Karta informacyjna nr WGM-2

URZĄD MIASTA PRUSZKOWA
ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków

centrala: (22) 735-88-88, fax: (22) 758-66-50

 

Sprawa

Ustalenie numeru porządkowego

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i  kartograficzne (Dz.U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z  dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (t.  j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1368).

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2021 r. poz.735 ze zm.).

4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021  r. poz. 1923 ze zm.).

Wymagane dokumenty

1. USTALENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO:

 • Wniosek o ustalenie numeru porządkowego. (pobierz)

Załączniki:

 • dla budynku wybudowanego, w trakcie budowy:

kopia mapy zasadniczej z aktualnym stanem zabudowy /jeżeli budynek nie został ujawniony  w  rejestrze ewidencji gruntów i  budynków/

 • dla budynku prognozowanego do wybudowania:

kopia decyzji o warunkach zabudowy i  zagospodarowania terenu wraz z załącznikiem graficznym obrazującym usytuowanie budynku

lub

kopia decyzji o pozwoleniu na budowę / zgłoszenie zamiaru budowy / wraz z planem zagospodarowania terenu stanowiącym załącznik graficzny do pozwolenia na budowę / zgłoszenia zamiaru budowy / 

 • ew. dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, upoważnienia lub prokury
 • ew. dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej za złożenie dokumentu udzielającego pełnomocnictwa upoważnienia lub prokury

2. WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O NADANYM NUMERZE PORZĄDKOWYM (w sytuacji, gdy adres został ustalony wcześniej):

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym.(pobierz)

Załączniki:

 • dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia
 • ew. dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, upoważnienia lub prokury
 • ew. dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej za złożenie dokumentu udzielającego pełnomocnictwa upoważnienia lub prokury

Opłaty

 • 17 zł - opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o  numerze porządkowym
 • 17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu udzielającego pełnomocnictwa, upoważnienia lub prokury

Opłaty skarbowej można dokonać bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta Pruszkowa z siedzibą w Pruszkowie przy ul.  Józefa Ignacego Kraszewskiego 14/16 lub przelewem/przekazem na konto Urzędu Miasta Pruszkowa.

Sposób złożenia wniosku

 • w Kancelarii Urzędu Miasta Pruszkowa – pokój nr 1
 • za pomocą usług pocztowych: Urząd Miasta Pruszkowa, ul.  Józefa Ignacego Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków
 • przez platformę ePUAP
 • przez stronę biznes.gov.pl

Czas realizacji usługi

 • zawiadomienie o ustaleniu numeru porządkowego - 30 dni, od daty złożenia wniosku,
 • zaświadczenie o numerze porządkowym – 7 dni, od daty złożenia wniosku.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Geodezji, Miasta i Estetyki Miasta Urzędu Miasta Pruszkowa
ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 14/16, pokój 64,
tel
. (22) 735-88-03

Tryb odwoławczy

 • Ustalenie numeru porządkowego dla budynku – brak trybu odwoławczego.
 • Wydawanie zaświadczeń – przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 7 dni, za pośrednictwem organu, który wydał zaświadczenie.

Uwagi

 • Numer porządkowy ustala się dla budynków mieszkalnych oraz innych budynków przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi, w tym w  szczególności budynków: biurowych, ogólnodostępnych wykorzystywanych na cele kultury i kultury fizycznej, o  charakterze edukacyjnym, szpitali i opieki medycznej oraz przeznaczonych do działalności gospodarczej, wybudowanych, w trakcie budowy i prognozowanych do wybudowania.
 • Obiekty, takie jak: parkingi, garaże, wjazdy i wejścia do parków, ogrodów oraz innych miejsc zorganizowanego wypoczynku lub działalności gospodarczej mogą mieć ustalone numery porządkowe.
 • Numery porządkowe ustala się na wniosek zainteresowanych lub z urzędu.
 • Ustalenie numeru porządkowego dla budynku zobowiązuje właściciela/władającego nieruchomością do umieszczenia w widocznym miejscu, na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru. Na tabliczce powinna być podana również nazwa ulicy lub placu. W przypadku, gdy budynek położony jest w  głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.
 • Zaświadczenie o numerze porządkowym wydaje się na wniosek osoby mającej swój interes prawny w  urzędowym poświadczeniu tego faktu.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych – klauzula informacyjna

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezydent Miasta Pruszkowa. Kontakt: 05-800 Pruszków, ul.  J. I.  Kraszewskiego 14/16 tel. (22) 735-88-88 e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możecie Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych e- mailiod@miasto.pruszkow.pl, tel. 22 735 88 87 adres: Urząd Miasta Pruszkowa, 05 - 800  Pruszków, ul. J. I. Kraszewskiego 14/16.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o przepisy prawa krajowego oraz lokalnego, w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w związku z Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.), Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i  Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i  adresów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1368); Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz.735 ze zm.), Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 ze zm.) w celu ustalenia numeru porządkowego.

4. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane:

 • organom władzy publicznej, podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i  w  celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; osobom wnioskującym o dostęp do informacji publicznej w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, w przypadku w którym nie zachodzi podstawa do ograniczenia dostępu zgodnie z art. 5 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176 ze zm.), z  zachowaniem zasad wynikających z przepisów o  ochronie danych osobowych (anonimizacja danych osobowych).

5. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z  wymogami przepisów archiwalnych, przez okres wskazany w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt (Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. ze zm.). Dokumentacja związana z ustaleniem numeru porządkowego zostanie przekazana do Archiwum Państwowego właściwego terytorialnie i będzie przechowywana wieczyście (kategoria archiwalna A).

6. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:

 • Dostępu do swoich danych osobowych - art.15 Rozporządzenia; sprostowania danych osobowych –art. 16 Rozporządzenia, żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o  których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres UODO, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), gdy uzna Pan/ Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

7. Ze względu na fakt, że przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz ze względu na wymóg prawny wieczystego przechowywania akt sprawy, nie przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych osobowych- art. 17 ust.3 lit. b, d lub e; prawo do przenoszenia danych osobowych, o  którym mowa w art. 20 Rozporządzenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 

 Załączniki:

Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym
Numeracja porządkowa - wniosek w formacie docx - wersja edytowalna
Numeracja porządkowa - wniosek w formacie pdf