W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszkowa
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków

tel. (+48) 22 735 88 88
fax (+48) 22 758 66 50
e-mail: um@miasto.pruszkow.pl

NIP Gminy Miasta Pruszków: 534-24-06-015
Regon Gminy: 015834660

NIP Urzędu: 534-10-02-770
REGON Urzędu: 000592874

Kod gminy: 1421021

/umpruszkow/SkrytkaESP

 

OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – Gąsin Mieszkaniowy - Inżynierska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

PREZYDENT
MIASTA PRUSZKOWA

Pruszków, dnia 16 sierpnia 2021 r.


WPP.6721.6.1.2021.AM.51

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – Gąsin Mieszkaniowy - Inżynierska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzonego na podstawie uchwały Nr XXXIII.350.2017 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – Gąsin Mieszkaniowy - Inżynierska.

Granicę obszaru objętego ww. planem szczegółowo określa załącznik graficzny - rysunek obszaru planu.

Wyłożenie projektu planu w niezbędnym zakresie:
a)    zmiany funkcji  ul. Waryńskiego i Batalionów Chłopskich z KDG na KDZ,
b)    zmiany wysokości budynków na terenie 31MWU do 12m,
c)    zmiany ustaleń planu odnośnie pasów technologicznych napowietrznych linii elektroenergetycznych 15kV i 110kV.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie do wglądu publicznego od 27 sierpnia 2021 r. do 20 września 2021 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w Urzędzie Miasta Pruszkowa w pokoju nr 70 w godzinach: poniedziałki: 11:00 - 18:00, wtorki, środy, czwartki, piątki: 10:00 – 14:00 z uwzględnieniem aktualnych ograniczeń w pracy Urzędu Miasta Pruszkowa w związku z wystąpieniem stanu epidemii zachorowań na COVID-19 tj. po uprzednim telefonicznym umówieniu spotkania pod numerem tel. 22 735-87-36.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przeprowadzona w dniu 6 września 2021 r. o godz. 18:00 za pomocą środków porozumiewania się na odległość na platformie ZOOM. W przypadku chęci zabrania głosu w dyskusji na platformie ZOOM prosimy o wcześniejsze zgłoszenie na adres e-mail: architektura@miasto.pruszkow.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 września 2021 r. do godziny 14:00. Link do spotkania oraz krótka instrukcja przesłana zostanie w odrębnym e-mailu.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu należy składać do Prezydenta Miasta Pruszkowa, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu zamieszkania lub siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie: do 5 października 2021 r.

Uwagi mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Miasta Pruszkowa lub pocztą na adres: 05-800 Pruszków ul. Kraszewskiego 14/16, ustnie do protokołu w Wydziale Planowania Przestrzennego - Sala Obsługi Mieszkańców (Hol) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a w szczególności poczty elektronicznej na adres: prezydent@miasto.pruszkow.pl lub na adres elektronicznej skrzynki podawczej Miasta Pruszkowa na platformie ePUAP: /umpruszkow /SkrytkaESP.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 4, art. 40, art. 46 ust. 1 pkt 1, art. 51 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn.zm.) zwanej dalej ustawą, wymieniony wyżej, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy-należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie: do 5 października 2021 r.

Zgodnie z art. 41 ustawy, uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa w art. 39 ust. 1 pkt 4, pozostawia się bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektu planu jest Prezydent Miasta Pruszkowa (art. 39 ust. 1 pkt 5 ustawy).

Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 11 oraz art. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rozstrzygnięcie uwag i wniosków przez Prezydenta Miasta Pruszkowa, z zachowaniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), zostanie zamieszczone na stronie internetowej http://bip.um.pruszkow.pl patrz Architektura i Urbanistyka OGŁOSZENIA/OBWIESZCZENIA Miejscowe Plany zagospodarowania Przestrzennego ROK 2021 Obwieszczenie w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu ww. planu.

Z up. Prezydenta Miasta Pruszkowa
Zastępca Prezydenta
Miasta Pruszkowa
Konrad Sipiera

Załączniki

Powiadom znajomego