W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszkowa
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków

tel. (+48) 22 735 88 88
fax (+48) 22 758 66 50
e-mail: um@miasto.pruszkow.pl

NIP Gminy Miasta Pruszków: 534-24-06-015
Regon Gminy: 015834660

NIP Urzędu: 534-10-02-770
REGON Urzędu: 000592874

Kod gminy: 1421021

/umpruszkow/SkrytkaESP

 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 8

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko DyrektoraSzkoły Podstawowej Nr 8

PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO:

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 8 w Pruszkowie przy ul. Obrońców Pokoju 44


1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone Rozporządzeniem MEN z dnia 11.08.2017r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. 2017r. poz. 1597).

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

  1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu ;

  2. koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły,

  3. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

- stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo

- stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby
niebędącej nauczycielem,

4) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

- imię (imiona) i nazwisko,

- datę i miejsce urodzenia,

- obywatelstwo,

- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem (na każdej stronie) kopie dokumentów
potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt. 3: świadectwa pracy,
zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia,

6) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem (na każdej stronie) kopie dokumentów
potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów
wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa
ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

7) poświadczoną przez kandydata za godność z oryginałem (na każdej stronie) kopię dokumentu
potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999r.
o języku polskim (Dz.U. z 2011r. poz. 224 i 455, z 2015r. poz. 1132 oraz z 2017r. poz. 60) – w
przypadku cudzoziemca,

8) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia zaświadczenia lekarskiego o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

9) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z
oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

10) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

11) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z
dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z
dnia 17.12.2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
(Dz.U. z 2017r, poz. 1311),

12) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art.7 ust.1 i ust.3a ustawy z
dnia 18 października 2006r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa
z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2016r. poz. 1721, 1948, 2260 i 2261 oraz z
2017r. poz. 1530) – w przypadku kandydata na dyrektora urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972r.,

13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem (na każdej stronie) kopię aktu nadania
stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,

14) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem (na każdej stronie) kopię karty oceny
pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

15) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76
ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017r. poz. 1189, z późn.zm.)
lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27.VII.2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2016r.
poz. 1842 z późn.zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

16) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni
praw publicznych;

16) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 922) w celu przeprowadzenia konkursu
na stanowisko dyrektora.

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem
jakiej placówki dotyczy konkurs, w terminie do dnia 30.05.2018r. na adres: Wydział Edukacji, Urząd
Miejski w Pruszkowie, ul. Kraszewskiego 14/16, pokój 73. Dopuszcza się składanie ofert w postaci
elektronicznej. Oferta składana elektronicznie powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie
dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 7358732.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Pruszkowa.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Prezydent

Miasta Pruszkowa

Jan Starzyński

Pruszków, 2018-05-09


Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-05-09 14:54:52 | Data modyfikacji: 2018-07-23 11:01:01.

Powiadom znajomego