Identyfikator postępowania: ocds-148610-95bf70aa-2f6f-11ed-8832-4e4740e186ac
Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00340042/01
Link do złożenia oferty: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/91be15f7-e266-4646-9ec3-282de90ab298Załączniki:

WSR.271.48.2022- Ogłoszenie o zamówieniu.
WSR.271.48.2022 - SWZ z Załącznikami