W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszkowa
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków

tel. (+48) 22 735 88 88
fax (+48) 22 758 66 50
e-mail: um@miasto.pruszkow.pl

NIP Gminy Miasta Pruszków: 534-24-06-015
Regon Gminy: 015834660

NIP Urzędu: 534-10-02-770
REGON Urzędu: 000592874

Kod gminy: 1421021

/umpruszkow/SkrytkaESP

 

Wybory ławników

INFORMACJA

W dniu 29 października 2015 roku podczas XII Sesji Rady Miejskiej w Pruszkowie, która odbyła się w Spółdzielczym Domu Kultury przy ul. Hubala 5 dokonano wyboru ławników do sądów powszechnych - Uchwała Nr XII.126.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Pruszkowie, Sądu Okręgowego w Warszawie, Sądu Okręgowego w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Rada Miejska w Pruszkowie, po zapoznaniu się z opinią Zespołu ds. wyboru ławnków do sądów powszechnych, wybrała w głosowaniu tajnym na kadencję 2016-2019:

I. 5 ławników do Sądu Rejonowego w Pruszkowie

 1. Krystyna Dobrowolska
 2. Jan Jędrzejewski
 3. Jerzy Kopeć
 4. Lidia Łączek
 5. Anna Tużnik

II. 10 ławników do Sądu Okręgowego w Warszawie

 1. Halina Cyburska
 2. Barbara Gajo
 3. Krzysztof Jasiński
 4. Janina Kwietniewska
 5. Grzegorz Mroczek
 6. Elżbieta Rejdak
 7. Anna Strojek
 8. Anna Szmytrowska
 9. Rafał Wójcicki
 10. Krzysztof Żaczyński

III. 1 ławnika do Sądu Okręgowego w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

 1. Tadeusz Rutkowski

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA

W dniu 29 października 2015 roku podczas XII Sesji Rady Miejskiej w Pruszkowie, która odbędzie się w Spółdzielczym Domu Kultury przy ul. Hubala 5 nastapi wybór ławników do sądów powszechnych


----------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA

W dniu 27 sierpnia 2015 roku Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr X.104.2015 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Stołecznego Policji w Warszawie informacji o kandydatach na ławników.

Obecnie Komenda Stołęczna Policji w Warszawie przeprowadza weryfikację 18 kandydatów na ławników. Po uzyskaniu stosownej opinii na temat kandydatów, Rada Miejska w Pruszkowie dokona wyboru ławników. Wybory prawdopodobnie odbędą się na Sesji Rady w dn. 29 października 2015 r .

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA

W dniu 28 maja 2015 roku Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr VII.73.2015 w sprawie powołania zespołu ds. wyboru ławników do sądów powszechnych.

Zespół przedstawi na sesji Rady Miejskiej w październiku swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

Skład zespołu:
Pan Kazimierz Mazur - Przewodniczący
Pan Mieczysław Maliszewski - Wiceprzewodniczący
Pani Przemysław Sieciński - członek
Pan Ryszard Zacharski - członek
Pan Anna Markowska - członek
Pan Tomasz Krawczyński - członek

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA
dla osób kandydujących na ławników

Zgodnie z art. 162 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2011 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz.U. 2013 poz. 427, z późn.zm.) do zgłoszenia na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia (zgodnej ze wzorem opublikowanym w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości) dołącza się następujące dokumenty:

1. Informację z Krajowego Rejestru Karnego dotycząca zgłaszanej osoby.
2. Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3. Oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona.
4. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.
5. Dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
w/w dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

• Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa dołącza się aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

• Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYMOGI WOBEC KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych
Dz.U.2015.0.133 t.j.

Art. 158.
§ 1. Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończył 30 lat;
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5) nie przekroczył 70 lat;
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Art. 159.
§ 1. Ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6) duchowni;
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8) funkcjonariusze Służby Więziennej;
9) radni gminy, powiatu i województwa.
§ 2. Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
Opublikowane przez: Michał Landowski | Data wprowadzenia: 2015-09-10 14:48:02 | Data modyfikacji: 2015-10-30 15:47:34.

Powiadom znajomego