KARTA INFORMACYJNA WOM

URZĄD MIASTA PRUSZKOWA
05-800 Pruszków,
ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 14/16
22 735 87 96,

fax: (0-22) 758 66 50

Sprawa

 

Zameldowanie w drodze decyzji

 

Podstawa prawna

Art.31 ustawy o ewidencji ludności z dnia 24 września 2010r. (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 1397).

Wymagane dokumenty

Pisemny wniosek, dokumenty dot. stanu prawnego lokalu i o przebywaniu w nim.

Opłaty

10zł. - Kasa Urzędu Miejskiego, pokój 20

Czas realizacji usługi

W ciągu 1 miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Spraw Obywatelskich i Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Pruszkowa , ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 14/16, pok. nr 5

tel. 22 735 87 96

Tryb odwoławczy

Odwołanie składa się za pośrednictwem Prezydenta Miasta do Wojewody w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Na decyzję organu odwoławczego można wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi

O dokonaniu zameldowania lub wymeldowania w drodze decyzji organ gminy rozstrzyga, jeśli zgłaszane dane budzą wątpliwości.