Identyfikator postępowania: ocds-148610-b7a4acbc-f50b-11eb-b885-f28f91688073
Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00136777/01
Link do złożenia oferty: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/MojeZałączniki:

WSR.271.41.2021 - ogłoszenie o zamowieniu
WSR.271.41.2021 - SWZ z zalacznikami
WSR.271.41.2021 - załącznik nr 8 - Część 2