W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszkowa
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków

tel. (+48) 22 735 88 88
fax (+48) 22 758 66 50
e-mail: um@miasto.pruszkow.pl

NIP Gminy Miasta Pruszków: 534-24-06-015
Regon Gminy: 015834660

NIP Urzędu: 534-10-02-770
REGON Urzędu: 000592874

Kod gminy: 1421021

/umpruszkow/SkrytkaESP

 

OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – Gąsin Przemysłowy – obszar III (wraz z prognozą oddziaływania na środowisko)

PREZYDENT 
MIASTA PRUSZKOWA

Pruszków, dnia 28 kwietnia 2021 r.

AB.6721.22c.63.2011.2021


OBWIESZCZENIE 


Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 741) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – Gąsin Przemysłowy – obszar III wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzonego na podstawie uchwały Nr XV/134/11 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – Gąsin Przemysłowy, zmienionej Uchwałą Nr XVII.169.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 lutego 2016 r.

Granicę obszaru objętego ww. planem szczegółowo określa załącznik graficzny - rysunek obszaru planu. 

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie do wglądu publicznego od 17 maja 2021 r. do 7 czerwca 2021 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w Urzędzie Miasta Pruszkowa w pokoju nr 70 w godzinach: poniedziałki: 11:00 - 18:00, wtorki, środy, czwartki, piątki: 10:00 – 14:00 z uwzględnieniem aktualnych ograniczeń w pracy Urzędu Miasta Pruszkowa w związku z wystąpieniem stanu epidemii zachorowań na COVID-19 tj. po uprzednim telefonicznym umówieniu spotkania pod numerem 22 735-87-26.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie studium zostanie przeprowadzona w dniu 31 maja 2021 r. o godz. 18:15 za pomocą środków porozumiewania się na odległość na platformie ZOOM. W przypadku chęci zabrania głosu w dyskusji na platformie ZOOM prosimy o wcześniejsze zgłoszenie na adres e-mail: architektura@miasto.pruszkow.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 maja 2021 r. do godziny 14:00. Link do spotkania oraz krótka instrukcja przesłana zostanie w odrębnym e-mailu.


Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. 

Uwagi do projektu planu należy składać do Prezydenta Miasta Pruszkowa, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu zamieszkania lub siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 21 czerwca 2021 r. 

Uwagi mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Miasta Pruszkowa lub pocztą na adres: 05-800 Pruszków ul. Kraszewskiego 14/16, ustnie do protokołu w Wydziale Planowania Przestrzennego – Sala Obsługi Mieszkańców (Hol) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a w szczególności poczty elektronicznej na adres: prezydent@miasto.pruszkow.pl lub na adres elektronicznej skrzynki podawczej Miasta Pruszkowa na platformie ePUAP: /umpruszkow /SkrytkaESP. 

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 4, art. 40, art. 46 ust. 1 pkt 1, art. 51 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 247) zwanej dalej ustawą, wymieniony wyżej, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko–stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy-należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie: do 21 czerwca 2021 r.

Zgodnie z art. 41 ustawy, uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa w art. 39 ust. 1 pkt 4, pozostawia się bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektu planu jest Prezydent Miasta Pruszkowa (art. 39 ust. 1 pkt 5 ustawy). 

Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 11 oraz art. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rozstrzygnięcie uwag i wniosków przez Prezydenta Miasta Pruszkowa, z zachowaniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), zostanie zamieszczone na stronie internetowej http://bip.um.pruszkow.pl patrz Architektura i Urbanistyka OGŁOSZENIA /OBWIESZCZENIA Miejscowe Plany zagospodarowania Przestrzennego ROK 2021 Obwieszczenie w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu ww. planu.
   

Prezydent Miasta Pruszkowa

/-/Paweł Makuch

Załączniki

Powiadom znajomego