W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszkowa
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków

tel. (+48) 22 735 88 88
fax (+48) 22 758 66 50
e-mail: um@miasto.pruszkow.pl

NIP Gminy Miasta Pruszków: 534-24-06-015
Regon Gminy: 015834660

NIP Urzędu: 534-10-02-770
REGON Urzędu: 000592874

Kod gminy: 1421021

/umpruszkow/SkrytkaESP

 

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszków - Akacjowa” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzanego na podstawie uchwały nr IX.78.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – Akacjowa

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznegowglądu projektu „Miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego części obszarumiasta Pruszków - Akacjowa” wraz z prognoząoddziaływania na środowisko, sporządzanego napodstawie uchwały nr IX.78.2015 Rady Miejskiej wPruszkowie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawieprzystąpienia do sporządzenia miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego części obszarumiasta Pruszkowa – Akacjowa

PREZYDENT
MIASTA PRUSZKOWA
AB.6721.42.23.2015.2016 Pruszków, 26 listopada 2016 r.
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszków - Akacjowa” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzanego na podstawie uchwały nr IX.78.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – Akacjowa.
Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficzny - rysunek obszaru planu.
Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie do wglądu od 7 listopada 2016 r. do 6 grudnia 2016 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie w pokoju nr 70 w godzinach: poniedziałki: 11:00 - 18:00, wtorki, środy, czwartki, piątki: 10:00 – 15:00.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przeprowadzona w dniu 21 listopada 2016 r. Zebranie odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie, w pokoju nr 21. Początek zebrania o godz. 16:00.
Zgodnie z art.18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Pruszkowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 20 grudnia 2016 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu jest Prezydent Miasta Pruszkowa.
Uwagi można składać w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Miejskiego, pocztą na adres: 05-800 Pruszków ul. Kraszewskiego 14/16, ustnie do protokołu w Wydziale Architektury, Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres prezydent@miasto.pruszkow.pl.
Uwagi za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1579): opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4, art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, wymieniony wyżej, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy-należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do 20 grudnia 2016 r.

Prezydent
Miasta Pruszkowa

mgr Jan Starzyński

PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU- TEKST- AKACJOWA.pdf

ZAŁĄCZNIK NR 1- RYSUNEK-.projekt MIEJSCOWEGO PLANU -AKACJOWA.jpg

PROGNOZA ODZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO - TEKST- dla projektu -miejscowego planu - AKACJOWA.pdf

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO-RYSUNEK- dla projektu -planu AKACJOWA.jpg

Załącznik nr 1 -Akacjowa- obszar sporządzanego planu.pdf
Opublikowane przez: Lidia Micberger | Data wprowadzenia: 2016-10-27 09:50:40 | Data modyfikacji: 2016-11-07 08:46:23.

Załączniki

Powiadom znajomego