W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszkowa
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków

tel. (+48) 22 735 88 88
fax (+48) 22 758 66 50
e-mail: um@miasto.pruszkow.pl

NIP Gminy Miasta Pruszków: 534-24-06-015
Regon Gminy: 015834660

NIP Urzędu: 534-10-02-770
REGON Urzędu: 000592874

Kod gminy: 1421021

/umpruszkow/SkrytkaESP

 

„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszków - Gomulińskiego”

„Miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego części obszaru miasta Pruszków -Gomulińskiego”

PREZYDENT

MIASTA PRUSZKOWA

AB.6721.48.17.2016.MK Pruszków, 16-10-2016 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego
wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszków
- Gomulińskiego”
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzanego na podstawie uchwały nr XVII.173.2016
Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – Gomulińskiego.

Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficzny - rysunek obszaru planu.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie do wglądu od 30 listopada 2016 r.
do 29 grudnia 2016 r.
(z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt),w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie w pokoju nr 70
w godzinach: poniedziałki: 11:00 - 18:00,wtorki, środy, czwartki, piątki: 10:00 – 15:00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przeprowadzona
w dniu
12 grudnia 2016 r. Zebranie odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie, w pokoju nr 21.
Początek zebrania o godz.1700. Zgodnie z art.18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy,
kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Pruszkowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy
jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym
terminie do 12 stycznia 2017 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu jest Prezydent Miasta Pruszkowa.

Uwagi można składać w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Miejskiego, pocztą na adres: 05-800 Pruszków
ul. Kraszewskiego 14/16, ustnie do protokołu w Wydziale Architektury, Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego
lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres prezydent@miasto.pruszkow.pl.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1579): opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym
albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4, art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn.zm.) zwanej dalej ustawą, wymieniony wyżej,
projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko,
w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Wnioski i uwagi
w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3
ustawy-należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do 12 stycznia 2017 r.

Prezydent

Miasta Pruszkowa

mgr Jan Starzyński

Załącznik Nr 1

Gomulińskiego - tekst projektu planu

Rysunek planu

Gomulińskiego - prognoza oddziaływania na środowisko - tekst

Prognoza rysunek

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – Gomulińskiego”

SPROSTOWANIE ROZSTRZYGNIĘCIA W ZWIĄZKU Z USTALENIAMI DO III WYŁOŻENIA PROJEKTU PLANU DO WGLĄDU PUBLICZNEGO

Opublikowane przez: Jan Starzyński | Data wprowadzenia: 2016-11-21 11:43:39 | Data modyfikacji: 2016-11-30 09:17:35.

Załączniki

Powiadom znajomego