W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszkowa
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków

tel. (+48) 22 735 88 88
fax (+48) 22 758 66 50
e-mail: um@miasto.pruszkow.pl

NIP Gminy Miasta Pruszków: 534-24-06-015
Regon Gminy: 015834660

NIP Urzędu: 534-10-02-770
REGON Urzędu: 000592874

Kod gminy: 1421021

/umpruszkow/SkrytkaESP

 

Podatek od nieruchomości 2022 rok

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych 2022 rok

Podstawa prawna

Uchwała nr XLVI.462.2021 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 28 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Nowe stawki podatku od nieruchomości obowiązują od 2022 r. 

Uchwała nr XLVI.462.2021 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 28 października 2021 r

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021r. poz. 1540)

Dziennik Ustaw 2021 r. Poz. 1540

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Z 2019 r. poz. 1170 ze zm.)

Dziennik Ustaw 2019 r. Poz 1170

Uchwała Nr XV/132/07 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 października 2007r. w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XXXVIII/361/09 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości.

Uchwała nr XXXVIII/361/09 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 października 2009 r

Uchwała XIII.127.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 27 listopada 2015r., poz.9625)

Uchwała nr XIII.127.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 19 listopada 2015 r

Uchwała NrXIII.129.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wzoru: formularza deklaracji na podatek od nieruchomości, formularza deklaracji na podatek rolny, formularza deklaracji na podatek leśny, formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, formularza informacji o gruntach, formularza informacji o lasach (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 27 listopada 2015r., poz.9630)

Uchwała NrXIII.129.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 19 listopada 2015r

Informacje w sprawie podatku od nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta Pruszkowa:

pok. 40 tel. (22) 735 87 64, (22) 735 87 57 
pok. 41 tel. (22) 735 87 61, (22) 735 88 22, 

W zakresie księgowości podatkowej 

pok. 44 , tel (22) 735 87 62, (22) 735 87 63

Uwaga dla podatników składających deklaracje lub informacje podatkowe


Od 1 lipca 2019 r. obowiązują nowe ogólnokrajowe formularze informacji i deklaracji podatkowych (informacje o gruntach, informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacje o lasach oraz deklaracje na podatek rolny, leśny i od nieruchomości).

Druki dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów:
https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

wzory deklaracji do 30.06.2019 r.

Osoby prawne – deklaracja na podatek od nieruchomości

DN– 1 Deklaracja na podatek od nieruchomości

Osoby fizyczne – informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

IN – 1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

Miejsce i sposób płatności podatku

Kasa Urzędu Miasta Pruszkowa, ul. Kraszewskiego 14/16, lub na indywidualny rachunek bankowy.
Osoby fizyczne posiadają indywidualny rachunek bankowy, który podano w decyzjach wymiarowych

Osoby prawne również posiadają indywidualne rachunki bankowe, o których zostały poinformowane odrębnymi zawiadomieniami.
W przypadku braku indywidualnego rachunku bankowego wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta (nr konta podany jest na głównej stronie w BIP-ie)

Stawki podatku od nieruchomości

Uchwała XIII.127.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015r. poz 1515.), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2014r., poz. 849 z późn. zm. ) oraz art. 4 i 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. z 2015r. poz. 1484 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała XXXVII/340/2013 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 września 2013r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pruszkowa.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pruszkowie
Krzysztof Biskupski

Załącznik Nr 1
do uchwały XIII.127.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 19 listopada 2015r.

Roczne stawki podatku od nieruchomości

Rodzaj nieruchomości Roczna stawka podatku w zł lub%
Budynki mieszkalne lub ich części – od 1 m² powierzchni użytkowej. 0,72
Budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej - od 1 m² powierzchni użytkowej. 22,38
Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – od 1 m² powierzchni użytkowej. 10,45
Budynki lub ich części związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń – od 1 m² powierzchni użytkowej 1,33
Pozostałe budynki lub ich części, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – od 1 m² powierzchni użytkowej. 7,51
Budowle – od ich wartości. 2%
Grunty:  
a) związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1 m² powierzchni, 0,86
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – od 1 ha powierzchni, 4,42
c) pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m² powierzchni, 0,44
d) niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji ( Dz. U. poz. 1777), i położone na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejście w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - od 1 m² powierzchni 2,85

Pozostałe informacje dotyczące podatku od nieruchomości

1.Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:
- grunty,
- budynki lub ich części
- budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
2. Podstawa opodatkowania:
- dla gruntów – powierzchnia
- dla budynków lub ich części – powierzchnia użytkowa,
- dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych – ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego,
- powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz części kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m, powierzchnię tę pomija się
3. Osoby fizyczne, z zastrzeżeniem pkt 4, są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienie okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w pkt 5
4. Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub spółek nieposiadających osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową, osoby fizyczne składają deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.
5. Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie. ( Na formularzu deklaracji na podatek od nieruchomości lub informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych należy zaznaczyć, że jest to korekta ). Deklarację ( Informację ) należy skorygować w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia.
6. Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych, z zastrzeżeniem pkt 4, ustala w drodze decyzji, organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.
7. Jeżeli w ciągu roku podatkowego nastąpiło wygaśnięcie obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości lub zaistniało zdarzenie, o których mowa w pkt 5, organ podatkowy dokonuje zmiany decyzji, którą ustalono ten podatek.
8. Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki, niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane:
- składać, w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
- odpowiedni skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zmian, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian,
- wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości – bez wezwania – na rachunek właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasy trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.
9. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku podatkowego podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.
10. Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
11. Obowiązek składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczy również podatników korzystających ze zwolnienia.

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02 - 530 Warszawa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uchwały Rady Miejskiej w Pruszkowie dotyczące podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XV/132/07 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 października 2007r. w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn .zm. ) oraz art. 4 i 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. z 2007r. Nr 68, poz. 449 )

Rada Miejska w Pruszkowie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości lokale mieszkalne oddane w najem na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale oraz pomieszczenia przynależne do takich lokali.
 2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 przysługuje na podstawie oświadczenia składanego przez właściciela nieruchomości. W oświadczeniu należy podać informacje na temat powierzchni lokali i pomieszczeń, o których mowa w ust. 1 oraz nazwiska i imiona najemców.

§ 2.

 1. Zwalnia się z podatku nieruchomości ( budynki, budowle i grunty ) lub ich części w przypadkach, gdy podatek ustalany jest przez organ podatkowy w drodze decyzji, a wysokość podatku za dany rok podatkowy od tych przedmiotów opodatkowania łącznie nie przekracza trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez „Pocztę Polską” za polecenie przesyłki listowej, określonej na początek roku, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Jeżeli podatek od nieruchomości jest pobierany w formie łącznego zobowiązania pieniężnego zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 ma zastosowanie w przypadkach, gdy wysokość łącznego zobowiązania pieniężnego za dany rok podatkowy nie przekracza trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez „Pocztę Polską” za polecenie przesyłki listowej, określonej na początek roku.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr XXXVII/412/05 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie podatku od nieruchomości

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pruszkowa.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 roku.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pruszkowie
mgr Jerzy Sierak

Uchwała Nr XXXVIII/361/09 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn .zm. ) oraz art. 4 i 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. z 2007r. Nr 68, poz. 449 z późn.zm.)

Rada Miejska w Pruszkowie uchwala, co następuje:

§ 1

 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości całe budynki, na których wykonano kapitalny remont starej elewacji.

§ 2

 1. Zwolnienie od podatku przysługuje przez okres 2 lat podatkowych, począwszy od roku następującego po roku, w którym wykonano remont elewacji.
 2. Ze zwolnienia można skorzystać raz na 5 lat, w stosunku do tego samego budynku.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pruszkowie
Henryk Wacławek

R E G U L A M I N

Do Uchwały Rady Miejskiej w Pruszkowie Nr XXXVIII/361/09 z dnia 29 października 2009r.w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości.

Działając na podstawie § 3 Uchwały Rady Miejskiej w Pruszkowie Nr XXXVIII/361/09 z dnia 29 października 2009r.w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości określam, co następuje: 

 1. Zwolnienie z podatku przysługuje właścicielom nieruchomości,
 2. Podstawowym warunkiem uzyskania zwolnienia z podatku od nieruchomości jest wykonanie kapitalnego remontu starej elewacji,
 3. Wniosek o zwolnienie z podatku należy złożyć niezwłocznie po wykonaniu remontu, nie później niż do końca roku, w którym zakończono remont elewacji,
 4. Ostateczne przyznanie zwolnienia nastąpi po potwierdzeniu wykonania robót przez inspektora budowlanego Urzędu Miejskiego w Pruszkowie.

DN– 1 Deklaracja na podatek od nieruchomości

IN – 1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych


Powiadom znajomego