PREZYDENT MIASTA
PRUSZKOWA

Zarządzenie nr 277/2022
Prezydenta Miasta Pruszkowa
z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Pruszków

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1561) oraz art. 22 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840)  zarządza się, co następuje:

§ 1

  1. Przyjmuje się Gminną Ewidencję Zabytków Gminy Pruszków, zwaną dalej „Ewidencją”.
  2. Ewidencję prowadzi się w formie zbioru kart adresowych, których wykaz założony dla zabytków nieruchomych oraz stanowisk archeologicznych stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Planowania Przestrzennego

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Pruszkowa
Paweł MakuchZałączniki: