W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszkowa
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków

tel. (+48) 22 735 88 88
fax (+48) 22 758 66 50
e-mail: um@miasto.pruszkow.pl

NIP Gminy Miasta Pruszków: 534-24-06-015
Regon Gminy: 015834660

NIP Urzędu: 534-10-02-770
REGON Urzędu: 000592874

Kod gminy: 1421021

/umpruszkow/SkrytkaESP

 

OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Żbików-Bąki w Pruszkowie – obszar III.” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzanego na podstawie uchwały nr XV/135/2011 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 24 listopada 2011 r. z późn.zm. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu dopublicznego wglądu projektu „Miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego części obszaruŻbików-Bąki w Pruszkowie – obszar III.”wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,sporządzanego na podstawie uchwały nrXV/135/2011 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 24listopada 2011 r. z późn.zm. w sprawieprzystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowegoplanu zagospodarowania przestrzennego

PREZYDENT
MIASTA PRUSZKOWA
AB.6721.23c.31.2012.2016 Pruszków, 6 lipca 2016 r.

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Żbików-Bąki w Pruszkowie – obszar III.” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzanego na podstawie uchwały nr XV/135/2011 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 24 listopada 2011 r. z późn.zm. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficzny - rysunek obszaru planu.
Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie do wglądu od 18 lipca 2016 r. do 16 sierpnia 2016 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie w pokoju nr 70 w godzinach: poniedziałki: 11:00 - 18:00, wtorki, środy, czwartki, piątki: 10:00 – 15:00.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przeprowadzona w dniu 8 sierpnia 2016 r. Zebranie odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie, w pokoju nr 21. Początek zebrania o godz.17;00.
Zgodnie z art.18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Pruszkowa, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 30 sierpnia 2016 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu jest Prezydent Miasta Pruszkowa. Uwagi można składać w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Miejskiego, pocztą na adres: 05-800 Pruszków, ul. Kraszewskiego 14/16, ustnie do protokołu w Wydziale Architektury, Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres prezydent@miasto.pruszkow.pl.
Uwagi za pomocą środków komunikacji elektronicznej: opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262) lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235) lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ww. ustawy o podpisie elektronicznym.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4, art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, wymieniony wyżej, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy-należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do 30 sierpnia 2016 r.

Zastępca Prezydenta
Miasta Pruszkowa

inż. Andrzej Kurzela

Prognoza

Uchwała

Rysunek

rysunek planu.pdf
Opublikowane przez: Lidia Micberger | Data wprowadzenia: 2016-07-08 16:13:23.

Załączniki

rysunek planu pdf, 343 kB

Powiadom znajomego