

Projekt planu Gąsin Przemysłowy – obszar I.pdf

Rysunek planu-Gąsin Przemysłowy – obszar I.pdf

Prognoza oddziaływania na środowisko-Gąsin Przemysłowy – obszar I..pdf

Rysunek prognozy oddziaływania na środowisko-Gąsin Przemysłowy – obszar I.pdf

Opublikowane przez: Lidia Micberger | Data wprowadzenia: 2015-12-02 14:24:38 | Data modyfikacji: 2015-12-14 11:16:47.


OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzeniazmiany miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego części obszaru Żbików – Bąkiw Pruszkowie – Obszar I

PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA


Pruszków dnia 30 marca 2015 r.


AB.6721.36.1.2015


OBWIESZCZENIE


o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Żbików – Bąki w Pruszkowie – Obszar I


Na podstawie art.17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz U z 2015 r., poz. 199) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Pruszkowie Uchwały Nr V.34.2015 z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Żbików - Bąki w Pruszkowie - Obszar I.


Przedmiotem zmiany planu będzie: zmiana ustaleń szczegółowych dotyczących zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej .


Granice obszaru objętego projektem planu wyznaczają: rzeka Żbikówka, północna i wschodnia granica administracyjna miasta Pruszkowa, północna linia rozgraniczająca Nowo- Warsztatowej, ulica Długa i Mostowa.


Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.


Wnioski do planu należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Pruszkowa, 05-800 Pruszków ul. Kraszewskiego 14/16 w terminie do dnia 4 maja 2015 r.


Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt. 1 i 2, w związku z art. 46 pkt.1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.1235 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, zawiadamiam, że Gmina Miasto Pruszków przystępuje do postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. planu, obejmującego w szczególności sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


Dokumentacja sprawy wyłożona jest do wglądu w Wydziale Architektury, Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego w pok. nr 70 i można zapoznać się z nią w godzinach pracy Urzędu.


Uchwała Nr V.34. 2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, została opublikowana na stronie www.pruszkow.bip.org.pl/Rada Miejska/ MENU PODMIOTOWE/Uchwały Rady Miejskiej/uchwały 2015 r.


Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 3 i 4 i art. 40 ustawy, zainteresowani w terminie do dnia 4 maja 2015 r. mogą wnosić wnioski.


Wnioski na piśmie należy składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Pruszkowie, pocztą na adres 05-800 Pruszków ul. Kraszewskiego 14/16, ustnie do protokołu w Wydziale Architektury, Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego w pok. nr 70 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail Prezydent@miasto.pruszkow.pl .


Wniosek powinien zawierać imię nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy.


Zgodnie z art. 41 ustawy wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.


Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 5 ustawy organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Prezydent Miasta Pruszkowa.


Prezydent Miasta Pruszkowa


mgr Jan Starzyński


 

ZAŁĄCZNIK NR 1- GRANICE PLANU- Żbików – Bąki – Obszar I.pdf

Opublikowane przez: Lidia Micberger | Data wprowadzenia: 2015-12-02 14:20:02 | Data modyfikacji: 2015-12-14 09:34:07.


OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzeniazmiany miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego miasta Pruszkowa dla obszaruŻbików II etap 1

PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA


Pruszków dnia 30 marca 2015 r.


AB.6721.35.13.2015


OBWIESZCZENIE


o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa dla obszaru Żbików II etap 1


Na podstawie art.17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz U z 2015 r., poz. 199) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Pruszkowie Uchwały Nr V.33.2015 z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa dla obszaru Żbików II etap 1.


Przedmiotem zmiany planu będzie : zmiana ustaleń szczegółowych dotyczących maksymalnej wysokości zabudowy, maksymalnej powierzchni zabudowy, lokalizowania obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2, dopuszczenia budowy garaży nadziemnych lub tylko częściowo podziemnych, oraz zmiana przebiegu nieprzekraczalnych linii zabudowy dla działek ewidencyjnych o numerach 34/17 i 34/22 oraz dla części dziale ewidencyjnych o numerach 34/18, 40 i 41.


Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.


Wnioski do planu należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Pruszkowa, 05-800 Pruszków ul. Kraszewskiego 14/16 w terminie do dnia 4 maja 2015 r.


Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt. 1 i 2, w związku z art. 46 pkt.1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.1235 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, zawiadamiam, że Gmina Miasto Pruszków przystępuje do postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. planu, obejmującego w szczególności sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


Dokumentacja sprawy wyłożona jest do wglądu w Wydziale Architektury, Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego w pok. nr 70 i można zapoznać się z nią w godzinach pracy Urzędu.


Uchwała Nr V.33.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru, została opublikowana na stronie umpruszkow.bip.org.pl/Rada Miejska/ MENU PODMIOTOWE/Uchwały Rady Miejskiej/uchwały 2015 r.


Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 3 i 4 i art. 40 ustawy, zainteresowani w terminie do dnia 4 maja 2015 r. mogą wnosić wnioski.


Wnioski na piśmie należy składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Pruszkowie, pocztą na adres 05-800 Pruszków ul. Kraszewskiego 14/16, ustnie do protokołu w Wydziale Architektury, Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego w pok. nr 70 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail Prezydent@miasto.pruszkow.pl .


Wniosek powinien zawierać imię nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy.


Zgodnie z art. 41 ustawy wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.


Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 5 ustawy organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Prezydent Miasta Pruszkowa.


Prezydent Miasta Pruszkowa


mgr Jan Starzyński


 

ZAŁĄCZNIK NR 1- Granice planu-obszar Żbików II etap 1.pdf

Opublikowane przez: Lidia Micberger | Data wprowadzenia: 2015-12-02 14:16:08 | Data modyfikacji: 2015-12-14 09:27:28.


OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzeniamiejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoczęści miasta Pruszkowa dla obszaru Al. WojskaPolskiego - Gordziałkowskiego - Komorowska-Brzozowa

PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA


Pruszków dnia 30 marca 2015 r.


AB.6721.34.1.2015


OBWIESZCZENIE


o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Pruszkowa dla obszaru Al. Wojska Polskiego - Gordziałkowskiego - Komorowska -Brzozowa


Na podstawie art.17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz U z 2015 r., poz. 199) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Pruszkowie Uchwały Nr V.32.2015 z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Pruszkowa dla obszaru Al. Wojska Polskiego - Gordziałkowskiego - Komorowska -Brzozowa.


Granice obszaru objętego projektem planu wyznaczają: Al. Wojska Polskiego - Gordziałkowskiego - Komorowska -Brzozowa.


Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.


Wnioski do planu należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Pruszkowa, 05-800 Pruszków ul. Kraszewskiego 14/16 w terminie do dnia 4 maja 2015 r.


Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt. 1 i 2, w związku z art. 46 pkt.1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.1235 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, zawiadamiam, że Gmina Miasto Pruszków przystępuje do postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. planu, obejmującego w szczególności sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.Dokumentacja sprawy wyłożona jest do wglądu w Wydziale Architektury, Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego w pok. nr 70 i można zapoznać się z nią w godzinach pracy Urzędu.Uchwała Nr V.32. 2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, została opublikowana na stronie umpruszkow.bip.org.pl/Rada Miejska/ MENU PODMIOTOWE/Uchwały Rady Miejskiej/uchwały 2015 r.


Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 3 i 4 i art. 40 ustawy, zainteresowani w terminie do dnia 4 maja 2015 r. mogą wnosić wnioski.


Wnioski na piśmie należy składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Pruszkowie, pocztą na adres 05-800 Pruszków ul. Kraszewskiego 14/16, ustnie do protokołu w Wydziale Architektury, Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego w pok. nr 70 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail Prezydent@miasto.pruszkow.pl .


Wniosek powinien zawierać imię nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy.


Zgodnie z art. 41 ustawy wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.


Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 5 ustawy organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Prezydent Miasta Pruszkowa.


Prezydent Miasta Pruszkowa


mgr Jan Starzyński


 


 

ZAŁĄCZNIK NR 1- GRANICE OBSZARU PLANU- Al. Wojska Polskiego - Gordziałkowskiego - Komorowska -Brzozowa. .pdf

Opublikowane przez: Lidia Micberger | Data wprowadzenia: 2015-12-02 14:12:38 | Data modyfikacji: 2015-12-14 09:20:08.


OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzeniamiejscowego planu zagospodarowania przestrzennegomiejscowego części obszaru miasta Pruszkowa –Kopernika

PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA


Pruszków dnia 19 marca 2015 r.


AB.6721.33.12.2015


OBWIESZCZENIE


o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowego części obszaru miasta Pruszkowa – Kopernika


Na podstawie art.17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz U z 2015 r., poz. 199) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Pruszkowie Uchwały Nr IV.23.2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowego części obszaru miasta Pruszkowa – Kopernika.


Granice obszaru objętego projektem planu wyznaczają: ulica Bolesława Prusa, park miejski, tory WKD i ulica Kraszewskiego.


Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.


Wnioski do planu należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Pruszkowa, 05-800 Pruszków ul. Kraszewskiego 14/16 w terminie do dnia 14 kwietnia 2015 r.


Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt. 1 i 2, w związku z art. 46 pkt.1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.1235 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, zawiadamiam, że Gmina Miasto Pruszków przystępuje do postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. planu, obejmującego w szczególności sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


Dokumentacja sprawy wyłożona jest do wglądu w Wydziale Architektury, Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego w pok. nr 70 i można zapoznać się z nią w godzinach pracy Urzędu.


Uchwała Nr IV.24.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – Kopernika, została opublikowana na stroni pruszkow.bip.org.pl/Rada Miejska/ MENU PODMIOTOWE/Uchwały Rady Miejskiej/uchwały 2015 r.


Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 3 i 4 i art. 40 ustawy, zainteresowani w terminie do dnia 14 kwietnia 2015 r. mogą wnosić wnioski.


Wnioski na piśmie należy składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Pruszkowie, pocztą na adres 05-800 Pruszków ul. Kraszewskiego 14/16, ustnie do protokołu w Wydziale Architektury, Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego w pok. nr 70 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail Prezydent@miasto.pruszkow.pl .


Wniosek powinien zawierać imię nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy.


Zgodnie z art. 41 ustawy wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.


Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 5 ustawy organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Prezydent Miasta Pruszkowa.


Prezydent Miasta Pruszkowa


mgr Jan Starzyński


 


 


 


 

Granice planu - obszar KOPERNIKA.pdf

Opublikowane przez: Lidia Micberger | Data wprowadzenia: 2015-12-02 14:09:25 | Data modyfikacji: 2015-12-14 09:10:21.


OBWIESZCZENIE -wyłożenie mpzp - GąsinPrzemysłowy - "obszar I" oraz Gąsin Przemysłowy- "Obszar II"” w Pruszkowie

Pruszków 5. 02 2015 r.


OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 17 pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) zawiadamiam: o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa - Gąsin Przemysłowy - obszar I” i wyłożeniu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa - Gąsin Przemysłowy - Obszar II”.


Wyłożenie projektów planów i prognoz oddziaływania na środowisko, sporządzanych na podstawie uchwały Nr XV/134/2011 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – Gąsin Przemysłowy oraz uchwały nr XXXVIII/343/2013 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 24 października 2013 r. zmieniającej uchwałę Nr XV/134/2011 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – Gąsin Przemysłowy oraz podziału obszaru planu na Obszar I i Obszar II odbędzie się od 23.02.2015 r. do 23.03.2015 r. (z wyjątkiem sobót, niedzieli świąt), w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie w pok.70 w godzinach: poniedziałki: 11oo – 18oo wtorki, środy, czwartki, piątki: 1000 - 1500 .


Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach planów zostanie przeprowadzona w dniu 09.03.2015 r. Zebranie w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie, w pokoju nr 21. Początek zebrania o godz.1700 .


Zgodnie z art.18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi.


Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Pruszkowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 09 kwietnia 2015 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu jest Prezydent Miasta Pruszkowa.


Uwagi można składać w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Miejskiego, pocztą na adres: 05-800 Pruszków ul. Kraszewskiego 14/16, ustnie do protokołu w Wydziale Architektury, Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres prezydent@miasto.pruszkow.pl.Uwagi za pomocą środków komunikacji elektronicznej: opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262) lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235) lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ww. ustawy o podpisie elektronicznym.


Prezydent Miasta Pruszkowa


mgr Jan Starzyński

zal_rysunek_obszaru_planu_9.2.15r..pdf

Projekt miejscowego planu -GĄSIN PRZEMYSŁOWY OBSZAR I.pdf

rysunek planu GĄSIN PRZEMYSŁOWY OBSZAR I.pdf

Prognoza oddziaływania na środowisko- projektu planu GĄSIN PRZEMYSŁOWY OBSZAR I.pdf

II-Projekt miejscowego planu GĄSIN PRZEMYSŁOWY OBSZAR II.pdf

II Rysunek planu GĄSIN PRZEMYSŁOWY OBSZAR II.pdf

II -Prognoza oddziaływania na środowisko- tekst GĄSIN PRZEMYSŁOWY OBSZAR II.pdf

Rozstrzygnięcie - Gąsin Przemysłowy - Obszar III

Korekta Rozstrzygnięcia - Gąsin Przemysłowy - Obszar III


Opublikowane przez: Lidia Micberger | Data wprowadzenia: 2015-12-02 14:03:34 | Data modyfikacji: 2015-12-14 09:09:26.


ZAPROSZENIE- na spotkanie w sprawie mpzp Żbików- 3-go Maja

ZAPROSZENIE

NA SPOTKANIE W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ŻBIKOW 3-GO MAJA W PRUSZKOWIE

Uprzejmie informuję, że sporządzany jest Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa „Żbików 3-go Maja” oraz, że projekt planu jest wyłożony do wglądu publicznego. Z projektem planu można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie p 70, ul. Kraszewskiego 16, w godzinach poniedziałki: 11 - 180 ; wtorki, środy, czwartki piątki: 1000 - 1500. Projekt planu jest także udostępniony na stronie internetowej www.Pruszkow.pl BIP –Planowanie Przestrzenne.

Dnia 8 stycznia 2015 r. o godz. 19oo w Szkole Podstawowej nr 9 przy ul. Mostowej 6 odbędzie się prezentacja projektu planu.

 

Prezydent Miasta

Jan Starzyński

Opublikowane przez: Lidia Micberger | Data wprowadzenia: 2015-12-02 13:52:23 | Data modyfikacji: 2015-12-02 13:52:41.


Załączniki

Zaproszenie doc, 12 kB

Powiadom znajomego