W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszkowa
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków

tel. (+48) 22 735 88 88
fax (+48) 22 758 66 50
e-mail: um@miasto.pruszkow.pl

NIP Gminy Miasta Pruszków: 534-24-06-015
Regon Gminy: 015834660

NIP Urzędu: 534-10-02-770
REGON Urzędu: 000592874

Kod gminy: 1421021

/umpruszkow/SkrytkaESP

 

2015

INFORMACJA

W dniu 29 października 2015 roku podczas XII Sesji Rady Miejskiej w Pruszkowie, która odbyła się w Spółdzielczym Domu Kultury przy ul. Hubala 5 dokonano wyboru ławników do sądów powszechnych - Uchwała Nr XII.126.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Pruszkowie, Sądu Okręgowego w Warszawie, Sądu Okręgowego w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Rada Miejska w Pruszkowie, po zapoznaniu się z opinią Zespołu ds. wyboru ławnków do sądów powszechnych, wybrała w głosowaniu tajnym na kadencję 2016-2019:

I. 5 ławników do Sądu Rejonowego w Pruszkowie

Krystyna Dobrowolska
Jan Jędrzejewski
Jerzy Kopeć
Lidia Łączek
Anna Tużnik

II. 10 ławników do Sądu Okręgowego w Warszawie

Halina Cyburska
Barbara Gajo
Krzysztof Jasiński
Janina Kwietniewska
Grzegorz Mroczek
Elżbieta Rejdak
Anna Strojek
Anna Szmytrowska
Rafał Wójcicki
Krzysztof Żaczyński

III. 1 ławnika do Sądu Okręgowego w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Tadeusz Rutkowski


----------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA

W dniu 29 października 2015 roku podczas XII Sesji Rady Miejskiej w Pruszkowie, która odbędzie się w Spółdzielczym Domu Kultury przy ul. Hubala 5 nastapi wybór ławników do sądów powszechnych


----------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA

W dniu 27 sierpnia 2015 roku Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr X.104.2015 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Stołecznego Policji w Warszawie informacji o kandydatach na ławników.

Obecnie Komenda Stołęczna Policji w Warszawie przeprowadza weryfikację 18 kandydatów na ławników. Po uzyskaniu stosownej opinii na temat kandydatów, Rada Miejska w Pruszkowie dokona wyboru ławników. Wybory prawdopodobnie odbędą się na Sesji Rady w dn. 29 października 2015 r .

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA

W dniu 28 maja 2015 roku Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr VII.73.2015 w sprawie powołania zespołu ds. wyboru ławników do sądów powszechnych.

Zespół przedstawi na sesji Rady Miejskiej w październiku swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

Skład zespołu:
Pan Kazimierz Mazur - Przewodniczący
Pan Mieczysław Maliszewski - Wiceprzewodniczący
Pani Przemysław Sieciński - członek
Pan Ryszard Zacharski - członek
Pan Anna Markowska - członek
Pan Tomasz Krawczyński - członek

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA
dla osób kandydujących na ławników

Zgodnie z art. 162 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2011 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz.U. 2013 poz. 427, z późn.zm.) do zgłoszenia na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia (zgodnej ze wzorem opublikowanym w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości) dołącza się następujące dokumenty:

1. Informację z Krajowego Rejestru Karnego dotycząca zgłaszanej osoby.
2. Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3. Oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona.
4. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.
5. Dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
w/w dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

• Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa dołącza się aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

• Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYMOGI WOBEC KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych
Dz.U.2015.0.133 t.j.

Art. 158.
§ 1. Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończył 30 lat;
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5) nie przekroczył 70 lat;
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Art. 159.
§ 1. Ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6) duchowni;
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8) funkcjonariusze Służby Więziennej;
9) radni gminy, powiatu i województwa.
§ 2. Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-02-06 15:28:58.

Powiadom znajomego