PREZYDENT  MIASTA PRUSZKOWA                                                                                             

                                                                                                                                                                             Pruszków, dnia 29.03.2021r.

WPP.6733.4.2021

 
                                                                                        OBWIESZCZENIE
                                                                                 o wszczęciu postępowania

            Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) art. 50 ust.1 oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

                                                                           Prezydent Miasta Pruszkowa
                                                                                         zawiadamia

właścicieli i wieczystych użytkowników nieruchomości usytuowanych w sąsiedztwie planowanej inwestycji, że na wniosek Gminy Miasta Pruszków zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: przebudowa Parku Potulickich na części działki nr ew. 501 ob. 23 położonej przy ul. Lipowej w Pruszkowie w zakresie budowy miejsc parkingowych wraz z niezbędną infrastrukturą, w ramach urządzania Nowego Parku rekreacyjnego.

Zainteresowanym stronom postępowania służy prawo zapoznania się ze złożoną dokumentacją i zgłaszania swoich uwag i wniosków w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta  Pruszkowa ul. Kraszewskiego 14/16 pok. 69 w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

Poniedziałek 8:00-18:00 , wtorek - czwartek 8:00 – 16:00 piątek 8:00 – 14:00

tel.  (22) 735 87 49