W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszkowa
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków

tel. (+48) 22 735 88 88
fax (+48) 22 758 66 50
e-mail: um@miasto.pruszkow.pl

NIP Gminy Miasta Pruszków: 534-24-06-015
Regon Gminy: 015834660

NIP Urzędu: 534-10-02-770
REGON Urzędu: 000592874

Kod gminy: 1421021

/umpruszkow/SkrytkaESP

 

2017-10-26 17:15:22

Zarządzenie Nr 153/2017

Prezydenta Miasta Pruszkowa

z dnia 26 października 2017 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. S. Woydy w Pruszkowie.

Na podstawie art.16 ust. 1 i n. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2017 r. , poz. 862 t.j.), Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia

30 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. 2004 r., poz. 1629) oraz art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 r., poz. 1875 t.j.), zarządzam, co następuje:

§1. Ogłaszam konkurs na stanowisko Dyrektora Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. S. Woydy w Pruszkowie, z siedzibą przy Placu Jana Pawła II 2, 05-800 Pruszków

§2. Treść ogłoszenia o konkursie, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§3. Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja, której skład osobowy oraz regulamin pracy zostaną ustalone przez Prezydenta Miasta Pruszkowa odrębnym zarządzeniem.

§4. Postępowanie konkursowe rozpoczyna się w dniu opublikowania niniejszego zarządzenia na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Pruszkowa, zaś kończy się nie później niż dnia 31 grudnia 2017 r.

§5. Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w § 2 niniejszego zarządzenia, zostanie opublikowane na stronie BIP Urzędu Miasta Pruszkowa i zamieszczone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Pruszkowa. Pracownikom Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. S. Woydy w Pruszkowie zostanie podane do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty dla tej instytucji, zaś w skróconej formie zostanie opublikowane w dwóch gazetach o zasięgu regionalnym.

§6. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Pruszkowa.

§7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prezydent Miasta Pruszkowa

/-/ Jan Starzyński
Załącznik do Zarządzenia Nr 153 /2017

Prezydenta Miasta Pruszkowa

z dnia 26 października 2017 r.
Prezydent Miasta Pruszkowa ogłasza konkurs na stanowisko

Dyrektora Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie

z siedzibą przy Placu Jana Pawła II 2, 05-800 Pruszków.

Kandydaci ubiegający się o stanowisko Dyrektora Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. S. Woydy w Pruszkowie powinni posiadać:

I. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 1. nieposzlakowana opinia;
 2. wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane o kierunku lub specjalności archeologia;
 1. udokumentowany, co najmniej 5-letni staż pracy w placówkach muzealnych, preferowane doświadczenie na stanowisku kierowniczym;
 2. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku;
 3. znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania publicznych instytucji kultury, w szczególności instytucji muzealnych oraz organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej;
 4. predyspozycje i zdolności menadżerskie oraz organizatorskie;
 5. wiedza z zakresu finansów publicznych i administracji oraz przepisów prawnych z zakresu zamówień publicznych oraz prawa pracy;
 6. brak zakazu pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
 7. wskazana znajomość języka obcego.

II. Wymagania dodatkowe:

1. ukończone studia podyplomowe, szkolenia lub kursy z zakresu muzealnictwa;

2. udokumentowana działalność wystawiennicza, kuratorska lub inna w dziedzinie

muzealnictwa oraz działalność z zakresu organizacji wydarzeń kulturalnych;

3. doświadczenie, kreatywność i umiejętności w pozyskiwaniu środków dla instytucji –

zarówno z budżetu Organizatora, jak również z dodatkowych źródeł zewnętrznych, w tym

z funduszy europejskich;

4. umiejętność nawiązywania dobrych kontaktów interpersonalnych;

5. znajomość podstawowych aktów prawnych z zakresu funkcjonowania samorządu gminnego;

6. dyspozycyjność, rzetelność;

7. umiejętność oraz doświadczenie w zakresie kierowania zespołem


III. Oferta kandydata przystępującego do konkursu musi zawierać:

 1. wniosek o przystąpienie do konkursu z uzasadnieniem ubiegania się o stanowisko Dyrektora Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. S. Woydy w Pruszkowie;
 2. życiorys (CV z informacjami o wykształceniu i opisem przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej);
 3. pisemna koncepcja funkcjonowania Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. S. Woydy w Pruszkowie na okres min. 3 lat, uwzględniająca możliwości budżetowe instytucji i pozyskiwanie środków zewnętrznych (max. 10 stron A4);
 4. kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz kursów kwalifikacyjnych lub innych form kształcenia;
 5. kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy;
 6. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 8. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1311 t.j.);
 9. aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na stanowisku kierowniczym (wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem oferty);
 10. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 t.j.).

IV. Zakres głównych zadań dyrektora obejmuje między innymi:

 1. kierowanie i zarządzanie Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. S. Woydy w Pruszkowie oraz reprezentowanie go na zewnątrz;
 2. organizowanie działalności Muzeum, którego szczegółowy zakres określa statut;
 3. przedstawianie organom nadzorującym, działalność Muzeum oraz innym upoważnionym jednostkom planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków finansowych;
 4. aprobowanie wydatków w granicach ustalonego budżetu.

V. Wniosek wraz z pozostałymi dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach z

napisem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Muzeum Starożytnego Hutnictwa

Mazowieckiego im. S. Woydy w Pruszkowie, w terminie do dnia 30 listopada 2017 r. do

godziny 16.00 (liczy się data wpływu) w Kancelarii Urzędu Miasta Pruszkowa lub przesłać

pocztą na adres: Urząd Miasta Pruszkowa ul. J.I. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po tym terminie nie będą rozpatrywane.

VI. W sprawie informacji o warunkach organizacyjno-finansowych działalności instytucji

kultury, prosimy o bezpośredni kontakt z pracownikiem Biura Promocji i Kultury Miasta,

Urzędu Miasta Pruszkowa, nr tel. 22 735 87 51.


VII. Postępowanie konkursowe

 1. Postępowanie konkursowe rozpoczyna się w dniu opublikowania niniejszego zarządzenia na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Pruszkowa.
 2. Konkurs poprowadzi Komisja , którą Prezydent Miasta Pruszkowa powoła odrębnym zarządzeniem.
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

Etap I – sprawdzenie ofert pod względem formalnym oraz merytorycznym bez udziału

kandydatów,

Etap II – rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy spełnili wymogi formalne. O

miejscu i terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną

powiadomieni indywidualnie.


VIII. Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej

Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Pruszkowa oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.


IX. Przed powołaniem na stanowisko Dyrektora Muzeum Starożytnego Hutnictwa

Mazowieckiego im. S.Woydy w Pruszkowie, kandydat wyłoniony w drodze konkursu

zobowiązany jest złożyć oryginał zaświadczenia o niekaralności uzyskanego z Krajowego

Rejestru Karnego.


X. Przewidywany termin objęcia stanowiska 1 stycznia 2018 r.

Prezydent Miasta Pruszkowa

/-/ Jan Starzyński

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. S. Woydy

Opublikowane przez: Jan Starzyński | Data wprowadzenia: 2017-10-26 17:15:22 | Data modyfikacji: 2017-10-26 17:31:21.

Załączniki

Powiadom znajomego